“Bit će kr­vi i pa­dat će gla­ve ako ski­ne­te Ti­ta”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

“Ha­san­be­go­vić, Sti­er i Esih te nji­ho­va druž­ba do­kaz su da par­ti­za­ni na Ble­ibur­gu ni u pos­li­je­rat­noj Ju­gos­la­vi­ji ni­su oba­vi­li po­sao ka­ko tre­ba. Pre­vi­še je fa­šis­tič­ke ban­de os­ta­lo na ži­vo­tu i po­si­ja­lo svo­je sje­me ko­je sa­da že­li vra­ti­ti Hr­vat­sku i hr­vat­ski na­rod u go­di­ne sra­mo­te i mra­ka. No ako već gos­po­da i gos­po­đe na­s­ljed­ni­ci i sljed­be­ni­ci us­ta­ša že­le po­no­vi­ti 1941., do­ži­vjet će po­no­vo i 1945., a on­da vi­še ne­će­mo bi­ti ta­ko mi­los­ti­vi i ne­mar­ni... Tko nam po­ku­ša ski­nu­ti ta­blu s ime­nom Ti­ta na Tr­gu mar­ša­la Ti­ta, ne­će do­bro pro­ći. Osob­no ću to spri­je­či­ti. Bit će kr­vi i pa­dat će gla­ve. A sad ne­ka ovaj post shva­ti ka­ko tko že­li...” Ovo je na svom Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu 15. lip­nja na­pi­sao Gor­dan Bi­čak, a te su ga ri­je­či sta­ja­le pri­tvo­ra. Na 30 da­na pri­tvo­ren je zbog pri­jet­nje, a iz Re­me­tin­ca mo­že iza­ći ra­ni­je uz jam­če­vi­nu od 40.000 ku­na. Bi­čak, ko­ji jav­no is­tu­pa pred­stav­lja­ju­ći se kao po­li­ti­čar, biv­ši SDP-ac i po­du­zet­nik, u obra­ni je ka­zao da ni­je ni­ko­me pri­je­tio, već je htio re­ći da bi na­sil­no ski­da­nje plo­če s Tr­ga mar­ša­la Ti­ta mo­glo do­ves­ti do in­ci­de­na­ta slič­nih oni­ma ka­da su se ski­da­le ći­ri­lič­ne plo­če u Vu­ko­va­ru. (ija)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.