156,6

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

mi­li­ju­na ku­na osi­gu­ra­no je ove, 313 mi­li­ju­na idu­će, a 346,5 mi­li­ju­na 2019. go­di­ne za po­ve­ća­nje ro­dilj­ne i ro­di­telj­ske pot­po­re. Sa­bor je ju­čer iz­gla­sao da se od 1. sr­p­nja za dru­gih 6 mje­se­ci ro­di­telj­skog do­pus­ta za za­pos­le­ne ro­di­te­lje nak­na­da po­ve­ća­va s 2660 na 3991 kn, za ne­za­pos­le­ne te za­pos­le­ne ro­di­te­lje ko­ji ne udo­vo­lja­va­ju pro­pi­sa­nom uvje­tu sta­ža od 12, od­nos­no 18 mje­se­ci s 1663 na 2328 kn. Nak­na­da za bli­zan­ce, za tre­će i sva­ko slje­de­će di­je­te do nje­go­ve tre­će go­di­ne po­ve­ća­va se s 1663 na 2328 ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.