Bo­les­na dje­ca os­ta­ju bez li­je­ka, ne­ma hit­ne na­ba­ve!

Vecernji list - Hrvatska - - Ak­tu­al­no - Di­ja­na Ju­ra­sić di­ja­na.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Po­vje­rens­tvo: Li­jek je u EU odo­bren pod iz­nim­nim okol­nos­ti­ma i tre­ba vi­še po­da­ta­ka da se ut­vr­di nje­go­va dje­lo­tvor­nost i si­gur­nost Za­sad ni­šta od hit­ne na­ba­ve li­je­ka Di­nu­tuxi­mab be­ta Ape­iron za sed­me­ro dje­ce iz Kla­iće­ve bol­ni­ce, obo­lje­le od ne­uro­blas­to­ma! Po­vje­rens­tvo Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva ko­je je ime­no­va­lo Uprav­no vi­je­će HZZO-a ju­čer je za­klju­či­lo da je Eu­rop­ska agen­ci­ja za li­je­ko­ve odo­bri­la stav­lja­nje li­je­ka u pro­met u EU 8. svib­nja 2017., da je odo­bren pod „iz­nim­nim okol­nos­ti­ma“te da tre­ba vi­še po­da­ta­ka da bi se ut­vr­di­la dje­lo­tvor­nost i si­gur­nost pri­mje­ne li­je­ka. Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva u pri­op­će­nju na­vo­di da će Po­vje­rens­tvo nas­ta­vi­ti ra­di­ti i ana­li­zi­ra­ti sva­ki slu­čaj obo­lje­le dje­ce od ne­uro­blas­to­ma i pri­ba­vi­ti do­dat­ne po­dat­ke o učin­ko­vi­tos­ti i si­gur­nos­ti li­je­ka, kao i nus­po­ja­va­ma. Do za­klju­če­nja bro­ja Kla­iće­va bol­ni­ca ni­je za­pri­mi­la od­lu­ku Po­vje­rens­tva, od­go­vo­re­no nam je iz upra­ve te bol­ni­ce, ko­ja je po­no­vi­la da li­jek po­ve­ća­va mo­guć­nost pre­živ­lja­va­nja obo­lje­le dje­ce do 20%. No, bol­ni­ca ne­ma nov­ca za na­ba­vu li­je­ko­va jer za sed­me­ro dje­ce ko­šta­ju 10,5 mi­li­ju­na ku­na, ko­li­ki im je go­diš­nji pro­ra­čun. Slu­čaj obo­lje­le dje­ce od zlo­ćud­nog tu­mo­ra di­gao je na no­ge gra­đa­ne i udru­ge pa je pe­ti­ci­ju “Sva­ko bo­les­no di­je­te ima pra­vo na šan­su za ži­vot” od pet­ka pot­pi­sa­lo go­to­vo 30.000 gra­đa­na, ko­jom se tra­ži da Vla­da da 10,5 mi­li­ju­na ku­na bol­ni­ci.

Mi­nis­tar zdrav­s­tva Mi­lan Ku­jun­džić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.