Pri­seg­nu­li Šu­ker, Ba­bić i Ba­čić, Vr­do­ljak oti­šao

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić tea.ro­mic@ve­cer­nji.net ZAGREB

No­vi pot­pred­sjed­nik Sa­bo­ra je zas­tup­nik ta­li­jan­ske ma­nji­ne Fu­rio Ra­din, a Od­bor za ljud­ska pra­va pre­uzi­ma Mi­lo­rad Pu­po­vac HDZ-ovi Ivan Šu­ker, An­te Ba­bić te An­te Ba­čić po­lo­ži­li su ju­čer zas­tup­nič­ku pri­se­gu u Sa­bo­ru na­kon što su ime­no­va­ni kao za­mje­ne no­vom mi­nis­tru Dra­že­nu Boš­nja­ko­vi­ću, gra­do­na­čel­ni­ku Spli­ta An­dri Kr­stu­lo­vi­ću Opa­ri te Split­sko-dal­ma­tin­skom žu­pa­nu Bla­žen­ku Bo­ba­nu ko­ji su svo­je man­da­te sta­vi­li u mi­ro­va­nje. Po­t­vr­đe­na je i os­tav­ka Ivana Vr­do­lja­ka, ko­ji je zbog ko­ali­ci­je s HDZ-om i ra­sko­la HNS-a os­tav­ku osim u Sa­bo­ru pod­nio i na če­lu svo­je stran­ke. No­vim pot­pred­sjed­ni­kom Sa­bo­ra ime­no­van je zas­tup­nik ta­li­jan­ske ma­nji­ne Fu­rio Ra­din, ko­ji zbog to­ga vi­še ni­je pred­sjed­nik Od­bo­ra za ljud­ska pra­va, već sa­mo član, a pred­sje­da­va­nje tim od­bo­rom pre­uzet će SDSS-ov Mi­lo­rad Pu­po­vac. Te­me­ljem ne­dav­nih pres­la­gi­va­nja par­la­men­tar­ne ve­ći­ne, Sa­bor je pro­mi­je­nio i sas­ta­ve u još 23 rad­na ti­je­la. Od­bor za Us­tav umjes­to Mos­to­va Ro­ber­ta Po­dol­nja­ka vo­dit će HDZ-ov Želj­ko Re­iner. SDPov Pe­đa Gr­bin pri­go­vo­rio je tom ime­no­va­nju zbog sta­vo­va ko­je je Re­iner iz­nio u jed­nom in­ter­v­juu. Gr­bin tvr­di ka­ko je Re­iner re­la­ti­vi­zi­rao Hr­vat­sku kao se­ku­lar­nu dr­ža­vu te od­lu­ku Us­tav­nog su­da o za­ko­nu o po­ba­ča­ju, a Re­iner mu je uz­vra­tio ka­ko je taj in­ter­v­ju dan vjer­skom me­di­ju te da ga je oči­to kri­vo in­ter­pre­ti­rao.

Šu­ker na mjes­to Boš­nja­ko­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.