Po­traž­nja za se­zon­ci­ma naj­vi­ša od ula­ska u EU

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

LUXEMBOURG U Hr­vat­skoj je se­zon­ski ne­pri­la­go­đe­na sto­pa slo­bod­nih rad­nih mjes­ta u pr­va tri ovo­go­diš­nja mje­se­ca iz­no­si­la 2,2 pos­to i bi­la je naj­vi­ša od ula­ska u EU sre­di­nom 2013. go­di­ne, po­ka­zu­je iz­vješ­će europ­skog sta­tis­tič­kog ure­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.