Aqu­ati­ka je naj­bo­lji na­ci­onal­ni pro­jekt u re­gi­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)•

Kar­lo­vač­ka Aqu­ati­ka osvo­ji­la je pr­vo mjes­to u ka­te­go­ri­ji na­ci­onal­nih pro­je­ka­ta na Bled Wa­ter Fes­ti­va­lu u Slo­ve­ni­ji. Kar­lo­vač­ki je slat­ko­vod­ni ak­va­rij na­gra­du naj­bo­ljeg na­ci­onal­nog pro­jek­ta do­bio na na­tje­ca­nju na ko­jem su su­dje­lo­va­li i na­ci­onal­ni pro­jek­ti iz Slo­ve­ni­je, BiH, Aus­tri­je te os­ta­lih kra­je­va Hr­vat­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.