Tre­ba­ju li lo­kal­ci od­lu­či­va­ti?

Čak 92 lo­kal­ne je­di­ni­ce ot­pi­sa­le su du­go­ve svo­jim duž­ni­ci­ma pa po­tom tra­ži­le po­moć dr­ža­ve. Upit­no je je­su li spo­sob­ne na­pla­ći­va­ti i kon­ce­sij­ske nak­na­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga, Iva Bo­ban Va­le­čić ZAGREB

Pri­je­nos kon­ce­si­je mo­guć je i da­nas. U no­vom je za­ko­nu do­da­na mo­guć­nost da se iz­vr­ši i kroz res­truk­tu­ri­ra­nje zbog pred­ste­čaj­nih na­god­bi Ruč­ni­ci­ma za pla­žu na Mar­ko­vu tr­gu, cen­tru po­li­tič­ke mo­ći u Hr­vat­skoj, pro­s­vjed­ni­ci iz ini­ci­ja­ti­ve Po­kret oto­ka po­ku­ša­li su spri­je­či­ti iz­gla­sa­va­nje no­vog Za­ko­na o kon­ce­si­ja­ma. Tra­že da se lo­kal­nim je­di­ni­ca­ma u pot­pu­nos­ti pre­pus­ti od­lu­ka o kon­ce­si­oni­ra­nju te da dr­ža­va i žu­pa­ni­je “mak­nu ša­pe s pla­ža” i za­to in­zis­ti­ra­ju da se o za­ko­nu pro­ve­de i tre­će či­ta­nje uz uklju­či­va­nje za­in­te­re­si­ra­ne jav­nos­ti. S ob­zi­rom na to da je gla­so­va­nje od­go­đe­no, stvo­rio se do­jam da su us­pje­li na­met­nu­ti svo­je zah­tje­ve, ali u vla­da­ju­ćoj stran­ci ka­žu nam ka­ko od­go­da gla­so­va­nja ne zna­či da se odus­ta­je od za­ko­na ni­ti da će bi­ti tre­ćeg či­ta­nja, već da že­le još jed­nom pro­uči­ti ar­gu­men­te iz­ne­se­ne u sa­bor­skoj ras­pra­vi.

U ve­lja­či za za­kon 117 ru­ku

Za­kon o kon­ce­si­ja­ma pr­vi je put ras­prav­ljen još u ve­lja­či, od­nos­no pri­je ras­pa­da ko­ali­ci­je HDZ– Most, i ta­da ni­je bi­lo zna­čaj­ni­jih pri­mjed­bi. Da­pa­če, za­kon je po­dr­ža­lo čak 117 zas­tup­ni­ka, a sa­mo ne­ko­li­ko ih je os­ta­lo suz­dr­ža­no. Ju­čer je, me­đu­tim, opor­ba po­dr­ža­la zah­tje­ve pro­s­vjed­ni­ka te za­klju­či­la ka­ko lo­kal­na sa­mo­upra­va ima pravo sa­mos­tal­no od­lu­či­va­ti o svo­jim do­bri­ma, a sme­ta joj i pri­je­nos kon­ce­sij­skog ugo­vo­ra. – Kon­ce­si­onar vo­de Stu­de­ne sa­da je To­do­rić i on mo­že da­ti vo­du ko­me god že­li – ka­zao je Mi­ro Bulj, zas­tup­nik Mos­ta. A upra­vo zbog kri­ze u Agro­ko­ru i ne­dav­nog slu­ča­ja s kon­ce­si­jom bol­ske pla­že Zlat­ni rat i buk­nu­la je po­bu­na pro­tiv no­vog pro­pi­sa. Do ta­da je odo­bra­va­nje kon­ce­si­ja uglav­nom pro­la­zi­lo is­pod ra­da­ra pa otud i či­nje­ni­ca da je u ve­lja­či bi­lo to­li­ko po­li­tič­ke slo­ge o stva­ri­ma ko­ja sa­da do­la­zi u fo­kus po­li­tič­kih zbi­va­nja. Za­to Mos­tov Bulj i pod­sje­ća na slu­čaj Zlat­ni rat ko­ji mu je dao za za­klju­či­ti da je za do­bi­va­nje kon­ce­si­je do­volj­no ima­ti do­bar od­nos sa žu­pa­nom. Pri­je­nos kon­ce­si­je, ko­ji im je spo­ran, mo­guć je i po pos­to­je­ćem za­ko­nu, i to u svim slu­ča­je­vi­ma pa čak i ka­da ban­ka ko­joj kon­ce­si­onar ne vra­ća kre­dit že­li kon­ce­si­ju pre­ni­je­ti ne­koj dru­goj tvrt­ki. Kao no­vost je uve­de­na mo­guć­nost pri­je­no­sa kon­ce­si­ja ti­je­kom pro­ce­sa res­truk­tu­ri­ra­nja, što se mo­že od­no­si­ti na kon­cern Agro­kor, ali i na sve tvrt­ke ko­je pro­la­ze pred­ste­čaj­ne na­god­be jer se u nji­ma obič­no do­ga­đa­ju spa­ja­nja dvi­ju ili vi­še tvrt­ki i pro­mje­ne vlas­ni­ka kroz pre­tva­ra­nja du­ga u kapital, što ni­je kla­sič­no pre­uzi­ma­nje tvrt­ke ko­ju je do sa­da poz­na­vao za­kon. Pod­sje­ti­mo tek da je pos­to­je­ći za­kon o kon­ce­si­ja­ma do­ne­sen pri­je za­ko­na o pred­ste­čaj­nim na­god­ba­ma pa te kla­uzu­le ni­je bi­lo. Za­nim­lji­vo je pak što vi­še ni­je po­treb­na pi­sa­na su­glas­nost Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja za pri­je­nos kon­ce­si­je, već sa­mo nji­ho­vo oči­to­va­nje, dok je, na­rav­no, za­dr­ža­na obve­za pi­sa­ne su­glas­nos­ti ti­je­la ko­je je odo­bri­lo kon­ce­si­ju. Opor­ba je ti­je­kom sa­bor­ske ras­pra­ve upo­zo­ra­va­la i na či­nje­ni­cu da vo­da kao re­surs ni­je za­šti­će­na ka­te­go­ri­jom “stra­te­ške kon­ce­si­je” kao što su pak elek­trič­na, naf­t­na, plin­ska in­fras­truk­tu­ra i auto­ces­te. Aman­d­man o tre­ti­ra­nju vo­de kao stra­te­škog re­sur­sa pod­nio je Ivan Lo­vri­no­vić iz Pro­mi­je­ni­mo Hr­vat­sku. Tra­žio je i is­tu ka­te­go­ri­ju za po­mor­sko do­bro, ko­je se pak ure­đu­je po­seb­nim za­ko­nom.

