32

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

vr­ste ot­pa­da mo­ći će se od­la­ga­ti u pr­vom re­cik­laž­nom dvo­ri­štu u Va­ra­ždi­nu, na Mo­tič­nja­ku, od sr­p­nja, naj­a­vi­li su ju­čer gra­do­na­čel­nik Va­ra­ždi­na Ivan Če­hok i di­rek­tor Čis­to­će Da­vor Skro­za pot­pi­su­ju­ći ugo­vor. Ukup­na vri­jed­nost re­cik­laž­nog dvo­ri­šta ne­što je ve­ća od 4,8 mi­li­ju­na ku­na: Fond za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost su­dje­lo­vao je s 1,7 mi­li­ju­na ku­na, a ve­ći dio iz­dvo­jen je iz va­ra­ždin­skog grad­skog pro­ra­ču­na. Gra­đa­ni će s ra­ču­ni­ma do­bi­ti oba­vi­jest ko­je vr­ste ot­pa­da mo­gu ona­mo od­lo­ži­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.