Zdrav­ko Ma­rić ima stra­šan plan s kon­ce­si­ja­ma!

Tre­ba­mo li se zbog po­li­ti­kant­skih mo­ti­va opor­be i ma­ni­pu­li­ra­nja s lo­kal­nom bri­gom za pla­že, iz­lo­ži­ti tuž­bi Eu­rop­ske ko­mi­si­je?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari -

Što si sve do­pu­šta taj Zdrav­ko Ma­rić!? Opet ima stra­šan plan. Na oči­gled svi­ju. Na svu sre­ću bud­na opor­ba pro­nik­nu­la je nje­go­ve na­mje­re da Za­kon o kon­ce­si­ja­ma pri­la­go­di in­te­re­si­ma po­je­di­na­ca. I, na­rav­no, opet je sve u uskoj ve­zi s Agro­ko­rom! Uz sve to, dr­ski Ma­rić se ne pov­la­či već in­zis­ti­ra na svom pla­nu zlo­upo­ra­be Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, Vla­de i Hr­vat­skog sa­bo­ra. Što bi tek ra­dio da je član HDZ-a. Uos­ta­lom, zar i nji­ma ti­me ne šte­ti? Pri­je de­set mje­se­ci An­drej Plen­ko­vić se s po­ru­kom “Vje­ro­dos­toj­no” okre­nuo svo­jim ko­ri­je­ni­ma s oče­ve stra­ne te je HDZ-ovu kam­pa­nju po­čeo s oto­ka Hva­ra ka­ko bi uka­zao na nuž­nost bo­lje po­ve­za­nos­ti oto­ka, ne sa­mo s kop­nom već i me­đu sa­mim oto­ci­ma. Nje­go­va mi­sao vo­di­lja bi­la je ta­da u pot­pu­nom su­gla­sju s ini­ci­ja­ti­vom Po­kret oto­ka ko­ja okup­lja oto­ča­ne i sve ko­ji vo­le oto­ke. Da­nas su na su­prot­nim stra­na­ma. Raz­dva­ja ih upra­vo “Ma­ri­ćev” Za­kon o kon­ce­si­ja­ma. S tim da ni­su sa­mi. Oko ide­je da za­kon ide u tre­će či­ta­nje ra­di pro­ved­be još jed­ne ras­pra­ve te iz­dva­ja­nja kon­ce­si­je na po­mor­skom do­bru, oku­pi­li su šez­de­se­tak udru­ga, lo­kal­nih je­di­ni­ca i tvrt­ki s oto­ka i kop­na, te su im se, kre­ativ­no na­do­gra­đu­ju­ći afe­ra­škim mo­ti­vi­ma nji­hov zah­tjev, pri­dru­ži­li SDP, Most, Ži­vi zid... Svi­ma im je slu­čaj pla­že Zlat­ni rat u Bo­lu, ko­ji se do­go­dio iz­me­đu dva­ju či­ta­nja Za­ko­na o kon­ce­si­ja­ma, otvo­rio oči. Mi­ro Bulj i Gor­dan Ma­ras od­mah su uoči­li da za­kon u Sa­bo­ru ne bra­ni Ma­rić, već da je pos­lao dr­žav­nog taj­ni­ka. U ve­lja­či, kad je za­kon bio na pr­vom či­ta­nju, to ih ni­je sme­ta­lo. Čak je i opor­ba ta­da hva­li­la pred­la­ga­te­lja. An­ka Mrak Ta­ri­taš hva­li­la je to što se sa za­ko­nom ide u dru­go či­ta­nje. Prem­da je u sa­mom pri­jed­lo­gu za­ko­na, či­ja se pr­va ver­zi­ja javlja još u si­ječ­nju 2015., pred­la­že hi­tan pos­tu­pak ra­di im­ple­men­ta­ci­je Di­rek­ti­ve 2014/23/EU za što smo ima­li dvo­go­diš­nji rok od 17. trav­nja 2014. Mi­la­no­vi­će­va Vla­da još je u stu­de­nom 2015. u “pri­jed­lo­gu is­ka­za o pro­cje­ni uči­na­ka pro­pi­sa za Na­crt pri­jed­lo­ga za­ko­na o kon­ce­si­ja­ma” tra­ži­la hit­no do­no­še­nje jer ako se ta­ko ne pos­tu­pi “zna­či­lo bi iz­lo­ži­ti se tuž­bi Eu­rop­ske ko­mi­si­je pro­tiv RH”. Sto­ga je Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja Bo­ri­sa La­lov­ca u nor­ma­tiv­nom pla­nu pre­dvi­dje­lo taj na­crt upu­ti­ti Vla­di u dru­gom tro­mje­se­čju 2016. Na­kon jav­ne ras­pra­ve - ko­ju je pro­pus­tio ta­da tek os­no­van Po­kret oto­ka - na­crt za­ko­na s vi­še od sto­ti­njak