Most na­kon iz­la­ska iz Vla­de ni­je za­nim­ljiv ne­za­vis­nim lis­ta­ma

I ne­ki­ma iz Mos­ta sme­ta­ju pro­zi­va­nja da nji­ma uprav­lja Met­ko­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Mno­gim ne­za­vis­nim lis­ta­ma sme­ta­ju pro­zi­va­nje da se nji­ma uprav­lja iz Met­ko­vi­ća, ne za­ni­ma ih na­ci­onal­na po­li­ti­ka ne­go lo­kal­ne te­me

U Mos­tu su uvje­re­ni da će u opor­bi ima­ti vi­še vre­me­na za ja­ča­nje stran­ke i uklju­či­va­nje no­vih ne­za­vis­nih lis­ta u svo­ju plat­for­mu Iz­la­zak Mos­ta iz Vla­de An­dre­ja Plen­ko­vi­ća odveo je tu stran­ku pr­vi put u par­la­men­tar­nu opor­bu, no nje­zi­ni čel­ni­ci ne mis­le da će to zna­či­ti slab­lje­nje Mos­ta, ne­go upra­vo su­prot­no, da će im da­ti vri­je­me da oja­ča­ju stra­nač­ku in­fras­truk­tu­ru i po­ve­žu se s ne­za­vis­nim lis­ta­ma ko­je još ni­su dio plat­for­me, a os­tva­ri­le su us­pjeh na pro­tek­lim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Pi­ta­nje je, me­đu­tim, ko­li­ko će ne­za­vis­ne lis­te bi­ti sprem­ne ve­za­ti se uz na­ci­onal­nu pri­ču ko­ju vo­di eki­pa iz Met­ko­vi­ća.

“Sad ima­mo vre­me­na”

– Most ni­je na­kon od­la­ska u opor­bu sma­njio svoj po­li­tič­ki an­ga­žman. Na­pro­tiv, sma­tram da smo u Sa­bo­ru naj­žeš­ća i naj­vid­lji­vi­ja opor­ba, da smo pu­no ak­tiv­ni­ji čak i od SDP-a. Ima­mo broj­ne ini­ci­ja­ti­ve i sa­da je sa­mo pi­ta­nje fo­ku­sa me­di­ja ko­li­ko će te ini­ci­ja­ti­ve bi­ti pre­poz­na­te – ka­zao nam je Ni­ko­la Gr­mo­ja. Pod­sje­tio je da je Most pro­tek­lih da­na za­tra­žio od Plen­ko­vi­ća da se oči­tu­je ho­će li 100 mi­li­ju­na eura ko­je je Hr­vat­ska do­bi­la od Eu­rop­ske ko­mi­si­je oti­ći T-HT-u ili će dr­ža­va gra­di­ti vlas­ti­tu op­tič­ku mre­žu. Tvr­di da je na­mje­ra Plen­ko­vi­ća i De­ut­s­c­he Te­le­ko­ma odus­ta­ja­nje dr­ža­ve od vlas­ti­te mre­že, a da Most in­zis­ti­ra­njem na dr­žav­noj mre­ži šti­ti na­ci­onal­ne in­te­re­se i na­ci­onal­nu si­gur­nost. Is­ti­če da su Mos­to­vi zas­tup­ni­ci u Sa­bo­ru, ali i na te­re­nu, an­ga­ži­ra­ni oko Za­ko­na o kon­ce­si­ja­ma zbog ko­jeg se ju­čer na Mar­ko­vu tr­gu pro­s­vje­do­va­lo na ruč­ni­ci­ma za pla­žu. Gr­mo­ja je uvje­ren da će sve te ak­ci­je gra­đa­ni pre­poz­na­ti i da Most ne­će iz­gu­bi­ti atrak­tiv­nost u oči­ma bi­ra­ča una­toč iz­la­sku iz Vla­de. – Na­pro­tiv, mis­lim da će iz­la­zak iz Vla­de na Most dje­lo­va­ti bla­go­tvor­no, jer će­mo do­bi­ti vri­je­me da se bo­lje or­ga­ni­zi­ra­mo, fo­ku­si­rat će­mo se na rad na te­re­nu, što do sa­da ni­smo mo­gli jer smo bi­li fo­ku­si­ra­ni uglav­nom na spre­ča­va­nje HDZ-ovih ma­ri­fe­tlu­ka – ka­zao je Gr­mo­ja i do­dao ka­ko Most na­mje­ra­va ja­ča­ti stran­ku i plat­for­mu i ra­di­ti na uklju­či­va­nju no­vih ne­za­vis­nih lis­ta u svoj rad.

Usre­do­to­če­ni na lo­kal­no

U tak­vim na­mje­ra­ma Mos­tu bi, me­đu­tim, pre­pre­ka mo­gla bi­ti či­nje­ni­ca da su ne­za­vis­ne lis­te iz­van plat­for­me, ali i da je dio onih ko­je su sa­da ve­za­ne uz Most, usre­do­to­če­ne uglav­nom na lo­kal­ne te­me i ma­lo ih ili ni­ma­lo za­ni­ma iz­la­zak na na­ci­onal­nu sce­nu. Dio mos­to­va­ca ko­ji ni­su uklju­če­ni u stran­ku ža­li se da su na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u svib­nju bi­li iz­lo­že­ni na­pa­di­ma iz HDZ-a da su vo­đe­ni iz Met­ko­vi­ća. – Go­vo­ri­lo se to čak i pot­pu­no ne­za­vis­nim kan­di­da­ti­ma za gra­do­na­čel­ni­ke i na­čel­ni­ke op­ći­na, ko­ji ne­ma­ju ni­kak­ve ve­ze s Mos­tom i ti su se lju­di ska­nji­va­li u kam­pa­nji ima­ti bi­lo kak­ve ve­ze s na­ma ko­ji smo ve­za­ni na Mos­to­vu plat­for­mu. To ih do­vo­di u te­šku po­zi­ci­ju jer oni mo­ra­ju uprav­lja­ti svo­jim op­ći­na­ma i gra­do­vi­ma – ka­zao nam je je­dan ne­za­vis­ni kan­di­dat ko­ji je na lo­kal­ne iz­bo­re iz­i­šao pod Mos­to­vim ime­nom. Tak­vi pro­ble­mi s ko­ji­ma se Most su­sre­će u opor­bi di­je­lom po­t­vr­đu­ju te­zu nji­ho­va ne­ka­daš­njeg ide­olo­ga Ivi­ce Rel­ko­vi­ća da će ih od­la­zak u opor­bu na­tje­ra­ti da ra­di­kal­no pro­mi­je­ne svo­ju po­li­tič­ku fi­zi­ono­mi­ju.

Gr­mo­ja tvr­di da je Most sa­da u sa­bor­skim klu­pa­ma ak­tiv­ni­ja i žeš­ća opor­ba od SDP-a Od­la­zak Mos­ta u opor­bu ne­za­vis­ne lo­kal­ne čel­ni­ke uda­lja­va od nji­ho­ve plat­for­me

IVO ČAGALJ/PIXSELL

Ho­će li mos­tov­ci mo­ra­ti ra­di­kal­no mi­je­nja­ti svo­ju po­li­tič­ku fi­zi­ono­mi­ju?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.