Re­pre­zen­ta­ci­ja u Ru­si­ju, Suk­no nas­tav­lja u Gru­žu

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af)

Hr­vat­ska va­ter­pol­ska re­pre­zen­ta­ci­ja pu­tu­je da­nas u Ru­si­ju, i to zra­ko­plo­vom do Mo­sk­ve, a po­tom auto­bu­som do 100-ak ki­lo­me­ta­ra uda­lje­ne Ru­ze u ko­joj će se od 20. do 25. lip­nja odr­ža­ti za­vr­š­ni tur­nir Svjet­ske li­ge. Iz­bor­nik Ivi­ca Tu­cak odre­dio je 13-ori­cu igra­ča za tu ak­ci­ju. To su: vra­ta­ri Bi­jač i Mar­ce­lić, si­dra­ši Lon­čar i Kra­pić, bra­ni­či Buš­lje, Ma­can i Bu­lju­ba­šić te na­pa­da­či Jo­ko­vić, Gar­cia, Šet­ka, Vu­ki­če­vić (na sli­ci), Pet­ko­vić i Fa­to­vić. Zbog oz­lje­de pr­sta, ot­pao je ka­pe­tan Suk­no. Nas­ta­vit će pri­pre­me u svom Du­brov­ni­ku, na nje­ga se još ra­ču­na za SP.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.