Od­lu­ka o gra­ni­ci 29. lip­nja, ali Hr­vat­ska je ne­će priz­na­ti

Hr­vat­ska i Slo­ve­ni­ja sprem­no če­ka­ju pre­su­du, Karl Er­ja­vec svjes­tan je da bi se mo­gla pri­mi­je­ni­ti s od­go­dom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić, Tea Ro­mić

Pro­blem će se mo­ra­ti rje­ša­va­ti bi­la­te­ral­no, no Slo­ve­ni­ja tu ra­ču­na na po­li­tič­ki pri­ti­sak me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce. Lo­bi­ra­nje se nas­tav­lja

Slo­ve­ni­ja je sprem­na za obja­vu pre­su­de Ar­bi­traž­nog su­da u slu­ča­ju raz­gra­ni­če­nja s Hr­vat­skom, ka­zao se slo­ven­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Karl Er­ja­vec, ali i spo­me­nuo da bi se od­lu­ka su­da ipak mo­gla pri­mi­je­ni­ti s od­go­dom jer ju Hr­vat­ska ne priz­na­je. No na obja­vu pra­vo­ri­je­ka sprem­na je i Hr­vat­ska. Iz nes­luž­be­nih iz­vo­ra doz­na­je se ka­ko su pri­pre­me po­če­le mje­se­ci­ma pri­je, kad su mi­nis­tri­ma po­di­je­lje­na za­du­že­nja da se – svat­ko u svom re­so­ru – pri­pre­me za pre­su­du, no de­ta­lje o pla­no­vi­ma nit­ko ne že­li ot­kri­va­ti.

Su­prot­ni sta­vo­vi

I u da­ni­ma pri­je obja­ve pre­su­de – a ju­čer je ar­bi­traž­ni sud u Ha­agu po­ru­čio ka­ko će to bi­ti 29. lip­nja – obje dr­ža­ve nas­tav­lja­ju lo­bi­ra­nja ko­ja će se nas­ta­vi­ti i na­kon što se doz­na što je od­lu­čio sud. Su­go­vor­ni­ci­ma iz me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce po­ku­ša­va­ju pre­do­či­ti svo­je sta­vo­ve ko­ji, toč­no dvi­je go­di­ne ot­ka­ko je Ve­čer­nji ot­krio ka­ko su slo­ven­ska zas­tup­ni­ca Si­mo­na Dre­nik i ar­bi­tar Jer­nej Se­ko­lec ne­do­pu­šte­no su­ra­đi­va­li, do­go­va­ra­li tak­ti­ke utje­ca­ja na ar­bi­tre te do­go­va­ra­li uba­ci­va­nje no­vih do­ku­me­na­ta u spis, os­ta­ju di­ja­me­tral­no su­prot­ni. No­va mi­nis­tri­ca vanj­skih pos­lo­va Ma­ri­ja Pej­či­no­vić Bu­rić po­ru­či­la je ka­ko je pri­ča o ar­bi­tra­ži za Vla­du za­vr­ši­la ka­da je Hr­vat­ski sa­bor od­lu­čio da Hr­vat­ska iz­la­zi iz tog pos­tup­ka zbog kon­ta­mi­na­ci­je. – Us­tav RH ka­že da o gra­ni­ci Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske od­lu­ču­je Hr­vat­ski sa­bor i tu Vla­da ne­ma što re­ći, Sa­bor je re­kao miš­lje­nje i za nas je od ta­da ta pri­ča za­vr­še­na. Hr­vat­ska je na­pra­vi­la sve što je tre­ba­la, a dio za ko­ji se go­vo­ri da je Hr­vat­ska pro­pus­ti­la na­pra­vi­ti ni­je bio obve­zu­ju­ći – ka­za­la je Pej­či­no­vić Bu­rić re­fe­ri­ra­ju­ći se na kri­ti­ke SDP-ova­ca ka­ko je Vla­da tre­ba­la iz­vi­jes­ti­ti UN o iz­la­sku iz ar­bi­tra­že i po­kre­nu­ti pos­tu­pak mi­re­nja. Do­da­je i ka­ko je Hr­vat­ska iz­vi­jes­ti­la sve ins­tan­ce. – Mi smo in­ten­ziv­no ra­di­li, bi­lo je jas­no da će do­ći do pra­vo­ri­je­ka. Sa svim na­šim part­ne­ri­ma smo raz­go­va­ra­li, ne sa­mo bi­la­te­ral­no ne­go i mul­ti­la­te­ral­no. Ali na­ša je po­zi­ci­ja da je od­lu­ka Sa­bo­ra kraj­nja – tvr­di mi­nis­tri­ca. Hr­vat­ska je do­sad do­bi­la po­t­vr­du iz Eu­rop­ske ko­mi­si­je, Polj­ske i Li­tve, da je pi­ta­nje ar­bi­tra­že bi­la­te­ral­na stvar, a ta­kav je stav ne­ko­li­ko pu­ta iz­no­sio i SAD. Struč­nja­ci za me­đu­na­rod­no pravo objaš­nja­va­ju ka­ko bi pro­blem u pro­ved­bi pre­su­de bio taj što kod ar­bi­tra­ža ne pos­to­ji me­ha­ni­zam pri­si­le. No Slo­ve­ni­ja tu ra­ču­na na po­li­tič­ki pri­ti­sak me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce.

‘Iz­bje­ga­vat će­mo in­ci­den­te’

– Pri­pre­me za im­ple­men­ta­ci­ju se odvijaju u ok­vi­ru me­đu­re­sor­ske sku­pi­ne, sprem­ni su i dru­gi dr­žav­ni or­ga­ni te or­ga­ni lo­kal­nih za­jed­ni­ca – ka­zao je Er­ja­vec u raz­go­vo­ru za slo­ven­sku te­le­vi­zi­ju ve­čer uoči ju­če­raš­njeg pri­op­će­nja iz Ha­aga o da­tu­mu obja­ve. Mno­gi će pri­mi­je­ti­ti taj de­talj i već se po­nov­no špe­ku­li­ra ima li Er­ja­vec – kao i pri­je – in­for­ma­ci­je iz Ha­aga. Tu tre­ba na­po­me­nu­ti da su ne­dav­no kru­ži­le ne­po­t­vr­đe­ne in­for­ma­ci­je ka­ko Slo­ve­ni­ja lo­bi­ra da od­lu­ka bu­de objav­lje­na u je­sen, na­kon pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra u toj dr­ža­vi. – Mi će­mo pre­su­du im­ple­men­ti­ra­ti ta­ko da ne bi do­la­zi­lo do in­ci­de­na­ta. Sa­mo na po­čet­ku bi mo­glo do­ći do od­go­de pri­mje­ne ar­bi­traž­ne pre­su­de, ma kak­va ona bi­la, jer Hr­vat­ska ar­bi­tra­žu vi­še ne sma­tra re­le­vant­nom, ali će i hr­vat­ska stra­na vi­dje­ti da je me­đu­na­rod­ne ugo­vo­re po­treb­no po­što­va­ti – ka­zao je Er­ja­vec.

Ve­čer­nji list pri­je dvi­je go­di­ne ot­krio je ka­ko su slo­ven­ska zas­tup­ni­ca Si­mo­na Dre­nik i ar­bi­tar Jer­nej Se­ko­lec ne­do­pu­šte­no utje­ca­li na ar­bi­tre

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.