Raz­no­li­kost i bo­gat­svo se­oske kul­tu­re

Na uli­ca­ma Za­dra za­ži­vje­li drev­ni za­na­ti, noš­nje i pje­sme

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Kroz ra­di­oni­ce glaz­be­no­ples­nog i li­kov­nog fol­k­lo­ra, igra­oni­ce te sa­jam tra­di­cij­skih umi­je­ća Za­dra­ni upoz­na­va­li kul­tu­ru sje­ver­ne Dal­ma­ci­je

Za­dar, grad bo­ga­te kul­tur­ne ba­šti­ne, po šes­ti je put otvo­rio vra­ta se­oskoj tra­di­cij­skoj kul­tu­ri svo­je Žu­pa­ni­je. Po­čet­kom lip­nja u gra­du se odr­ža­la kul­tur­na ma­ni­fes­ta­ci­ja Et­no da­ni ko­ja je bi­la ide­al­na pri­li­ka za upoz­na­va­nje i ak­tiv­no su­dje­lo­va­nje u tra­di­cij­skoj kul­tu­ri sje­ver­ne Dal­ma­ci­je. Kroz Smo­tru fol­k­lo­ra, ra­di­oni­ce glaz­be­no-ples­nog i li­kov­nog fol­k­lo­ra, igra­oni­ce, te sa­jam tra­di­cij­skih umi­je­ća i pre­da­va­nja ve­za­na uz ovu ba­šti­nu upoz­na­je se raz­no­li­kost i bo­gat­stvo se­oske tra­di­cij­ske kul­tu­re ovog po­dru­čja. Uz bo­ga­tu gas­tro po­nu­du tra­di­cij­skih je­la Za­dar­ske žu­pa­ni­je pre­dodž­ba o iden­ti­te­tu ove tra­di­cij­ske kul­tu­re još je bi­la kom­plet­ni­ja. U pros­to­ru Kne­že­ve pa­la­če otvo­re­na je iz­lož­ba “Za­lis­ta­vac – tek­s­til­ni mo­za­ik u na­ki­tu’ ko­ja je

Goš­će iz Do­bro­po­lja­ne po­ka­za­le su tra­di­cij­ski na­čin mr­ska­nja fu­šta­na, a do­ni­je­le su i škr­pe­te