čla­na­ka u lip­nju 2016. bez ras­pra­ve je po­dr­ža­la Ore­ško­vi­će­va Vla­da, u ko­joj je bio i Most. Prem­da je i taj pri­jed­log, vi­še Mi­la­no­vi­će­ve vla­de, sa­dr­ža­vao sve one odred­be zbog ko­jih je pri­je ne­ko­li­ko da­na Mi­ro Bulj, pri­pi­su­ju­ći ih Ma­ri­ću i HDZ-u, u Sa­bo­ru re­kao: “Za­kon o kon­ce­si­ja­ma ima 100 čla­na­ka, a 300 pu­ta se po­zi­va na dru­ge za­ko­ne što zna­či da se to­li­ko “za­mu­ti­la vo­da” da je kon­ce­si­ja za Zlat­ni rat sa­mo vrh san­te le­da, od­nos­no nas­ta­vak pljač­ke iz vre­me­na pre­tvor­be”. U ve­lja­či 2017. kad je za­kon bio na pr­vom či­ta­nju, rev­ni Mi­ro Bulj, ta­da još kao dio vla­da­ju­će ve­ći­ne, če­ti­ri pu­ta se jav­ljao ka­ko bi na­bio na nos SDP-u i Si­ni­ši Haj­da­šu Don­či­ću kon­ce­si­ju za zrač­nu lu­ku dr. Fra­njo Tuđ­man. Ta­da ni­je vi­dio “mut­nu vo­du”. A Haj­daš Don­čić je za na­crt re­kao da je “uz ne­ko­li­ko do­brih una­pre­đe­nja za­pra­vo pres­li­ka za­ko­na iz 2012.”, te je i on hva­lio što se ide u dru­go či­ta­nje ka­ko bi se po­pra­vio jer “će­mo na taj na­čin po­mo­ći gos­po­dar­stvu”. O po­mor­skom do­bru i plažama ta­da su go­vo­ri­li HDZ-ovi zas­tup­ni­ci Bran­ka Ju­ri­čev Mar­tin­čev, Jo­sip Bo­rić te je Ivan Ki­rin su­ge­ri­rao da se kon­ce­si­je na po­mor­skom do­bru pro­gla­se stra­te­škim in­te­re­som. Sa­da pro­ble­ma­ti­zi­ra­nu odred­bu o pri­je­no­su kon­ce­si­je, ima i ak­tu­al­ni za­kon iz 2012., sa­mo što je do­pu­nje­na “mo­guć­noš­ću” pre­uzi­ma­nja kon­ce­si­je na­kon res­truk­tu­ri­ra­nja kon­ce­si­ona­ra. Pr­va je po­mi­sao na Agro­kor. Ali u če­mu je pro­blem ako no­vi vlas­nik po­štu­je uvje­te kon­ce­si­je, ne uma­nju­ju­ći kva­li­te­tu i ne na­ru­ša­va­ju­ći kon­ti­nu­itet iz­vr­še­nja ugo­vo­ra o kon­ce­si­ji!? Is­pa­da da se zbog po­li­ti­kant­skih mo­ti­va opor­be, ko­ja sa­da zas­tu­pa sta­vo­ve su­prot­ne oni­ma dok su bi­li na vlas­ti, te ma­ni­pu­li­ra­ju­ći okaš­nje­lim bu­đe­njem oprav­da­nih stra­ho­va s lo­kal­ne ra­zi­ne u pro­ved­bi i naj­do­bro­na­mjer­ni­jih za­kon­skih odred­bi, sa­da tre­ba­mo iz­lo­ži­ti tuž­bi Eu­rop­ske ko­mi­si­je. A što se “san­te le­da” na po­mor­skom do­bru ti­če, evo nje­zi­nih raz­mje­ra. U 2015. od 9264 ugo­vo­ra o kon­ce­si­ji ubra­no je 1,5 mi­li­jar­di ku­na nak­na­da. Od to­ga je 861 kon­ce­si­ja (9%) na po­mor­skom do­bru s nak­na­dom od 31,5 mi­li­ju­na ku­na, što je na ra­zi­ni nak­na­da na kon­ce­si­je za igrač­ni­ce (28,5) ili 2%. Jav­ne pla­že je­su na­še bo­gat­stvo, ali ni slo­bod­ne od biz­ni­sa ni­su jam­s­tvo nji­ho­va oču­va­nja.

Mi­la­no­vi­će­va Vla­da u stu­de­nom 2015. tra­ži­la je hit­no do­no­še­nje Za­ko­na o kon­ce­si­ja­ma jer ako se ta­ko ne pos­tu­pi “zna­či­lo bi iz­lo­ži­ti se tuž­bi Eu­rop­ske ko­mi­si­je”. U ve­lja­či 2017. Mi­ro Bulj, ta­da na vlas­ti ni­je vi­dio “mut­nu vo­du” u na­cr­tu tog za­ko­na, a i opor­ba je ima­la pu­no hva­le. Na­kon lo­kal­ne ini­ci­ja­ti­ve Po­kret oto­ka svi tra­že tre­će či­ta­nje!?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.