Ar­gu­ment o 86 pos­to ka­to­li­ka zlo­po­rab­lja se

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - La­dis­lav Ma­te­ić či­ta­telj iz Za­gre­ba

Bi­skup Vla­do Ko­šić uz­bur­kao je hr­vat­sku jav­nost. Ni­je mi se do­pa­lo nje­go­vo pi­smo pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću, bi­skup Ko­šić ni­je oso­ba s či­jim se sta­vo­vi­ma sla­žem, a uvje­ren sam da se ni­ti on ne bi slo­žio s mo­ji­ma. Na­rav­no, do­seg mo­ga miš­lje­nja ne mo­že se mje­ri­ti s onim bi­sku­pa Ko­ši­ća. Nje­go­ve ri­je­či do­pr­le su do svih za­in­te­re­si­ra­nih u Hr­vat­skoj, a ovo što ja pi­šem, pro­či­tat će – valj­da net­ko. Pa za­što on­da uop­će pi­šem? Ha, vje­ro­jat­no iz po­tre­be da is­ka­žem svo­je nes­la­ga­nje s bi­sku­pom Ko­ši­ćem, ali i da ka­žem ka­ko mis­lim da on ima pravo jav­no re­ći što mis­li o na­či­nu ka­ko se for­mi­ra vlast u Hr­vat­skoj. Bi­skup Ko­šić na kra­ju svog pi­sma pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću po­ru­ču­je: “Va­ma ni­je sta­lo do na­ro­da, ko­ji je 86 pos­to ka­to­lič­ki, i to me bri­ne jer sma­tram da ste poš­li kri­vim pu­tem te sam imao po­tre­bu to Vam re­ći, prem­da se ne na­dam da će­te o to­me raz­mis­li­ti i pro­mi­je­ni­ti sta­vo­ve, što bih vo­lio. Mo­lim se za Vas, ali me Bog s ob­zi­rom na Vas vi­še ne us­li­šu­je”. Vr­lo čes­to se ko­ris­ti po­da­tak da su 86 pos­to gra­đa­na Hr­vat­ske ka­to­li­ci. Za­što bi to tre­ba­lo bi­ti važ­no? Je­su li svi ka­to­li­ci des­no ori­jen­ti­ra­ni i je­su li pre­os­ta­lih 14 pos­to lje­vi­ča­ri, od ko­jih su ne­ki vje­ro­jat­no ka­to­li­ci? Je­su li svi ka­to­li­ci do­bri i po­šte­ni do­mo­lju­bi, a oni os­ta­li “mr­ze sve što je hr­vat­sko”? Ima li u HNS-u ka­to­li­ka? Ima li u HDZ-u lju­di ko­ji ni­su ka­to­li­ci? Is­ti­na je, ko­ali­ci­ja iz­me­đu HDZ-a i HNS-a sklop­lje­na je na ru­žan na­čin, ali zar je obra­ća­nje jav­nos­ti bi­sku­pa Ko­ši­ća bi­lo pri­mje­re­ni­je? Pro­či­taj­te ovo: “Ovim ko­ali­ra­njem s do­ju­če­raš­njim ne­pri­ja­te­ljem – da bis­te spa­si­li svo­ju Vla­du - Vi ste po­ka­za­li pot­pu­nu neo­sjet­lji­vost za osje­ća­je i za vri­jed­nos­ti ko­je ga­ji ve­ći­na hr­vat­sko­ga na­ro­da. Ovim po­te­zom do­bit će­te krat­ko­roč­no pro­du­lje­nje ži­vo­ta ove Vla­de, ali će­te du­go­roč­no iz­gu­bi­ti upra­vo ono što je bio mot­to Va­še kam­pa­nje: vje­ro­dos­toj­nost! Ja to zo­vem po­li­tič­kom pros­ti­tu­ci­jom. Vi ste se li­ši­li gosp. Ha­san­be­go­vi­ća i gđe Bru­ne Esih, lju­di vi­so­ke mo­ral­nos­ti i za­vid­nog do­mo­ljub­lja, a uze­li ste u svoj klub one ko­ji su za­go­vor­ni­ci op­tuž­bi na ra­čun hr­vat­sko­ga na­ro­da, ko­ji su pro­tiv ži­vo­ta, ko­ji ne­ma­ju na­ci­onal­nog osje­ća­ja”. Baš me za­ni­ma što bi mi bi­skup Ko­šić od­go­vo­rio na pi­ta­nje: Ako je HNS bio do­ju­če­raš­nji ne­pri­ja­telj hr­vat­skoj Vla­di, ka­ko to da je na pret­hod­nim iz­bo­ri­ma ve­ći­na hr­vat­skog na­ro­da bi­ra­la Ku­ku­ri­ku ko­ali­ci­ju či­ji je član bio i HNS? Pa ni­su valj­da SDP, HNS i os­ta­li čla­no­vi ko­ali­ci­je doš­li na vlast gla­so­vi­ma ma­nji­ne? Ka­ko to da je ve­ći­na iz­a­bra­la u vla­du lju­de bez, ka­ko to bi­skup Ko­šić ka­že, na­ci­onal­nog osje­ća­ja, tim vi­še što tu ve­ći­nu či­ne ka­to­li­ci. Nekako mi se či­ni da se ka­to­li­ke u Hr­vat­skoj (zlo)upo­treb­lja­va, i iz­gle­da da se i bi­skup Ko­šić ne us­tru­ča­va po­teg­nu­ti ar­gu­ment o 86 pos­to ka­to­li­ka, ka­da mu to ide u pri­log. Biskupu sme­ta što je je­dan od no­vih čla­no­va vla­de su­dje­lo­vao u po­vor­ci ko­ja je da­va­la po­dr­šku is­to spol­nim pa­ro­vi­ma, a u re­du mu je što je je­dan dru­gi član vla­de bio u Ho­du za ži­vot. To je nje­go­vo pravo, ne­ka po­dr­ža­va ko­ga god ho­će, ali za­što to pravo os­po­ra­va dru­goj stra­ni? Za­to što mis­li da je u pra­vu? Ma ne­moj­te, pa to is­to mis­li i dru­ga stra­na. Na­ža­lost, na­ro­dom i ka­to­lič­kim i onim ko­ji to ni­je, ma­ni­pu­li­ra­ju i des­ni i li­je­vi, a i bi­skup Ko­šić. Da li i Cr­k­va - saz­nat će­mo ka­da se i ako se Cr­k­va i služ­be­no iz­jas­ni o pos­tup­ci­ma bi­sku­pa Ko­ši­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.