“To što Ma­mić ra­di plju­ska je druš­tvu, po­li­ti­ci i su­do­vi­ma”

Sv­la­če­njem de­mons­tri­ra još je­dan ele­ment svo­je ne­do­dir­lji­vos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­ze­na.ma­ti­je­vic@ve­cer­nji.net

Ra­ska­la­še­no, pri­mi­tiv­no i pros­tač­ko po­na­ša­nje čis­ta je de­mons­tra­ci­ja mo­ći. Ti­me po­ka­zu­je ne­ku svo­ju mu­škost, ka­že M. Na­zor Bo­že­na Ma­ti­je­vić – Po­ku­pi­te se! Ne­će­te me vi­še bra­ni­ti! Ot­ka­zu­jem vam pu­no­moć – de­rao se proš­log tjed­na u osječ­koj sud­ni­ci Zdrav­ko Ma­mić na svo­je od­vjet­ni­ke Ja­dran­ku Slo­ko­vić i Če­du Pro­da­no­vi­ća, dok je su­cu Dar­ku Kruš­li­nu ma­lo po­tom po­ru­čio: – Daj­te se sa­be­ri­te. Zbi­va­lo se to u tre­nut­ku ka­da je u pro­ce­su ko­ji se vo­di pro­tiv nje­ga tre­bao svje­do­či­ti De­jan Lo­vren. A on­da, sa­mo ko­ji dan pos­li­je, na svad­bi Ma­tea Ko­va­či­ća, Ma­mić gol do pa­sa, za­jed­no s Lo­vre­nom, pje­va na­rod­njač­ku pje­smu, u ovom slu­ča­ju zna­ko­vi­tih sti­ho­va: “Ne mo­že nam nit­ko ni­šta, ja­či smo od sud­bi­ne. Mo­gu sa­mo da nas mr­ze oni što nas ne vo­le.” Is­te je te sti­ho­ve Ma­mić pje­vao i 2015. u jed­noj TV emi­si­ji kao po­ru­ku oni­ma ko­ji, ka­ko je ta­da re­kao, mr­ze Šu­ke­ra i Ma­mi­ća, uz do­da­tak da za tak­ve vri­je­de i sti­ho­vi “uza­lud vam trud svi­ra­či”.

Ja sam tu glav­ni

– To nje­go­vo ra­ska­la­še­no, pri­mi­tiv­no i pros­tač­ko po­na­ša­nje čis­ta je de­mons­tra­ci­ja mo­ći. I pri­je se svla­čio po­lu­gol. Ti­me po­ka­zu­je ne­ku svo­ju mu­škost ko­jom valj­da de­mons­tri­ra još je­dan ele­ment svo­je ne­do­dir­lji­vos­ti. Ve­za­no uz Lo­vre­na, is­ta je stvar bi­la i s Lu­kom Mo­dri­ćem. Mis­lim da je on nji­ma do­bro za­pri­je­tio, upo­tri­je­bio sve što mu sto­ji na ras­po­la­ga­nju, pa su deč­ki za­to i svje­do­či­li ka­ko su svje­do­či­li ili će tek svje­do­či­ti ona­ko ka­ko Ma­mić ho­će. Ti deč­ki uop­će ne­ma­ju iz­bo­ra. Či­ni mi se da su do­ve­de­ni u si­tu­aci­ju – ako ho­će­te os­ta­ti ži­vi, zna­te što mo­ra­te re­ći na su­du. To što Ma­mić ra­di i to što on pje­sma­ma po­ru­ču­je za­pra­vo je plju­ska na­šem de­mo­krat­skom druš­tvu jer ti­me po­ka­zu­je da sil­ni­ku i moć­ni­ku po- put nje­ga nit­ko ni­šta ne mo­že. On za­pra­vo tim sti­ho­vi­ma is­mi­ja­va i po­ni­ža­va i na­še pra­vo­su­đe i na­šu po­li­ti­ku. Ti sti­ho­vi us­mje­re­ni su sud­stvu i po­li­ti­ci. Nji­ma Ma­mić po­ru­ču­je – nit­ko mi od vas ni­šta ne mo­že, ja sam tu glav­ni, vi ste nit­ko i ni­šta, mo­gu što ho­ću – ne­umo­lji­va je psi­ho­lo­gi­nja Mir­ja­na Na­zor ko­ja ne šte­di ni Ma­mi­će­ve od­vjet­ni­ke. Sma­tra da su se i oni, na­ža­lost, uklju­či­li u ci­je­lu tu Ma­mi­će­vu pred­sta­vu. – Nje­gov od­vjet­nič­ki dvo­jac ni­je mi ne­ki dan dje­lo­vao uvjer­lji­vo. Pa zna­ju oni do­bro ka­kav je on. Ne mo­gu se ote­ti doj­mu da je sve to u sud­ni­ci bi­lo in­s­ce­ni­ra­no,

PETAR GLEBOV/PIXSELL

Na­kon po­bje­de Di­na­ma nad Ajaxom 5. lis­to­pa­da 2007. u zrač­noj lu­ci u Am­s­ter­da­mu tr­gao je ma­ji­cu i di­je­lio no­vac “ka­pom i ša­kom”

Pre­po­ru­ka je pr­šut i sir uz cr­no vi­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.