Otvo­re­ni smo za sve, a ne sa­mo za biv­še HNS-ov­ce

Biv­ša HNS-ov­ka An­ka MrakTa­ri­taš o iz­la­sku iz stran­ke i ro­ko­vi­ma za os­ni­va­nje no­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja pe­tra.ma­re­tic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Že­li stvo­ri­ti pro­gre­siv­nu po­li­tič­ku plat­for­mu i po­kri­ti pros­tor ko­ji je nas­tao tek­ton­skim po­re­me­ća­jem na po­li­tič­koj sce­ni Do pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na bi­la je kan­di­dat­ki­nja HNS-a za gra­do­na­čel­ni­cu Za­gre­ba. Na­kon pre­vra­ta i od­la­ska HNS-a u ko­ali­ci­ju s HDZom pos­ta­la je bi­šva HNS-ov­ka ko­ja je naj­a­vi­la os­ni­va­nje no­ve stran­ke.

Kad pro­jekt po­či­nje i što mo­že­mo oče­ki­va­ti?

Pre­li­mi­nar­ne raz­go­vo­re smo već za­po­če­li i za­da­li si kon­kret­ne ro­ko­ve za sve ono što bi­smo tre­ba­li po­du­ze­ti ka­ko bi stran­ka za­ži­vje­la. Cilj nam je stvo­ri­ti no­vu, pro­gre­siv­nu po­li­tič­ku plat­for­mu ko­ja bi tre­ba­la po­kri­va­ti po­li­tič­ki pros­tor li­je­vo­ga cen­tra. Že­li­mo da no­va stran­ka po­kri­je pra­zan pros­tor ko­ji je nas­tao tim tek­ton­skim po­re­me­ća­jem na hr­vat­skoj po­li­tič­koj sce­ni. Cilj nam je vra­ti­ti gra­đa­ni­ma vje­ru u po­li­tič­ke ins­ti­tu­ci­je i de­mo­krat­ske pro­ce­se u zem­lji ko­ji su na­ru­še­ni po­s­ljed­njim do­ga­đa­ji­ma.

Zem­lja kao ta­lac Jed­no je re­gis­tri­ra­ti stran­ku, a mno­go te­že iz­gra­di­ti mre­žu or­ga­ni­za­ci­ja u ci­je­loj dr­ža­vi. Ra­ču­na­te li za­pra­vo naj­vi­še na ne­za­do­volj­ne HNS-ov­ce?

Mno­ge stran­ke su nas­ta­ja­le, zab­ljes­nu­le i nes­ta­le. Ne že­li­mo da ovaj po­li­tič­ki pro­jekt po­či­va na jed­noj oso­bi ni­ti da se tre­ti­ra kao stran­ka biv­ših HNS-ova­ca. Ra­ču­na­mo na sve one ko­ji su pre­poz­na­li na­šu do­s­ljed­nost u po­li­ti­ci, ko­ji vje­ru­ju da Hr­vat­ska ima šan­su, bez ob­zi­ra na to je­su li ti lju­di bi­li u HNS-u, u ne­koj dru­goj stran­ci ili ni­kad ni­su bi­li u po­li­ti­ci.

Ka­ko sa­da s od­ma­kom gle­da­te na sve što se zad­njih tje­da­na do­go­di­lo na po­li­tič­koj sce­ni?

U ne­dje­lju 4. lip­nja če­ka­la sam iz­bor­ne re­zul­ta­te, a za tje­dan da­na već sam bi­la na iz­laz­nim vra­ti­ma HNS-a. Kri­za je po­če­la pu­no pri­je i za nju su pri­je sve­ga kri­vi HDZ i MOST ko­ji iz dru­gog pu­ta ni­su us­pje­li na­ći mo­del su­rad­nje i ci­je­la je zem­lja pos­ta­la ta­lac nji- ho­ve nes­po­sob­nos­ti vo­đe­nja dr­ža­ve. Sve pos­li­je je poz­na­to osim taj­nih pre­go­vo­ra pred­sjed­ni­ka HDZ-a i HNS-a ko­je još po­ku­ša­va­mo re­kons­tru­ira­ti. Do­go­dio se oz­bi­ljan tek­ton­ski po­re­me­ćaj, do sa­da ne­vi­đen na na­šoj po­li­tič­koj sce­ni. Nas­tao je pro­cjep ko­ji tre­ba is­pu­ni­ti no­vim po­li­tič­kim sa­dr­ža­jem i za­to mis­lim da ima mjes­ta za no­vu stran­ku.

Mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Da­vor Bo­ži­no­vić iz­ja­vio je da su pre­go­vo­ri s HNS-om iš­li glat­ko i da su po­če­li čim je Most od­lu­čio ru­ši­ti mi­nis­tra Ma­ri­ća. Ka­ko to ko­men­ti­ra­te?

Kao što zna­te od pr­vog pu­ta kad su se po­ja­vi­le špe­ku­la­ci­je o ko­ali­ci­ji, ja sam jas­no i do­s­ljed­no go­vo­ri­la da HNS ne­će u to­me su­dje­lo­va­ti, a ka­da bi se to i do­go­di­lo da ja ne bih u to­me su­dje­lo­va­la i na­pus­ti­la bih ta­kav HNS. To je go­vo­rio i sam pred­sjed­nik HNS-a. Ne­mam raz­lo­ga ne vje­ro­va­ti g. Bo­ži­no­vi­ću jer sad sve či­nje­ni­ce uka­zu­ju na to. Oči­to je da su člans­tvo, pa i ja, ali i bi­ra­či mje­se­ci­ma va­ra­ni. Mis­lim da ne pos­to­ji vi­ši cilj zbog ko­jeg sam sprem­na va­ra­ti gra­đa­ne.

