100

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

me­di­cin­skih le­to­va us­pješ­no su oba­vi­le po­sa­de voj­nih he­li­kop­te­ra ove go­di­ne. Le­tom s Ra­ba do Ri­je­ke po­sa­da he­li­kop­te­ra iz sas­ta­va eska­dri­le vi­še­na­mjen­skih he­li­kop­te­ra 91. zra­ko­plov­ne ba­ze HRZ i PZO-a sta­ci­oni­ra­ne na oto­ku Kr­ku ju­čer je, za­jed­no s me­di­cin­skim ti­mom Oru­ža­nih sna­ga, us­pješ­no iz­vr­ši­la svo­ju sto­tu za­da­ću. Iz MORH-a su pri­op­ći­li ka­ko su s oto­ka Ra­ba do he­li­dro­ma Del­ta u Ri­je­ci pre­ve­ze­ni hr­vat­ski dr­žav­lja­nin stra­dao u pro­met­noj ne­sre­ći i nje­mač­ka dr­žav­ljan­ka ko­ja je do­ži­vje­la ne­sre­ću na pla­ži.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.