Fra­njo Bu­to­rac ni­je do­bio po­treb­nu ve­ći­nu gla­so­va

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

RI­JE­KA Skup­šti­na Pri­mor­sko-go­ran­ske žu­pa­ni­je ju­čer ni­je kons­ti­tu­ira­na jer Fra­njo Bu­to­rac (PGS), ko­jeg je za pred­sjed­ni­ka skup­šti­ne pred­lo­ži­la ko­ali­ci­ja SDP-PGSIDS-HSU-HSS, ni­je do­bio ve­ći­nu gla­so­va. Slje­de­ća sjed­ni­ca bit će u ro­ku 30 da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.