Slu­čaj Mo­drić upo­zo­re­nje za Lo­vre­na

Ka­pe­tan re­pre­zen­ta­ci­je do­bio je i po­ziv da do­đe u tu­ži­telj­stvo na is­pi­ti­va­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivana Ja­ke­lić ivana.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Na­kon sve­ga što se proš­li tje­dan do­ga­đa­lo na su­du u Osi­je­ku, DORH je po­vu­kao oče­ki­va­ni po­tez, na­pra­viv­ši od Mo­dri­ća ogled­ni pri­mjer Koc­ka­nje s vlas­ti­tom vje­ro­dos­toj­noš­ću i spa­ša­va­nje kože Zdrav­ku Ma­mi­ću mo­glo bi, pre­ma sve­mu su­de­ći, sku­po sta­ja­ti Lu­ku Mo­dri­ća. Na­ime, na­kon što je proš­li tje­dan na Žu­pa­nij­skom su­du u Osi­je­ku, na su­đe­nju Ma­mi­ću i os­ta­li­ma, pro­mi­je­nio is­kaz ko­ji je dao u is­tra­zi, tu­ži­telj­stvo je ju­čer pro­tiv Mo­dri­ća po­kre­nu­lo iz­vi­de jer ga se sum­nji­či za da­va­nje laž­nog is­ka­za. Oče­ki­va­ni je to po­tez DORH-a na­kon sve­ga što se do­ga­đa­lo proš­li tje­dan u sud­ni­ci u Osi­je­ku.

Is­kaz pa od­lu­ka

Iz­vi­de pro­tiv Mo­dri­ća, što je pr­va ste­pe­ni­ca pri­je po­kre­ta­nja for­mal­ne is­tra­ge, po­kre­nu­lo je Op­ćin­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo u Osi­je­ku. Oni su ju­čer pri­op­ći­li, ne na­vo­de­ći nje­go­vo ime, da je ka­pe­ta­nu re­pre­zen­ta­ci­je i zvi­jez­di Re­al Ma­dri­da pos­lan i po­ziv za “pro­vo- đe­nje do­kaz­ne rad­nje pr­vog is­pi­ti­va­nja”. Dru­gim ri­je­či­ma, Mo­drić je po­zvan da odre­đe­nog da­na, sam ili u prat­nji od­vjet­ni­ka, do­đe u osječ­ki ODO ka­ko bi dao is­kaz, na­kon ko­jeg će se od­lu­či­ti i ho­će li pro­tiv nje­ga bi­ti po­kre­nu­ta for­mal­na is­tra­ga. Pre­ma onom što je pri­op­će­no, Mo­drić se sum­nji­či da je 13. lip­nja, na su­đe­nju Ma­mi­ću i os­ta­li­ma, iako upo­zo­ren da je du­žan go­vo­ri­ti is­ti­nu te da je da­va­nje laž­nog is­ka­za kaz­ne­no dje­lo, laž­no is­ka­zi­vao “da je aneks ugo­vo­ra o pro­fe­si­onal­nom igra­nju (te­me- ljem ko­jeg mu u slu­ča­ju pre­la­ska u dru­gi klub pri­pa­da pravo na po­dje­lu tran­sfer­nog obe­šte­će­nja s no­go­met­nim klu­bom iz Za­gre­ba u omje­ru 50:50 pos­to) pot­pi­sao 10. sr­p­nja 2004. kod pot­pi­si­va­nja svog pr­vog ugo­vo­ra o pro­fe­si­onal­nom igra­nju s na­ve­de­nim klu­bom te da je kod sva­kog pro­du­ži­va­nja pro­fe­si­onal­nog ugo­vo­ra o pro­fe­si­onal­nom igra­nju s tim klu­bom pot­pi­si­vao i aneks na te­me­lju ko­jeg mu pri­pa­da pravo na po­dje­lu tran­sfer­nog obe­šte­će­nja”. Ka­da mu je pre­do­čen is­kaz iz is­tra­ge ko­ji je pred USKOK-om dao 30. sr­p­nja 2015., u ko­jem je go­vo­rio dru­ga­či­je od onog što je is­ka­zi­vao na ras­pra­vi, Mo­drić je, sum­nja tu­ži­telj­stvo, na ras­pra­vi “ne­is­ti­ni­to na­veo ka­ko je ta­da pred USKOK-om, ka­da je go­vo­rio o raz­go­vo­ri­ma iz­me­đu nje­ga i Ma­mi­ća u ve­zi po­dje­le tran­sfer­nog obe­šte­će­nja, mis­lio sa­mo na re­gu­li­ra­nje gra­đan­sko­prav­nog od­no­sa iz­me­đu njih dvo­ji­ce”. Mo­drić je na ras­pra­vi us­t­vr­dio, na­vo­di tu­ži­telj­stvo, i da ni­ka­da pred USKOK-om ni­je re­kao da je aneks ugo­vo­ra pot­pi­san nak­nad­no, na­kon što je po­čeo igra­ti za ino­zem­ni no­go­met­ni klub. Ka­da je la­gao, a ka­da go­vo­rio is­ti­nu, Mo­drić će ta­ko mo­ra­ti objaš­nja­va­ti tu­ži­te­lji­ma, ko­ji su, po sve­mu su­de­ći, od nje­ga od­lu­či­li na­pra­vi­ti ogled­ni pri­mjer. Da­va­nje laž­nog is­ka­za kaz­ne­no je dje­lo, za ko­je je kaz­na od 6 mje­se­ci do pet go­di­na za­tvo­ra, ali se vr­lo ri­jet­ko pro­ce­su­ira. No, svo­jim je po­na­ša­njem Mo­drić je tu­ži­te­lje sta­vio u ne­ugod­nu si­tu­aci­ju. I to ne sa­mo zbog to­ga što je pro­mi­je­nio is­kaz već i zbog to­ga što je USKOK pre­ma nje­mu bio vr­lo be­ne­vo­len­tan. Na­ime, Mo­drić je, če­ga on oči­to ni­je svjes­tan, vr­lo la­ko mo­gao za­vr­ši­ti na op­tu­že­nič­koj klu­pi uz Ma­mi­ća jer u onom što je ra­dio za Ma­mi­ća ima ele­me­na­ta kaz­ne­nog dje­la.

