Dje­ca nas ovr­še­nih od­la­ze iz Hr­vat­ske

Za­što ban­ka pro­da­je dug za 20 pos­to vri­jed­nos­ti, a ne sma­nji ga duž­ni­ku na taj iz­nos? Pro­blem blo­ki­ra­nih ne bi se smje­lo rje­ša­va­ti “tr­gov­ci­ma du­go­vi­ma”

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na Wi­es­ner-Mi­jić

Kra­jem 2014. uku­pan iz­nos du­ga blo­ki­ra­nih gra­đa­na pre­ma­šio dug pri­vre­de, što se ni­je do­go­di­lo nig­dje u svi­je­tu, pod­sje­ti­la je Mi­ri­am Ker­va­tin Ot­pis ma­log du­ga ne­će ni­šta ri­je­ši­ti. Ako ste u blo­ka­di i ne mo­že­te pla­ti­ti je­dan ra­čun, ne mo­že­te ni dru­gi, ula­zi­te iz blo­ka­de u blokadu. Sve blo­ka­de tre­ba­lo bi vo­di­ti u ra­ču­nal­nom sus­ta­vu, pre­se­li­ti ih iz Fi­ne na su­do­ve, ne na­pla­ći­va­ti sud­ske pris­toj­be, ot­pla­ći­va­ti sa­mo glav­ni­cu i ka­ma­tu. Uki­nu­ti jav­ne bi­ljež­ni­ke. Upra­vo tro­ško­vi ovr­š­nog pos­tup­ka do­ve­li su do ovo­li­kog bro­ja blo­ki­ra­nih – us­t­vr­dio je su­dac Tr­go­vač­kog su­da Mis­lav Ko­la­ku­šić na okru­glom sto­lu “Ži­vje­ti u Hr­vat­skoj i bi­ti blo­ki­ran” ko­ji je u su­rad­nji s udru­gom Blo­ki­ra­ni or­ga­ni­zi­ra­la hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Ko­la­ku­šić se re­fe­ri­rao na naj­a­ve mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća o ot­pi­su du­go­va­nja blo­ki­ra­nih gra­đa­na do vi­si­ne pro­sječ­ne pla­će, no oči­gled­no to ne sma­tra uvjer­lji­vom i sus­tav­nom mje­rom. Ta­ko­đer, sma­tra da pro­blem ne­će ri­je­ši­ti ni pred­lo­že­na iz­mje­na Ovr­š­nog za­ko­na pre­ma ko­joj se dio pla­će ko­ji se iz­u­zi­ma od ovr­he po­ve­ća­va s dvi­je tre­ći­ne na tri če­t­vr­ti­ne.

Fond za smje­štaj ovr­še­nih

– Već u dru­gom stav­ku za­ko­na sto­ji da će se če­t­vr­ti­na ovr­ši­ti i oni­ma ko­ji ima­ju pla­ću ni­žu od pro­sječ­ne pa se to ra­di i na mi­ro­vi­na­ma od 800 kn. Ako u Švi­car­skoj ima­mo odred­bu da je ci­je­la mi­ro­vi­na iz­u­ze­ta od ovr­he, za­što mi to ne mo­že­mo ima­ti – re­vol­ti­ran je su­dac ko­ji sma­tra i da bi iz­nos mi­ni­mal­nog du­ga za ko­ji bi se smje­la ovr­ši­ti ne­kret­ni­na tre­bao bi­ti 50 ti­su­ća ku­na, a ne pred­lo­že­nih 20 ti­su­ća. Jed­na od Ko­la­ku­ši­će­vih ide­ja je i for­mi­ra­nje fon­da u ko­ji bi u tre­nut­ku po­kre­ta­nja ovr­he odre­đen iz­nos upla­ći­va­li vje­rov­ni­ci, a no­vac bi se na­mjen­ski ko­ris­tio za ure­đe­nje ne­kret­ni­na u vlas­niš­tvu RH za smje­štaj ovr­še­nih oso­ba. Mi­nis­tar pra­vo­su­đa Dra­žen Boš­nja­ko­vić is­tak­nuo je da se iz­mje­na­ma Ovr­š­nog za­ko­na iš­lo na to da se je­di­na ne­kret­ni­na u ko­joj se ži­vi ne mo­že ovr­ši­ti. Ako i do­đe do to­ga, da dr­ža­va osi­gu­ra smje­štaj odre­đe­no vri­je­me. Tak­vih je slu­ča­je­va sto­ti­njak go­diš­nje, iz­ra­ču­na­li smo ko­li­ki bi to bio iz­nos u pro­ra­ču­nu i to je odr­ži­va mje­ra – ka­zao je Boš­nja­ko­vić i do­dao da bi u bu­duć­nos­ti tre­ba­lo raz­miš­lja­ti o mo­guć­nos­ti da u tre­nut­ku kad za­kon­ske za­tez­ne ka­ma­te dos­tig­nu vi­si­nu du­ga ili pres­ta­nu ili us­po­re ras­ti. Mi­nis­tar Ma­rić je pri­lič­no za­bri­nut za po­lo­žaj vje­rov­ni­ka i po­ru­ku ko­ja se ša­lje gra­đa­ni­ma ko­ji ured­no ser­vi­si­ra­ju obve­ze, ka­ko ne bi bi­lo shva­će­no da se du­go­vi tre­ba­ju na­mjer­no iz­bje­ga­va­ti. Dr­ža­va kao vje­rov­nik, ka­že, ima raz­mjer­no ma­len udio u du­gu blo­ki­ra­nih – 12,3%. – Tre­ba dje­lo­va­ti afir­ma­tiv­no pre­ma os­ta­lim vje­rov­ni­ci­ma, sti­mu­la­tiv­nim mje­ra­ma ko­ji­ma bi­smo ih pri­vuk­li u sus­tav­no rje­še­nje – za­klju­čio je Ma­rić i na­ja­vio os­ni­va­nje rad­ne sku­pi­ne za rje­ša­va­nje pro­ble­ma blo­ki­ra­nih. Da se pro­blem blo­ki­ra­nih ni­ka­ko ne bi smje­lo rje­ša­va­ti kroz “tr­gov­ce du­go­vi­ma” ko­ji će, ka­že, do­ni­je­ti rop­s­tvo, ne­go kroz dje­lo­mič­ne ot-

