Agen­ci­ja pro­vo­di is­tra­gu, iz­vješ­će go­to­vo u sri­je­du

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Mi­nis­tar­stvu mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re ka­žu da će im Agen­ci­ja za ci­vil­no zra­ko­plov­s­tvo, nad­lež­na za nad­zor zrač­nog pro­me­ta, na­kon is­tra­ge dos­ta­vi­ti iz­vješ­će u ko­jem će na­ves­ti sve re­le­vant­ne či­nje­ni­ce i okol­nos­ti ko­je su do­ve­le do to­ga da je let iz Za­gre­ba za Du­brov­nik u no­ći s pet­ka na su­bo­tu za­vr­šio u Ri­mu. U Mi­nis­tar­stvu na­vo­de da će Agen­ci­ja ta­ko­đer na­ves­ti i što će bi­ti po­du­ze­to u slu­ča­ju da se ut­vr­de ne­pra­vil­nos­ti i od­go­vor­nost uklju­če­nih stra­na. – Mi­nis­tar­stvo će iz­vješ­će Agen­ci­je za­pri­mi­ti u sri­je­du 21. lip­nja, na­kon če­ga će iz­vi­jes­ti­ti jav­nost – ka­za­li su nam u Mi­nis­tar­stvu pro­me­ta.

ZL “Fra­njo Tuđ­man” bio je otvo­ren u no­ći sa 16. na 17. lip­nja i mo­gao je pri­hva­ti­ti zra­ko­plov Cro­atia Air­li­ne­sa JACQUES FERON pred­sjed­nik upra­ve MZLZ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.