Ul­ti­ma­tum

Ha­san­be­go­vić Ban­di­ću: Uk­lo­ni Ti­ta s tr­ga ili ide­mo na iz­bo­re

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Pu­ljić-Še­go, Ma­te­ja Šo­bak

Bez pet zas­tup­ni­ka Bru­ne Esih, Ban­dić ne­ma ve­ći­nu u Skup­šti­ni Da bi iz­bje­gao iz­bo­re, tre­ba uz HDZ, i dio zas­tup­ni­ka S. Šva­ljek

Ban­dić ima 90 da­na da po­ku­ša for­mi­ra­ti ve­ći­nu. Ako ne us­pi­je, idu no­vi iz­bo­ri za Skup­šti­nu. Ma­lo je vje­ro­jat­no da mo­že bez pe­tor­ke B. Esih Za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, iako je šes­ti put za­re­dom osvo­jio man­dat pr­vog čo­vje­ka me­tro­po­le, ima pro­blem s for­mi­ra­njem ve­ći­ne u Grad­skoj skup­šti­ni.

Ne­će iz­i­ći 50 pos­to gra­đa­na

Iako je kons­ti­tu­ira­ju­ća sjed­ni­ca grad­skog par­la­men­ta naj­av­lje­na za 29. lip­nja, Ban­dić i da­lje ne­ma 26 zas­tup­ni­ka, što je nat­po­lo­vič­na ve­ći­na, na svo­joj stra­ni. Za ve­ći­nu mu uz nje­go­vih 14 i se­dam HDZ-ovih man­da­ta, tre­ba i svih pet zas­tup­ni­ka ne­za­vis­ne Bru­ne Esih. I tu nas­ta­je pro­blem. Pe­te­ro zas­tup­ni­ka Bru­ne Esih in­zis­ti­ra da no­vi sa­ziv za­gre­bač­ke Skup­šti­ne bez od­go­de do­ne­se od­lu­ku o pre­ime­no­va­nju Tr­ga mar­ša­la Ti­ta. To je nji­hov pr­vi i je­di­ni uvjet, ko­ji ne po­dra­zu­mi­je­va re­fe­ren­dum o Ti­tu ko­ji naj­av­lju­je Ban­dić, da uop­će za­poč­nu raz­go­vo­re o skla­pa­nju no­ve ve­ći­ne sa za­gre­bač­kim gra­do­na­čel­ni­kom. Za­to su Bru­na Esih, pred­sjed­ni­ca stran­ke u os­ni­va­nju Bru­na Esih – Zlat­ko Ha­san­be­go­vić: Ne­za­vis­ni za Hr­vat­sku, i po­li­tič­ki taj­nik Zlat­ko Ha­san­be­go­vić ju­čer upu­ti­li pi­sma Mi­la­nu Ban­di­ću, ali i pre­mi­je­ru i še­fu HDZ-a An­dre­ju Plen­ko­vi­ću te Da­vo­ru Ivi Sti­eru, po­li­tič­kom taj­ni­ku HDZ-a, u ko­ji­ma tra­že mi­ca­nje Ti­to­va ime­na s tr­ga, od­nos­no da se HDZ pri­klju­či nji­ho­vu ul­ti­ma­tu­mu i da ne do­go­va­ra­ju ve­ći­nu s Ban­di­ćem dok se ne eli­mi­ni­ra Ti­to. Sti­era su iz­a­bra­li kao “is­tak­nu­tog pred­stav­ni­ka de­mo­kr­š­ćan­ske mis­li u HDZ-u i po­li­tič­kog taj­ni­ka”, a u pi­smu pod­sje­ća­ju da je za­gre­bač­ki HDZ u stu­de­nom proš­le go­di­ne išao s jed­na­kom ini­ci­ja­ti­vom, ali za to ta­da ni­je imao ve­ći­nu u Skup­šti­ni. No Mi­lan Ban­dić, doz­na­je­mo u nje­go­voj stran­ci, od re­fe­ren­du­ma o Ti­to­vu tr­gu ne odus­ta­je, ali ima sprem­nu kom­bi­na­ci­ju ko­jom bi os­tao pri svo­me da to­bo­že gra­đa­ni od­lu­ču­ju na re­fe­ren­du­mu o Ti­tu, ali da u ko­nač­ni­ci od­lu­ku ipak do­ne­se Skup­šti­na. Ban­dić, na­ime, ne vje­ru­je, da će na re­fe­ren­dum iza­ći 50 pos­to Za­grep­ča­na, ko­li­ko ih je po­treb­no da se re­fe­ren­dum odr­ži. Što je pri­lič­no re­al­no oče­ki­va­nje. Na taj se na­čin “ne­će za­mje­ri­ti svo­jim su­gra­đa­ni­ma” jer im je dao da od­lu­ču­ju, a na kra­ju, o pre­ime­no­va­nju tr­ga sam će pos­la­ti Skup­šti­ni pri­jed­log. Me­đu­tim, pe­tor­ka oko Bru­ne Esih i Ha­san­be­go­vi­ća na to ne pris­ta­je. – Ne do­la­zi u ob­zir. Bu­de li se iš­lo s re­fe­ren­du­mom, ve­ći­nu će mo­ra­ti tra­ži­ti mi­mo pet na­ših zas­tup­ni­ka. Ili će Skup­šti­na do­ni­je­ti od­lu­ku o pre­ime­no­va­nju Ti­to­va tr­ga ili mi ne­će­mo su­dje­lo­va­ti u bu­du­ćoj ve­ći­ni. Dak­le, Ban­dić mo­že u tom slu­ča­ju sla­ga­ti ma­lu-ve­li­ku ko­ali­ci­ju, po­put one na na­ci­onal­noj ra­zi­ni, ili će op­ci­ja bi­ti no­vi iz­bo­ri – po­ru­čio je ju­čer Zlat­ko Ha­san­be­go­vić. I, za­is­ta, ne odus­ta­ne li Ban­dić od re­fe­ren­du­ma, ve­ći­nu će mo­ra­ti tra­ži­ti me­đu jed­nim zas­tup­ni­kom HNS-a, zas­tup­ni­ci­ma ne­za­vis­ne San­dre Šva­ljek ili even­tu­al­no ko­jeg SDP-ov­ca, što je sve sku­pa ma­lo vje­ro­jat­no. Svi na­ši su­go­vor­ni­ci uvje­re­ni su da Ban­dić ne­će mo­ći for­mi­ra­ti ve­ći­nu bez pe­tor­ke Bru­ne Esih. Do­du­še, os­tav­lja­ju ma­li pros­tor da bi “ve­li­ki me­štar” ipak mo­gao is­tr­go­va­ti ko­jeg zas­tup­ni­ka sa stra­ne. Ban­dić ima 90 da­na da po­ku­ša sas­ta­vi­ti ve­ći­nu, dak­le tri po­ku­ša­ja, ako u to­me ne us­pi- je – sli­je­de iz­van­red­ni iz­bo­ri za Skup­šti­nu. – Ni u ko­jem slu­ča­ju vi­še s Mi­la­nom Ban­di­ćem. Nas osme­ro s lis­te bit će­mo mu naj­žeš­ća opor­ba. Pro­bao sam jed­nom, vi­dio da ne ide i vi­še ne­ma šanse – po­ru­čio je pred­sjed­nik HSLS-a Da­rin­ko Ko­sor, iz­a­bran s lis­te San­dre Šva­ljek, pri­sje­tiv­ši se svog pred­sjed­niš­tva Grad­skom skup­šti­nom u proš­lom man­da­tu, ko­je je pre­ki­nu­to kad je Ban­dić ipak od­lu­čio da će su­ra­đi­va­ti s HDZ-om. Na svo­ju stra­nu za­gre­bač­ki je gra­do­na­čel­nik na­vod­no htio pri­do­bi­ti i HNS-ova To­mis­la­va Sto­ja­ka, či­ji će biv­ši ko­le­ge iz stran­ke – An­ka Mrak Ta­ri­taš, So­nja König i Stan­ko Kor­dić – ofor­mi­ti klub bez nje­ga. – Ne do­la­zi u ob­zir. Već sam i pri­je re­kao, sa­mo opor­ba – ja­san je ju­čer bio i Sto­jak, ko­ji je bio naj­ak­tiv­ni­ji zas­tup­nik u proš­lom sa­zi­vu Skup­šti­ne. Iz HDZ-a ju­čer ni­je bi­lo služ­be­nog od­go­vo­ra na ini­ci­ja­ti­vu Esih – Ha­san­be­go­vić, ali doz­na­je­mo da HDZ-u eli­mi­na­ci­ja Ti­ta ne­će bi­ti uvjet za ko­ali­ci­ju s Ban­di­ćem. Iz­vo­ri bli­ski Sti­eru ka­žu pak da Ha­san­be­go­vić ja­ko do­bro zna nje­gov stav o Ti­tu, a to je da dik­ta­tor­ski li­der biv­še dr­ža­ve ne zas­lu­žu­je ima­ti trg po svom ime­nu, ali ne ka­ni se o to­me jav­no oči­to­va­ti sva­ki put kad Ha­san­be­go­vić to po­že­li. Doz­na­je­mo da će za­gre­bač­ki HDZ od­go­vo­ri­ti na pi­sma Esih i Ha­san­be­go­vi­ća, ali pro­blem je što se Grad­ski od­bor HDZ-a od za­vr­šet­ka lo­kal­nih iz­bo­ra još ni­jed­nom ni­je sas­tao.