pi­se i re­pro­gra­me, sma­tra ma­kro­eko­no­mist Bra­ni­mir Lo­kin. Ot­ku­pa du­go­va­nja do­tak­nuo se i Go­ran Alek­sić, sa­bor­ski zas­tup­nik Sna­ge. – Za­što ban­ka, ako pro­da­je dug za 20% vri­jed­nos­ti, ne bi i duž­ni­ci­ma dug sma­nji­la na 20%? – pi­ta Alek­sić.

Is­kus­tvo blo­ki­ra­nog Šter­ca

Tre­ba po­ra­di­ti na pre­ven­ci­ji bu­du­ćih blo­ka­da ta­ko da se ne do­pus­ti ovr­ha duž­ni­ku ko­ji pri­mje­nju­je ne­za­ko­ni­te ka­ma­te, pre­ma pra­vo­moć­noj sud­skoj pre­su­di. Ovr­hu ne­kret­ni­na ko­je su pod te­re­tom tak­vih kre­di­ta tre­ba­lo bi, ka­že Alek­sić, za­bra­ni­ti, kao i ovr­hu ne­kret­ni­na kod du­go­va­nja ko­ja ni­su pod hi­po­te­kom. De­mo­graf Stje­pan Šterc du­go­ve sma­tra jed­nim od naj­ve­ćih raz­lo­ga is­e­lja­va­nja, a o to­me je pro­go­vo­rio iz vlas­ti­tog is­kus­tva. – Ja sam u blo­ka­di če­ti­ri go­di­ne, kao i ci­je­la mo­ja obi­telj, upoz­nat sam s na­ka­rad­nim sus­ta­vom ot­ku­pa du­go­va. Pro­da­ju se naj­češ­će za 10 do 15% vri­jed­nos­ti. Ka­ko smo mo­gli pus­ti­ti da ot­kup­lji­va­či uđu u naš sus­tav, a da sa­mi ne stvo­ri­mo fond od 5 do 6 ml­rd. kn ko­ji bi mo­gao te du­go­ve ot­ku­pi­ti, gdje bi im part­ner bi­la dr­ža­va. A dje­ca nas ovr­še­nih od­la­ze iz Hr­vat­ske – ogor­čen je Šterc. Os­ni­va­či­ca pro­jek­ta Blo­ki­ra­ni Mi­ri­am Ker­va­tin iz­ni­je­la je po­ra­zan po­da­tak da je kra­jem 2014. uku­pan iz­nos du­ga blo­ki­ra­nih gra­đa­na pre­ma­šio dug pri­vre­de, što se ni­je do­go­di­lo nig­dje u svi­je­tu. – Do­sa­daš­njim prav­nim ok­vi­rom ko­ji je po­ve­ća­vao dug kao dr­ža­va smo mo­ral­no za­ka­za­li. Gra­đa­ni, po­seb­no mla­di, oče­ku­ju da se za­us­ta­vi ras­lo­ja­va­nje, da se blo­ki­ra­nim gra­đa­ni­ma ne odu­zi­ma i ono ma­lo što ima­ju – za­klju­či­la je pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić.

Pred­sjed­ni­ca je iz­ra­zi­la na­du da će blo­ka­da u Hr­vat­skoj u naj­kra­ćem vre­me­nu bi­ti iz­nim­ka Mi­nis­tar Ma­rić za­bri­nut je za po­lo­žaj vje­rov­ni­ka i po­ru­ku ko­ja se ša­lje gra­đa­ni­ma pla­ti­ša­ma

Go­ran Alek­sić, sa­bor­ski zas­tup­nik Stran­ke na­rod­nog i gra­đan­skog ak­ti­viz­ma – Sna­ga

Os­ni­va­či­ca ini­ci­ja­ti­ve Blo­ki­ra­ni Mi­ri­am Ker­va­tin i su­dac Tr­go­vač­kog su­da Mis­lav Ko­la­ku­šić

Mi­nis­tri pra­vo­su­đa i fi­nan­ci­ja Boš­nja­ko­vić i Ma­rić s pred­sjed­ni­com Ko­lin­dom Gra­barKi­ta­ro­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.