Od­vjet­niš­tvo is­tra­žu­je je li Mo­drić la­gao da bi za­šti­tio Zdrav­ka Ma­mi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Bo­že­na Ma­ti­je­vić

Se­dam tek­s­to­va o bal­kan­skom ko­ri­do­ru, gra­đan­skom od­go­vo­ru na do­la­zak iz­bje­gli­ca... “Kamp, ko­ri­dor, gra­ni­ca: stu­di­je iz­bje­gliš­tva u su­vre­me­nom hr­vat­skom kon­tek­s­tu” na­ziv je ju­čer pred­stav­lje­nog zbor­ni­ka sa se­dam tek­s­to­va u ko­ji­ma se is­tra­žu­je for­mi­ra­nje bal­kan­skog ko­ri­do­ra, gra­đan­ski od­go­vor na ma­sov­ni do­la­zak iz­bje­gli­ca te me­dij­sku i jav­nu per­cep­ci­ju. Jed­na od ured­ni­ca zbor­ni­ka, Emi­na Bu­žin­kić iz CMS-a, rek­la je da zbor­nik obra­đu­je raz­dob­lje 2015. i 2016. te da su auto­ri tek­s­to­va pi­sa­li ži­vot­ne pri­če ko­je su ih na­uči­le ko­li­ko hu­ma­ni­tar­ni rad mo­že bi­ti te­žak i iz­a­zo­van, dok je su­ured­ni­ca Ma­ri­ja­na Ha­mer­šak iz­ra­zi­la na­du da će zbor­nik po­mo­ći da se mno­ge po­gre­ške iz vre­me­na dok su iz­bje­gli­ce ma­sov­no do­la­zi­li u na­šu zem­lju vi­še ne­će po­nav­lja­ti. – Oni ko­ji su pi­sa­li tek­s­to­ve du­bo­ko poz­na­ju i osje­ća­ju te­mu iz­bje­gliš­tva, a tek­s­to­vi ima­ju ak­ti­vis­tič­ku no­tu. Zbor­nik po­ka­zu­je da mo­že­te bi­ti vr­hun­ski i znans­tve­nik i ak­ti­vist. On vjer­no svje­do­či da Hr­vat­ska na glo­bal­ne pro­ce­se mo­ra ima­ti od­go­vor te da pos­ta­je svjes­na da ono što se do­ga­đa u Si­ri­ji i Af­ga­nis­ta­nu pos­ta­ju ak­tu­al­ne te­me. Zbor­nik ima ne­pro­cje­nji­vu važ­nost jer su auto­ri svjes­ni da, go­vo­re­ći o iz­bje­gli­ca­ma, ne go­vo­re o pa­siv­nim objek­ti­ma po­vi­jes­nih pro­ce­sa ko­ji svo­jim ži­vo­tom ne uprav­lja­ju sa­mi – re­kao je po­li­to­log i re­cen­zent zbor­ni­ka Vik­tor Ko­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.