Plen­ko­vić od­go­va­rao na pi­ta­nja umjes­to še­fi­ce di­plo­ma­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić tea.ro­mic@ve­cer­nji.net ZAGREB

No­va mi­nis­tri­ca na­gla­si­la da će ja­ča­ti gos­po­dar­sku di­plo­ma­ci­ju, si­gur­nost, ali i pri­pre­ma­ti Hr­vat­sku za pred­sje­da­nje Uni­jom Pro­ces re­kons­truk­ci­je Vla­de i no­ve par­la­men­tar­ne ve­ći­ne ju­čer je za­vr­šen u Sa­bo­ru po­t­vr­đi­va­njem no­ve mi­nis­tri­ce vanj­skih pos­lo­va Ma­ri­je Pej­či­no­vić Bu­rić. Po­t­vr­di­lo ju je toč­no 78 zas­tup­ni­ka ko­ji či­ne no­vu ve­ći­nu HDZ-a i HNS-a uz ma­nje part­ne­re. Ime­no­va­nju je pret­ho­di­la ras­pra­va na za­jed­nič­koj sjed­ni­ci Od­bo­ra za vanj­sku po­li­ti­ku te Od­bo­ra za eu­rop­ske pos­lo­ve gdje su zas­tup­ni­ci pos­tav­lja­li pi­ta­nja njoj i pre­mi­je­ru An­dre­ju Plen­ko­vi­ću ko­ji je, pred­stav­lja­ju­ći je, us­t­vr­dio da će se si­gur­no od­lič­no uk­lo­pi­ti u tim Vla­de. Ni ova sjed­ni­ca ni­je pro­tek­la mir­no, bu­du­ći da je na ne­ka pi­ta­nja pos­tav­lje­na u tom tre­nut­ku bu­du­ćoj mi­nis­tri­ci od­go­va­rao pre­mi­jer, što je opor­ba za­mje­ri­la, jed­na­ko kao i do­ci­ra­nje po­je­di­nim zas­tup­ni­ci­ma. To je po­seb­no doš­lo do iz­ra­ža­ja ka­da je Plen­ko­vić od­go­va­rao na pi­ta­nje SDP-ova Do­ma­go­ja Haj­du­ko­vi­ća o od­no­si­ma Hr­vat­ske s Ru­si­jom. – Či­ni mi se da ša­lje­mo opreč­ne po­ru­ke pre­ma Mo­sk­vi, s jed­ne stra­ne biv­ši mi­nis­tar Sti­er na­kon ni­za go­di­na po­sje­ću­je Mo­sk­vu i ob­nav­lja od­no­se s nji­ma, a s dru­ge pre­mi­jer ša­lje iz­a­zi­vač­ke po­ru­ke, ša­lje­mo voj­sku, čak 290 voj­ni­ka u Li­tvu i Polj­sku – ko­men­ti­rao je Haj­du­ko­vić do­dav­ši ka­ko ne vi­di in­te­res Hr­vat­ske da pro­vo­ci­ra od­no­se s Ru­si­jom. Plen­ko­vić mu je uz­vra­tio ka­ko mu je za­nim­ljiv taj od­nos lju­ba­vi i mrž­nje pre­ma biv­šem mi­nis­tru Sti­eru. – A va­ša re­to­ri­ka naj­bo­lje po­t­vr­đu­je na ovim pros­to­ri­ma zad­njih šest mje­se­ci što je to hi­brid­no-in­for­ma­cij­sko ra­to­va­nje. Ja ne znam jes­te li vi ak­ter ili žr­tva, vi­še mi dje­lu­je­te kao žr­tva u tom pro­ce­su, ali bit­no je da vi kao mlad zas­tup­nik ma­lo dub­lje za­gre­be­te u os­nov­ne pos­tu­la­te me­đu­na­rod­nih od­no­sa, da do­bro slu­ša­te ono što go­vo­re pred­stav­ni­ci Vla­de, či­ta­ju­ći do­ku­men­te i ma­lo ra­za­be­re iz­me­đu re­da­ka što mi to u bi­ti že­li­mo – kre­nuo je Plen­ko­vić. Us­t­vr­dio je ka­ko se Haj­du­ko­vić (ina­če iz Osi­je­ka op.a.) pre­mlad da bi se sje­tio ko­li­ko je bi­la us­pješ­na mi­rov­na mi­si­ja UN-a u is­toč­noj Sla­vo­ni­ji, Ba­ra­nji i Sri­je­mu, od­nos­no da je bi­la naj­us­pješ­ni­ja ot­kad tak­ve mi­si­je pos­to­je. Na ko­men­tar Haj­du­ko­vi­ća ka­ko ga ni­je to pi­tao, Plen­ko­vi­će­va “mir­no­ća” je po­pus­ti­la. – Ko­le­ga Haj­du­ko­vi­ću, ima­te vi još pu­no žga­na­ca za po­pa­pa­ti – re­kao mu je. Kas­ni­je je no­vi­na­ri­ma re­kao da ne vi­di ni­šta spor­no u re­ak­ci­ji te da je zas­tup­nik tre­bao zna­ti o če­mu go­vo­ri kad mu pos­tav­lja pi­ta­nje. – Ni­sam bio ni­šta iz­ner­vi­ran, evo,

Pre­mi­jer zas­tup­ni­ku SDP-a Haj­du­ko­vi­ću: Ima­te vi još pu­no žga­na­ca po­pa­pa­ti

sve je kul – re­kao je Plen­ko­vić. Ina­če, te­ma ko­ja je bi­la “vru­ća” za man­da­ta Da­vo­ra Ive Sti­era bi­la je i do­no­še­nje Na­ci­onal­nog pla­na za bor­bu pro­tiv dis­kri­mi­na­ci­je, gdje je opor­ba Sti­era op­tu­ži­va­la da uru­ša­va dos­tig­nu­tu ra­zi­nu ljud­skih pra­va. Pej­či­no­vić Bu­rić pak ka­že ka­ko je Us­tav ja­san i ka­ko ga ona pla­ni­ra po­šti­va­ti. – Ne­ma dis­kri­mi­na­ci­je – krat­ko je po­ru­či­la te do­da­la ka­ko nje­zi­no mi­nis­tar­stvo ni­je di­rek­t­no nad­lež­no za taj do­ku­ment i da zna da se ra­di na nje­mu i da bi tre­bao bi­ti na sjed­ni­ci Vla­de idu­ći mje­sec. U svom ra­du, na­gla­si­la je, bit­no će joj bi­ti ja­ča­nje gos­po­dar­ske di­plo­ma­ci­je, ali i na­kon sve češ­ćih te­ro­ris­tič­kih na­pa­da u EU i ja­ča­nje si­gur­nos­ti gra­đa­na, ja­če ko­ri­šte­nje be­ne­fi­ci­ja člans­tva u EU i NATO-u te pri­pre­ma Hr­vat­ske za ula­zak u sc­hen­gen­ski pros­tor, ali i za pred­sje­da­nje Hr­vat­ske Eu­rop­skom uni­jom.

Zas­tup­ni­ci su ju­čer pos­tav­lja­li pi­ta­nja no­voj mi­nis­tri­ci Pej­či­no­vić Bu­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.