Bo­ži­no­vić je iz­ja­vio i da bi sve bi­lo go­to­vo i pri­je da ni­je bi­lo lo­kal­nih iz­bo­ra. Ka­ko je mo­gu­će da baš ni­šta nis­te zna­li ka­da je ci­je­la jav­nost o to­me bru­ji­la?

Ta pri­ča tra­ja­la je raz­li­či­tim in­ten­zi­te­tom još od Ore­ško­vi­će­ve Vla­de i ta­da je za­is­ta sve i os­ta­lo sa­mo na pri­či i svi smo to de­man­ti­ra­li. Čim su smi­je­nje­na tro­ji­ca mi­nis­ta­ra sta­la sam za sa­bor­sku go­vor­ni­cu i rek­la da HNS ne­će su­dje­lo­va­ti ni u kak­vom pres­la­ga­nju. Na­jis­kre­ni­je sam mis­li­la da do to­ga ne­će do­ći, po­go­to­vo na­kon broj­nih iz­ja­va pred­sjed­ni­ka stran­ke. Osim to­ga bi­la sam pot­pu­no kon­cen­tri­ra­na na kam­pa­nju u Za­gre­bu. Na­rav­no da na­kon sto­ti­nu pi­ta­nja no­vi­na­ra, ak­ti­vis­ta i gra­đa­na as­lu­ći­va­ti da se ne­što do­ga­đa. Po­go­to­vo na­kon poz­na­tog “tvi­ta” pred­sjed­ni­ka stran­ke.

S ob­zi­rom na to da do­bro poz­na­je­te HNS iz­nu­tra, ko­li­ko je ne­za­do­volj­stvo?

Re­ak­ci­ju čla­no­va naj­bo­lje ilus­tri­ra sli­ka ak­ti­vis­ta ko­ji pa­le svi­je­će pred sre­diš­nji­com stran­ke. Me­đu nji­ma su bi­le i dvi­je gos­po­đe, do­bit­ni­ce na­gra­de Kre­ši­mir Dže­ba ko­ja se u HNS-u do­dje­lju­je za is­tak­nu­ti ak­ti­vis­tič­ki rad u stran­ci. Ne­ki lju­di su u šo­ku, ne­ki su zbu­nje­ni tak­vom od­lu­kom. To su lju­di ko­ji su go­di­na­ma svo­je slo­bod­no vri­je­me pok­la­nja­li stran­ci. Ne­za­do­volj­stvo je ve­li­ko.

Kal­ku­lant­ski po­tez I Ma­ti­ja Po­sa­vec dao je os­tav­ku na sve funk­ci­je u stra­nač­kom vr­hu zbog pro­ble­ma „kod ku­će“. Što mis­li­te da je mo­tiv?

Mis­lim da je Ma­ti­ja Po­sa­vec shva­tio da ko­ali­ci­ja s HDZ-om ne­ga­tiv­no utje­če na po­dr­šku bi­ra­ča u žu­pa­ni­ji i oči­to je, su­očen s kri­ti­kom, bio pri­si­ljen ne­što po­du­ze­ti. Ovom os­tav­kom po­ku­ša­va mi­ni­mi­zi­ra­ti šte­tu i spa­si­ti što se spa­si­ti da, svjes­tan da nje­go­vi bi­ra­či u Me­đi­mur­ju si­gur­no ni­su sklo­ni HDZ-u. Sve mi to dje­lu­je po­pri­lič­no ne­uvjer­lji­vo i kal­ku­lant­ski jer upra­vo Po­sa­vec dr­ži ve­ći­nu An­dre­ju Plen­ko­vi­ću pre­ko svo­je za­mjen­ske sa­bor­ske zas­tup­ni­ce Ber­nar­de To­pol­ko.

Po­sa­vec je iz­ja­vio i da bi u slu­ča­ju va­še po­bje­de u Za­gre­bu doš­lo do ko­ali­ci­je, ali i da vi ne bis­te iz­la­zi­li iz stran­ke. Je li u pra­vu?

Znam da je do­s­ljed­nost ri­jet­ka u hr­vat­skoj po­li­ti­ci, ali ja ne va­ram svo­je bi­ra­če po­bi­je­di­la na iz­bo­ri­ma ili ne. Da sam pos­ta­la gra­do­na­čel­ni­ca, mo­ja od­lu­ka bi­la bi iden­tič­na. Svoj obraz ni­sam naš­la na ces­ti i po­vje­re­nje gra­đa­na ne mis­lim iz­ne­vje­ri­ti.

Kri­za je po­če­la pri­je i za nju su pri­je sve­ga kri­vi HDZ i MOST ko­ji ni­su us­pje­li su­ra­đi­va­ti Ma­ti­ja Po­sa­vec os­tav­kom po­ku­ša­va mi­ni­mi­zi­ra­ti šte­tu i spa­si­ti što se spa­si­ti da

An­ka MrakTa­ri­taš ka­že da ne že­li da nje­zin no­vi po­li­tič­ki pro­jekt po­či­va na jed­noj oso­bi ni­ti da se tre­ti­ra kao stran­ka biv­ših HNS-ova­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.