Kohl je dav­no shva­tio da Hr­vat­ska ne ma­ri za vanj­sku po­li­ti­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­ri­na Še­rić

Ka­da oti­đe po­li­tič­ki Ti­tan po­put biv­šeg nje­mač­kog kan­ce­la­ra Hel­mu­ta Ko­hla na­me­će se raz­miš­lja­nje o po­li­tič­kom na­s­lje­đu tak­vih lju­di. Bio je je­dan od onih ko­ji su mi­je­nja­li svi­jet, i to s du­bo­kim ra­zu­mi­je­va­njem po­vi­jes­nog tre­nut­ka, ali i s jas­nom vi­zi­jom bu­duć­nos­ti, ka­ko one ko­ja se ti­če iz­rav­no nje­go­ve zem­lje, ta­ko i Eu­ro­pe, Eu­rop­ske uni­je, ali i ne­ke ši­re, glo­bal­ne bu­duć­nos­ti. Toč­no je znao što ra­di ka­da je tvr­dog hlad­no­ra­tov­skog kon­zer­va­tiv­ca Ro­nal­da Re­aga­na do­veo do Bran­den­bur­ških vra­ta i vje­što ga na­veo da po­zo­ve so­vjet­skog li­de­ra Gor­ba­čo­va da uk­lo­ni zid. Mo­glo bi se re­ći da je imao vi­zi­onar­sku vanj­sku po­li­ti­ku i da je bio ve­li­ki maj­stor upra­vo na to­me pla­nu. Ras­pa­dom biv­še Ju­gos­la­vi­je i mi smo pos­ta­li vr­lo ja­san pred­met Ko­hlo­ve vanj­ske po­li­ti­ke. Na is­ti na­čin na ko­ji se za­la­gao za uje­di­nje­nje svo­je vlas­ti­te zem­lje, za­la­gao se i za priz­na­nje hr­vat­ske dr­žav­nos­ti. Bi­la je to kon­zek­vent­na i pre­ciz­na vanj­ska po­li­ti­ka ko­ja je do­no­si­la sa­svim kon­kret­ne do­bro­bi­ti, i Nje­mač­koj, i Hr­vat­skoj. Is­po­čet­ka. On­da smo se mi u vr­lo krat­kom vre­me­nu po­gu­bi­li. Da, ka­da se sve pro­mo­tri iz da­naš­nje per­s­pek­ti­ve, mo­že se za­klju­či­ti da je Hr­vat­ska pro­koc­ka­la to sa­vez­niš­tvo s Nje­mač­kom. Sje­ćam se za­ču­đe­nog Ko­hlo­va li­ca za jed­nog in­ter­v­jua uoči do­la­ska u Hr­vat­sku. Tom vanj­sko­po­li­tič­kom ma­gu ta­da ni­ka­ko ni­je bi­lo jas­no za­što ni­smo po­ku­pi­li si­ro­vo zla­to ko­je je ba­cio pred nas i za­jed­nič­ki ga pre­tvo­ri­li u sku­po­cjen fi­nal­ni pro­izvod. Ni­je mu bi­lo jas­no za­što hr­vat­ska vanj­ska po­li­ti­ka ni­je uči­ni­la sve što je mo­gla da za­poč­ne i odra­di te­go­ban i zah­tje­van pro­ces obra­de to­ga pok­lo­nje­nog i mo­žda ni­čim zas­lu­že­nog zla­ta. Kohl je ta­da bio do­is­ta šo­ki­ran na­šom ne­volj­koš­ću da se pri­mi­mo pos­la i odra­di­mo onaj dio ko­ji će jas­no po­s­vje­do­či­ti da ci­je­ni­mo ono što nam je da­ro­va­no i da po­ka­že­mo da će­mo uči­ni­ti ap­so­lut­no sve ka­ko bi­smo taj ne­pro­cje­nji­vi dar pre­tvo­ri­li u ne­što što ima pu­no ve­ću vri­jed­nost i zna­čaj. Bio je vr­lo iz­ra­van pro­zi­va­ju­ći na­šu di­plo­ma­ci­ju zbog ne­ak­tiv­nos­ti, bez­i­dej­nos­ti i zbog manj­ka bi­lo kak­ve ini­ci­ja­ti­ve. Ka­ko ta­da, ta­ko i da­nas. Već če­t­vrt stoljeća u iz­ja­va­ma na­kon po­sje­ta ne­kog stra­nog dr­žav­ni­ka ili še­fa di­plo­ma­ci­je slu­šam fra­ze­ti­ne ka­ko su po­li­tič­ki od­no­si dvi­ju ze­ma­lja do­bri, ali… Ni­šta dru­go ne va­lja! Gos­po­dar­ska je su­rad­nja na nu­li ili bli­zu nje, tr­go­vin­ska bi­lan­ca lo­ša, inves­ti­ci­je ni­kak­ve… Ukrat­ko, hr­vat­ska vanj­ska po­li­ti­ka za­pra­vo ne pos­to­ji, oso­bi­to ne na­kon tre­nut­ka kad smo uš­li u EU. Či­ni mi se da se sve zbi­va nekako sti­hij­ski i pri­god­no, da je sve ne­pro­miš­lje­no, ne­for­mu­li­ra­no i kraj­nje ne­mar­no. Či­ni mi se da se da­nas na­ša vanj­ska po­li­ti­ka svo­di na po­vre­me­no pre­mi­je­ro­vo iri­ti­ra­nje Mo­sk­ve iz­ja­va­ma o mir­noj re­in­te­gra­ci­ji Ukra­ji­ne ili na pred­sjed­ni­či­ne ide­je o ver­ti­ka­li Bal­tik - Ja­dran Cr­no mo­re ko­je su vje­ro­jat­no za­miš­lje­ne u ne­kom ure­du u Sta­te De­part­men­tu za­to što je ri­ječ o zem­lja­ma ko­je vr­lo jas­no for­mi­ra­ju ne­ka­kav obram­be­ni kor­don pre­ma Ru­si­ji. Zar opet mo­ra­mo bi­ti ne­či­ji sa­ni­tar­ni kor­don i voj­na kra­ji­na? Hel­mut Kohl na­šom vanj­sko­po­li­tič­kom bez­i­dej­noš­ću i li­je­noš­ću bio je šo­ki­ran pri­je vi­še od dva de­set­lje­ća. Pro­mi­je­ni­lo se ni­je ni­šta. Sa­mo nam vi­še nit­ko ne ba­ca zla­to pred no­ge.

Bio je iz­ra­van pro­zi­va­ju­ći hr­vat­sku di­plo­ma­ci­ju zbog ne­ak­tiv­nos­ti, bez­i­dej­nos­ti i manj­ka ikak­ve ini­ci­ja­ti­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.