Ubo­ji­ca za­pri­je­tio svje­do­ku u sud­ni­ci: Pla­tit ćeš mi za to što la­žeš!

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

da je sve bi­lo u ci­lju sko­raš­njeg Ma­mi­će­va os­lo­ba­đa­nja – ka­za­la je Na­zor do­da­ju­ći da Ma­mić ži­vi od to­ga da bu­de u cen­tru paž­nje: – Nje­mu to tre­ba. Oči­to ne­ma ne­ke dru­ge kva­li­te­te da skre­ne po­zor­nost na se­be ne­go to mo­že či­ni­ti sa­mo pros­tak­lu­kom i sv­la­če­njem. Na­ža­lost, me­di­ji mu po­ma­žu da se sva­ki put ras­po­ja­sa u tom svom ek­s­cen­trič­nom po­na­ša­nju jer pre­no­se taj nje­gov cir­kus. Me­di­ji bi tre­ba­li ig­no­ri­ra­ti te nje­go­ve pros­tač­ke pred­sta­ve.

Ne­kon­tro­li­ra­na ko­mu­ni­ka­ci­ja

Ko­mu­ni­ko­lo­gi­nja Smi­lja­na Le­inert No­vo­sel pak ocje­nju­je: – Ma­mić je ti­pi­čan po ne­kon­tro­li­ra­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji. Ne mo­že na­pra­vi­ti gra­ni­cu iz­me­đu pri­vat­nog i jav­nog. Ono što osje­ća is­tog tre­nut­ka pla­si­ra u jav­ni pros­tor pa se za­to u jav­nos­ti i ski­da. Oni­me što pje­va, tek­s­tom te pje­sme, on jas­no po­ru­ču­je ka­ko on se­be vi­di – da je u pra­vu, da ne­ma ni­kak­vih pro­ble­ma u ži­vo­tu i da je on uvi­jek, u sva­koj si­tu­aci­ji u svim okol­nos­ti­ma u ko­ji­ma se na­đe, do­mi­nant­na oso­ba. Pla­tit ćeš mi za to što la­žeš, za­pri­je­tio je op­tu­že­nik za dvos­tru­ko uboj­stvo Mi­lan Mi­tro­vić (30) svje­do­ku Mi­ros­la­vu M. u sud­ni­ci Žu­pa­nij­skog su­da u Sla­von­skom Bro­du. Njih dvo­ji­ca go­di­na­ma su se dru­ži­la. Svje­dok mu je do­pus­tio da spa­va u nje­go­voj dvo­riš­noj zgra­di, jer mu se Mi­tro­vić po­ža­lio da ne­ma gdje spa­va­ti, ali iz­ba­cio ga je ka­da je pri­mi­je­tio da mu iz ku­će nes­ta­ju stva­ri. Svje­do­čio je da op­tu­že­nik ni­ka­da ni­je imao nov­ca i da je jed­no vri­je­me ži­vio u na­pu­šte­nom ho­te­lu. Mi­tro­vić mu je ta­da za­pri­je­tio. Te­re­te ga da je u lis­to­pa­du proš­le go­di­ne u Sla­von­skom Bro­du no­žem ubio Ma­rin­ka To­mi­ća (49) ubo­dom u pr­sa, dok je Lu­ki Ćo­si­ću (80) za­dao 47 ubo­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.