or­ga­ni­zi­ra­na u su­rad­nji Ško­le pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti i di­zaj­na i Et­no­graf­skog odje­la Na­rod­nog mu­ze­ja Za­dar. Iz­lož­ba je nas­ta­la kao pro­jekt pod vod­stvom pro­fe­so­ri­ce Ka­te Pr­ska­lo uz su­rad­nju pro­fe­so­ri­ca San­dre Ba­čić, Iva­ne Vi­tlov i Vlat­ke Pr­te­nja­ča, u ko­jem se 17 uče­ni­ka tre­ćeg raz­re­da Ško­le za pri­mi­je­nje­nu umjet­nos­ti i di­zajn pos­lu­ži­lo ukras­nim di­je­lom žen­ske noš­nje - za­lis­tav­cem kao in­s­pi­ra­ci­jom i tra­di­cij­skom pod­lo­gom za iz­ra­du su­vre­me­ne ver­zi­je za­lis­tav­ca u obli­ku na­ki­ta (lan­či­ća) ko­ji ta­ko iz­ra­đe­ni mo­gu pos­lu­ži­ti kao su­ve­nir. Uz 25 za­lis­ta­va­ca-na­ki­ta i dvi­je ko­šu­lje ko­je su iz­ra­di­li uče­ni­ci, iz­lo­že­na su bi­la i tri ori­gi­nal­na za­lis­tav­ca iz Et­no­lo­škog odje­la NMZ te pri­mje­rak knji­ge “Za­lis­tac: tek­s­til­ni mo­za­ik” auto­ri­ce Ma­ri­je Žu­va­nić. Iz­lož­ba je bi­la i pro­daj­nog ka­rak­te­ra, a odr­ža­ne su i broj­ne ra­di­oni­ce iz­ra­de za­lis­tav­ca-na­ki­ta. Is­pred Grad­ske lo­že u dva se da­na odr­žao Et­no šu­šur na ko­jem su mno­go­broj­na kul­tur­no-umjet­nič­ka druš­tva i poz­na­va­te­lji tra­di­cij­skog ru­ko­tvor­stva de­mons­tri­ra­li već go­to­vo za­bo­rav­lje­ne autoh­to­ne pro­izvo­de i na­či­ne na ko­ji su se oni iz­ra­đi­va­li. Ta­ko su pri­mje­ri­ce čla­ni­ce KUD-a Vi­la Ve­le­bi­ta iz Ja­se­ni­ca doš­le u svo­jim noš­nja­ma ko­je su naj­ve­ćim di­je­lom sa­me iz­ra­di­le. Po­ka­za­le su pre­de­nje, ple­te­nje ča­ra­pa i ve­ze­nje če­tve­ro­ku­ke, a tu su bi­li i dru­gi nji­ho­vi ple­te­ni urad­ci ko­ji se ko­ris­te i kao su­ve­ni­ri, npr. ča­ra­pi­ce; po­dve­ze za ča­ra­pe ko­je se iz­ra­đu­ju upli­ta­njem, te do­ma­ći li­ke­ri. Goš­će iz Do­bro­po­lja­ne po­ka­za­le su tra­di­cij­ski na­čin mr­ska­nja fu­šta­na, a do­ni­je­le su i škr­pe­te, ci­pe­le, iz­ra­đe­ne od gu­me, kože i te­le. Na Et­nu šu­šu­ru mo­gle se vi­dje­ti špa­ra i spr­te, ko­ša­re od pru­ća, po­ve­za­lo, ogri­ce, kar­ti­le i još mno­go dru­gih tra­di­ci­onal­nih pro­izvo­da, ali i ču­ti na­rod­ne pje­sme te ku­ša­ti tra­di­ci­onal­na je­la i pi­ća. Ipak, oni­ma ko­ji­ma je gas­tro do­živ­ljaj na pr­vom mjes­tu, is­pred Grad­ske lo­že bi­la je or­ga­ni­zi­ra­na de­gus­ta­ci­ja tra­di­cij­ske hra­ne sje­ver­ne Dal­ma­ci­je. Sto­lo­vi s do­ma­ćom ‘spi­zom’ (tu­na na kalj­ski, iški lo­piž, ma­ne­š­trun, ben­ko­vač­ki pris­nac, pa­ška pi­ta, fri­tu­le, kro­štu­le) na­pros­to su pli­je­ni­li po­gle­de pro­laz­ni­ka. De­gus­ta­ci­ja tra­di­cij­ske hra­ne va­žan je dio Et­no da­na a os­tva­re­na je su­rad­njom Et­no­lo­škog odje­la NMZ i Ho­te­li­jer­sko tu­ris­tič­ke i ugos­ti­telj­ske ško­le iz Za­dra. U Et­no­lo­škom odje­lu Na­rod­nog mu­ze­ja Za­dar odr­ža­na je pr­va pri­ča­oni­ca/ra­di­oni­ca na te­mu “Stva­ra­mo pri­ču-ur­ba­nu za­dar­sku le­gen­du” na ko­joj su su­dje­lo­va­li su uče­ni­ci Po­mor­ske ško­le Za­dar i gim­na­zi­je Jur­ja Ba­ra­ko­vi­ća Za­dar. Pu­tem stva­ra­nja ur­ba­ne le­gen­de vo­di­li su ih stu­den­ti dru­ge go­di­ne Od­sje­ka za hr­vat­ski je­zik i knji­žev­nost sa Sve­uči­li­šta u Za­dru. Svr­ha ra­di­oni­ce bi­la je po­ku­ša­ti stvo­ri­ti ur­ba­nu za­dar­sku pri­ču s pri­mje­som proš­los­ti, sa­daš­njos­ti i ma­što­vi­tos­ti. U sklo­pu Et­no da­na ni­je se za­bo­ra­vi­lo ni na naj­mla­đe - u Et­no­lo­škom odje­lu odr­ža­na je edu­ka­tiv­na igra pam­ti­li­ca - Me­mory. Su­di­oni­ci su se bo­ri­li za pr­va tri mjes­ta, “pa­le” su i na­gra­de, a uz sve to svi su se do­bro za­ba­vi­li i po­ne­što na­uči­li o slič­nos­ti­ma i raz­li­ka­ma tra­di­cij­skih noš­nji ja­dran­skog i di­nar­skog po­dru­čja

Naj­mla­đi su kroz igru po­ne­što na­uči­li o slič­nos­ti­ma i raz­li­ka­ma tra­di­cij­skih noš­nji

sje­ver­ne Dal­ma­ci­je, bu­du­ći da sva­ka igra ima po 12 pa­ri mo­ti­va noš­nji ovog et­no­graf­skog po­dru­čja. Na ra­di­oni­ca­ma su su­dje­lo­va­li uče­ni­ci OŠ Kru­ne Kr­sti­ća (ukup­no 67 uče­ni­ka) i uče­ni­ci OŠ Kru­ne Kr­sti­ća PŠ Plo­če (ukup­no 21 uče­nik). Za­nim­lji­vo je bi­lo i na ra­di­oni­ci tra­di­cij­skih iga­ra pod na­zi­vom “Igraj­mo se igraj­mo”. Ra­di­oni­ca se odr­ža­la u la­pi­da­ri­ju odje­la Mu­zej gra­da Za­dra Na­rod­nog mu­ze­ja Za­dar, a su­dje­lo­va­li su uče­ni­ci če­t­vr­tih raz­re­da os­nov­ne ško­le Petar Pre­ra­do­vić. Uče­ni­ci su se na­tje­ca­li u igra­ma ško­li­ce, po­te­za­nja ko­no­pa, pre­no­še­nja ja­ja u žli­ci i bo­ća­nja. Cilj ra­di­oni­ce je uka­za­ti na važ­nost odr­ža­va­nja tra­di­cij­skih iga­ra i po­tak­nu­ti dje­cu na igru uz po­ti­ca­nje ra­zvo­ja mo­to­rič­kih vje­šti­na.

De­mons­tra­ci­ja za­bo­rav­lje­nog tra­di­cij­skog ru­ko­tvor­stva

Mno­gi KUD-ovi de­mons­tri­ra­li su na­rod­ne noš­nje iz svog kra­ja

Sred­njo­škol­ci su iz­ra­đi­va­li su­vre­me­ne ver­zi­je za­lis­tav­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.