Pje­vač­ki zbor Li­pa na svjet­skom na­tje­ca­nju u Sal­z­bur­gu osvo­jio sve na­gra­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić

Do­bi­li su i po­ziv i iz­rav­no su­dje­lo­va­nje na ja­kom zbor­skom na­tje­ca­nju u Bu­dim­pe­šti Na ja­kom svjet­skom na­tje­ca­nju pje­vač­kih zbo­ro­va u Sal­z­bur­gu tri­jum­fi­ra­lo je osječ­ko Hr­vat­sko pje­vač­ko druš­tvo „Li­pa“, ina­če je­dan od naj­tro­fej­ni­jih pje­vač­kih zbo­ro­va u na­šoj zem­lji. – Osvo­ji­li smo dos­lov­ce sve što se u Sal­z­bru­gu osvo­ji­ti mo­glo. To su re­dom: ti­tu­la po­bjed­ni­ka svo­je, naj­te­že ka­te­go­ri­je, A1, gdje su mje­šo­vi­ti pje­vač­ki zbo­ro­vi sa stil­ski za­da­nim na­tje­ca­telj­skim pro­gra­mom, u tra­ja­nju do 20 mi­nu­ta, za­tim Zlat­na di­plo­ma za kva­li­te­tu uz naj­ve­ći broj bo­do­va, po­seb­ne po­hva­le struč­nog ocje­nji­vač­kog su­da i pu­bli­ke za iz­ved­be. Pri­pa­la nam je i spe­ci­jal­na na­gra­da, a to su po­ziv i iz­rav­no su­dje­lo­va­nje na ja­kom zbor­skom na­tje­ca­nju La­urea Mun­di Bu­da­pest u Bu­dim­pe­šti u svib­nju 2018., tu je i 2000 eura pr­ve na­gra­de i, na kon­cu, Grand Prix i nas­lov ukup­nog po­bjed­ni­ka na­tje­ca­nja – po­no­san je To­mis­lav Le­vak, do­pred­sjed­nik i glas­no­go­vor­nik Li­pe. U Sal­z­bur­gu su bi­li od 14. do 19. lip­nja.

Osječ­ko pje­vač­ko druš­tvo je­dan je od naj­tro­fej­ni­jih zbo­ro­va u Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.