Upo­zo­re­nje i Lo­vre­nu

No umjes­to da ga op­tu­že kao po­ma­ga­ča u kaz­ne­nom dje­lu, USKOK je Mo­dri­ća tre­ti­rao kao svje­do­ka. I to vje­ro­jat­no za­to što su di­je­lo­vi nje­go­va is­ka­za po­t­vr­đe­ni i dru­gim do­ka­zi­ma pa je pro­ci­je­nje­no da im je ko­ris­ni­ji kao svje­dok ne­go kao op­tu­že­nik. No, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, Mo­drić te­ško da će iz­bje­ći op­tu­že­nič­ku klu­pu, a po­tez tu­ži­telj­stva svo­je­vr­s­no je upo­zo­re­nje dru­gim svje­do­ci­ma, pa i De­ja­nu Lo­vre­nu, što im se mo­že do­go­di­ti ako od­lu­če mi­je­nja­ti ono što su is­ka­zi­va­li u is­tra­zi.

Zvi­jez­da Re­al Ma­dri­da mo­gla je bi­ti op­tu­že­na s Ma­mi­ćem, no od­lu­če­no je da ipak bu­de svje­dok Da­va­nje laž­nog is­ka­za kaz­ne­no je dje­lo, za ko­je je kaz­na od šest mje­se­ci do pet go­di­na za­tvo­ra

Lu­ka Mo­drić na­ci­onal­na je no­go­met­na iko­na, no onog tre­nut­ka ka­da je od­lu­čio svje­do­či­ti dru­ga­či­je od onog u is­tra­zi, na­šao se na me­ti tu­ži­te­lja

Zdrav­ka Ma­mi­ća i os­ta­le te­re­ti se za iz­vla­če­nje nov­ca iz Di­na­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.