Ho­će li ar­bi­tra­ža bit po­zi­tiv­na za Hr­vat­sku?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

MLA­DEN FRIŠČIĆ umi­rov­lje­nik

Ni­sam op­ti­mist. Pi­ta­nje gra­ni­ce sa Slo­ve­ni­jom ni­kad se ne­će ri­je­ši­ti jer je pre­vi­še ne­de­fi­ni­ra­nih cr­ta.

JASMINKA PERVAN sa­vjet­ni­ca

Na­dam se pre­su­di ko­ja će za­do­vo­lji­ti obje stra­ne, i Hr­vat­sku i Slo­ve­ni­ju. Je li to re­al­no, ne znam.

IVAN GOLUBIĆ umi­rov­lje­nik

Slo­ve­ni­ja će do­bi­ti pre­su­du, to je si­gur­no. Ni­šta si sa­mi ne­će­mo po­mo­ći. Ka­ko oni va­ni ka­žu, ta­ko će i bi­ti.

MLA­DEN GLA­VI­NA ugos­ti­telj

Slo­ven­ci su se do­go­va­ra­li, na­mje­šte­na je to igra. Ne mo­že im se vje­ro­va­ti, mis­lim da pre­su­da ne­će bi­ti za nas. (ibe)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.