Tko bi pra­tio 530 je­di­ni­ca?

Ra­zum­lji­vo je da se na­kon od­lu­ka o kon­ce­si­ja­ma u ko­rist tvrt­ki ko­je ni­su ima­le baš sve re­fe­ren­ce, kao u slu­ča­ju pla­ža Zr­će i Zlat­ni rat, lo­kal­na za­jed­ni­ca di­gla na no­ge s po­ru­kom da oni tre­ba­ju od­lu­či­va­ti o svo­jim do­bri­ma, ali is­kus­tvo iz pret­hod­nih go­di­na pod upit­nik stav­lja spo­sob­nost lo­kal­nih vlas­ti da sa­mi vo­de pro­ces. Na pri­mje­ru iz 2014., ka­da su čak 92 op­ći­ne i gra­da ot­pi­sa­le po­tra­ži­va­nja duž­ni­ci­ma, a pos­li­je tra­ži­le po­moć od dr­ža­ve vid­lji­vo je da ni­su sprem­ne na­pla­ti­ti ni po­tra­ži­va­nja za ko­ja da­nas ima­ju ov­las­ti pa je upit­no ko­li­ko bi efi­kas­ne bi­le u na­pla­ti kon­ce­sij­skih pri­ho­da. Tre­ći­na, od­nos­no 30-ak lo­kal­nih je­di­ni­ca ni­je ni po­ku­ša­lo na­pla­ti­ti po­tra­ži­va­nja. Pi­ta­nje je on­da ne bi li spu­šta­nje na tu ra­zi­nu vlas­ti zna­či­lo kraj ili ja­ča­nje po­go­do­va­nja s ob­zi­rom na to da bi bi­lo ko­je ti­je­lo vlas­ti te­ško mo­glo pra­ti­ti od­lu­ke vi­še od 530 op­ći­na i gra­do­va. Mo­žda je rje­še­nje u mo­de­lu ko­jeg se do­mis­lio split­sko-dal­ma­tin­ski žu­pan Bla­žen­ko Bo­ban, a to je da se pri od­lu­ci o kon­ce­si­ji u kon­ce­sij­sko vi­je­će po­zo­ve oso­ba iz lo­kal­ne za­jed­ni­ce na ko­ju se kon­ce­si­ja od­no­si. Na taj na­čin bi se lo­kal­na sa­mo­upra­va di­rek­t­no uklju­či­la u od­lu­či­va­nje, a ima­la bi u za­le­đu in­fras­truk­tu­ru i moć ko­ju okri­lje žu­pa­ni­je nu­di u na­pla­ti.

Žu­pan Bo­ban na­ja­vio je da će u vi­je­će uklju­či­ti čla­na iz je­di­ni­ce na ko­ju se od­no­si kon­ce­si­ja Zas­tup­nik Lo­vri­no­vić tra­ži da se stra­te­škom kon­ce­si­jom pro­gla­se kon­ce­si­je nad vo­dom

Pro­s­vjed­ni­ci su na Mar­ko­vu tr­gu po­ku­ša­li spri­je­či­ti iz­gla­sa­va­nje no­vog Za­ko­na o kon­ce­si­ja­ma, u če­mu su, ba­rem ju­čer, us­pje­li PO­KRET OTO­KA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.