Tu­če­pi obra­nje­ni

Mje­šta­ni ka­žu da je zbog is­tih raz­lo­ga go­diš­nje oko pet-šest po­ža­ra u Ma­kar­skom pri­mor­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­ri­na Bo­ro­vac

Va­tre­na sti­hi­ja ci­je­lu je noć pri­je­ti­la ku­ća­ma. Požar ko­ji je na­vod­no iz­a­zvao kvar na da­le­ko­vo­du sa­ti­ma je ga­si­lo 350 va­tro­ga­sa­ca, 75 voj­ni­ka i 4 ka­na­de­ra. Ga­si­te­lje je ju­čer po­sje­tio mi­nis­tar obra­ne Da­mir Kr­sti­če­vić

Va­tre­nu sti­hi­ju u Ma­kar­skom pri­mor­ju za­us­tav­lja­lo je oko 350 va­tro­ga­sa­ca, 75 pri­pad­ni­ka Oru­ža­nih sna­ga i če­ti­ri ka­na­de­ra ma­ri­na.bo­ro­vac@ve­cer­nji.net Ma­lo je reć da je bi­lo gru­bo... – bio je to je­di­ni ko­men­tar va­tro­ga­sa­ca is­pod fo­to­gra­fi­ja buk­ti­nje ko­ja se bi­la ra­ši­ri­la Ma­kar­skim pri­mo­rjem, toč­ni­je iz­me­đu Tu­če­pa i Ma­kar­ske, pa se s va­tre­nom sti­hi­jom ju­čer hr­va­lo oko 350 va­tro­ga­sa­ca s po­dru­čja Ma­kar­ske te 75 pri­pad­ni­ka Oru­ža­nih sna­ga RH ko­ji­ma su pot­po­ra iz zra­ka bi­la če­ti­ri ka­na­de­ra.

Obiš­li po­ža­ri­šte

Mi­nis­tar obra­ne Da­mir Kr­sti­če­vić do­nio je od­lu­ku da će u po­moć ga­si­te­lji­ma pri­sko­či­ti do 200 pri­pad­ni­ka Oru­ža­nih sna­ga. Iako ni­je po­t­vr­đe­no, lo­kal­no sta­nov­niš­tvo uvje­re­no je da je uz­rok po­ža­ra is­kre­nje da­le­ko­vo­da, što po ri­je­či­ma mje­šta­na sva­ke go­di­ne iz­a­zo­ve pet-šest po­ža­ra na tom po­dru­čju. Po­ža­ri­šte na Ma­kar­skom pri­mor­ju ju­čer je za­jed­no sa za­po­vjed­ni­kom Za­po­vjed­no-ope­ra­tiv­nog sre­di­šta OS RH bri­gad­nim ge­ne­ra­lom Kre­šom Tu­ška­nom, rav­na­te­ljem Dr­žav­ne upra­ve za za­šti­tu i spa­ša­va­nje Dra­ga­nom Lo­zan­či­ćem i glav­nim va­tro­gas­nim za­po­vjed­ni­kom Slav­kom Tu­ca­ko­vi­ćem obi­šao i mi­nis­tar Kr­sti­če­vić: – Iz­nim­no ci­je­nim an­ga­žman i trud svih lju­di na te­re­nu ko­ji su da­no­noć­no ra­di­li ka­ko bi se si­tu­aci­ja sta­vi­la pod kon­tro­lu. Kroz

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.