Jas­no de­fi­ni­ra­ne obve­ze

Uvjet HDZ-a za for­mi­ra­nje ve­ći­ne s Ban­di­ćem, ko­ji je na na­ci­onal­noj ra­zi­ni u sa­vez­niš­tvu s HDZ-om, bit će jas­no de­fi­ni­ra­ne ko­ali­cij­ske obve­ze, ali mo­gu­će i po­zi­ci­ja še­fa Skup­šti­ne ko­ja bi mo­gla pri­pas­ti Dra­gi Pr­go­me­tu, ko­ji je bio HDZov kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka. Bu­du­ći da je HDZ već išao s ini­ci­ja­ti­vom o uk­la­nja­nju Ti­ta s tr­ga mo­že se oče­ki­va­ti da se, bez ob­zi­ra na to što im to ne­će bi­ti uvjet za ko­ali­ci­ju, ne­će pro­ti­vi­ti to­me da Ti­ta “smak­ne” Skup­šti­na. Na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra šu­ška­lo se da bi vrh HDZ-a mo­gao ras­pus­ti­ti za­gre­bač­ki HDZ zbog lo­ših re­zul­ta­ta, ali Plen­ko­vić – šu­ti.

Uvjet HDZ-a za sa­vez s Ban­di­ćem ne­će bi­ti Ti­to, ka­ko to tra­že Esih i Ha­san­be­go­vić Ban­di­ću os­ta­je ve­li­ka ko­ali­ci­ja, ali lje­vi­ca i zas­tup­ni­ci S. Šva­ljek tvr­de da ne­će s njim

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.