Sin­či­ću i Dum­bo­vi­ću od­bi­li uki­nu­ti imu­ni­tet

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ZAGREB Sa­bor je po­t­vr­dio stav Man­dat­no-imu­ni­tet­nog po­vje­rens­tva te jed­no­glas­no od­bio ski­nu­ti zas­tup­nič­ki imu­ni­tet Iva­nu Vi­li­bo­ru Sin­či­ću ko­jeg je tu­žio aka­de­mik Vlat­ko Si­lo­br­čić zbog kle­ve­te. Is­ta od­lu­ka je do­ne­se­na i u slu­ča­ju Da­rin­ka Dum­bo­vi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.