Tr­gov­ci­ma omo­gu­ći­ti da od­lu­če o ra­du ne­dje­ljom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ZAGREB Udru­ga U ime obi­te­lji upu­ti­la je po­žur­ni­cu čla­no­vi­ma sa­bor­skog Od­bo­ra za rad, mi­ro­vin­ski sus­tav i so­ci­jal­no part­ner­stvo, tra­že­ći da do 27. lip­nja raz­mo­tre nji­hov pri­jed­log da se rad­ni­ci­ma u tr­go­vi­na­ma omo­gu­ći od­lu­či­va­nje že­le li ra­di­ti ne­dje­ljom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.