Te­že je slu­ša­ti o ma­tu­ri ne­go je po­lo­ži­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ma­tu­ran­ti­ca Ni­na Gr­ko­vić ka­že ka­ko je te­že slu­ša­ti o ma­tu­ri ne­go ri­je­ši­ti is­pi­te. Do sa­da je po­la­ga­la is­pi­te iz en­gle­skog je­zi­ka, is­pit iz po­li­ti­ke i gos­po­dar­stva i esej­ski dio hr­vat­skog je­zi­ka. – Za­do­volj­na sam do­sa­daš­njim is­pi­ti­ma ko­je sam po­la­ga­la, ni­su mi bi­li te­ški i vje­ru­jem da ću bi­ti za­do­volj­na re­zul­ta­ti­ma ma­tu­re – ka­za­la je ova gim­na­zi­jal­ka. Nje­zin pr­vi iz­bor ta­ko je eko­nom­ski fa­kul­tet, dok je na dru­gom mjes­tu stu­dij no­vi­nar­stva. Zbog ma­tu­re je po­ha­đa­la i pri­pre­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.