Tri sce­na­ri­ja za Brexit

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

TVR­DI BREXIT Bri­tan­ci ga že­le jer se je­di­no ta­ko mo­gu za­us­ta­vi­ti rad­ni­ci iz EU

U ovoj ver­zi­ji Brexi­ta, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja ne iz­la­zi sa­mo iz pu­no­prav­nog člans­tva u EU, ne­go i na­pu­šta je­dins­tve­no tr­ži­šte (ko­je mo­že bi­ti otvo­re­no ne­kim ne­čla­ni­ca­ma EU), iz­la­zi iz ca­rin­ske uni­je, i iz bi­lo kak­ve ju­ri­sdik­ci­je Su­da EU u Luk­sem­bur­gu. Ovo pr­vo Bri­tan­ci že­le jer je to je­di­ni na­čin da do­ki­nu slo­bo­du kre­ta­nja rad­ni­ka iz EU. S je­dins­tve­nim tr­ži­štem, na­ime, do­la­ze tzv. “če­ti­ri slo­bo­de”: slo­bo­da kre­ta­nja lju­di, ro­be, us­lu­ga i ka­pi­ta­la. Iz­la­zak iz ca­rin­ske uni­je dao bi im mo­guć­nost da sa­mi skla­pa­ju tr­go­vin­ske spo­ra­zu­me s os­tat­kom svi­je­ta. A Sud EU ne že­le priz­na­va­ti ni kao nad­le­žan za tu­ma­če­nje bu­du­ćeg spo­ra­zu­ma o od­no­si­ma UK-a s EU-om jed­nom kad Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo na­pus­ti Uni­ju. Ovo je tvr­di Brexit jer bi zna­čio oštar rez sa svi­me što ima ve­ze s EU, ali je ujed­no i naj­ne­re­al­ni­ji.

MEKI BREXIT Za­jed­nič­ko tr­ži­šte – Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja kao Nor­ve­ška i Švi­car­ska

Ova ver­zi­ja Brexi­ta zna­či­la bi da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja iz­la­zi iz EU, ali os­ta­je ili u ca­rin­skoj uni­ji ili na je­dins­tve­nom tr­ži­štu, ili obo­je. U ovoj ver­zi­ji, Bri­ta­ni­ja bi bi­la kao Nor­ve­ška i Švi­car­ska, iz­van EU ali obvez­na pla­ća­ti do­pri­no­se u europ­ski pro­ra­čun i pri­hva­ća­ti eu­rop­ske pro­pi­se u za­mje­nu za pris­tup slo­bod­nom tr­ži­štu EU. Či­ni se da sje­ver­no­ir­ska uni­onis­tič­ka stran­ka DUP, o ko­joj ovi­si ve­ći­na pre­mi­jer­ke The­re­se May u par­la­men­tu, že­li os­ta­ti u ca­rin­skoj uni­ji jer ne že­le da se gra­ni­ca iz­me­đu Ir­ske i Sje­ver­ne Ir­ske pre­tvo­ri u tvr­du gra­ni­cu. Či­ni se da opor­be­ni la­bu­ris­ti, ali i ne­ki u re­do­vi­ma vla­da­ju­ćih kon­zer­va­ti­va­ca, že­le os­ta­nak na je­dins­tve­nom tr­ži­štu jer to zna­či slobodnu trgovinu s EU27. No, to zna­či i nas­ta­vak slo­bod­nog kre­ta­nja rad­ni­ka, što je naj­bol­ni­ja te­ma za za­go­vor­ni­ke Brexi­ta.

OTVO­RE­NI BREXIT Kon­tro­li­ra­ti gra­ni­ce i na Otok pu­šta­ti sa­mo naj­ta­len­ti­ra­ni­je

Mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Bo­ris Joh­n­son po­čeo je za­go­va­ra­ti “ni tvr­di, ni meki, ne­go otvo­re­ni Brexit”. Po nje­mu, to je Brexit ko­ji ne bi zna­čio za­tva­ra­nje Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u se­be, u sa­mo­izo­la­ci­ju, ne­go bi zna­čio da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja iz­la­zi iz EU, ali da i da­lje os­ta­je jed­na­ko otvo­re­na, pa čak i još otvo­re­ni­ja za Eu­ro­pu i os­ta­tak svi­je­ta. Joh­n­son tvr­di da se mo­že vra­ti­ti kon­tro­la nad bri­tan­skim gra­ni­ca­ma (tj. spri­je­či­ti slo­bod­no kretanje lju­di iz EU i kon­tro­li­ra­ti tko mo­že, a tko ne mo­že) i is­to­vre­me­no os­ta­ti priv­lač­na zem­lja za naj­ta­len­ti­ra­ni­je Eu­rop­lja­ne, ko­ji do­pri­no­se bri­tan­skom druš­tvu i gos­po­dar­stvu. Joh­n­son za­miš­lja ca­ri­nu na gra­ni­ca­ma ko­ja bi bi­la jed­na­ko učin­ko­vi­ta i pro­pus­na kao ca­ri­na na ame­rič­ko-ka­nad­skoj gra­ni­ci. No, ne­jas­no je ko­li­ko su ovo Joh­n­so­no­ve tlap­nje, a ko­li­ko re­al­ne ide­je.

BYE-BYE BRI­TA­NI­JA Kan­ce­lar­ka An­ge­la Merkel naj­a­vi­la je pre­mi­jer­ki The­re­si May žes­to­ke pre­go­vo­re i skup Brexit

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.