Iz­lož­ba i re­vi­ja “Zla­to­vez - lje­po­ta nek’ tvo­ja zbo­ri”

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

U Ok­vi­ru Et­no da­na u Kne­že­voj pa­la­či otvo­re­na je iz­lož­ba “Zla­to­vez - lje­po­ta nek’ tvo­ja zbo­ri”. Iz­lož­bu su pri­re­di­le Ves­na i Ma­ri­ja Mil­ko­vić iz Et­no bu­ti­ka Ma­ra iz Za­gre­ba. Nji­hov et­no iz­ri­čaj u mod­nom di­zaj­nu pred­stav­ljen je kroz sti­li­zi­ra­ne or­na­men­te na­rod­ne noš­nje Sla­vo­ni­je, tj. kroz odjev­ne pred­me­te i mod­ne do­dat­ke po­put tor­bi­ca, kra­va­ta, ogr­li­ca, na­ruk­vi­ca i bro­še­va te kroz fo­to­gra­fi­je. Na otvo­re­nju je bi­la i mod­na re­vi­ja ko­ju su vr­lo li­je­po kroz dva iz­la­že­nja - jed­no je bi­la cr­na odjev­na va­ri­jan­ta sa zla­to­ve­zom, a dru­ga bi­je­la sa šlin­gom, no­si­le sred­njo­škol­ke i stu­den­ti­ce ko­ji­ma ma­ne­kens­tvo ni­je čak ni­ti ho­bi. Sve­ča­nost otvo­re­nja uve­li­ča­la je žen­ska kla­pa Ber­si­ce iz Za­dra. Pri­go­dom otvo­re­nja rav­na­te­lji­ca Na­rod­nog mu­ze­ja Za­dar Re­na­ta Pe­roš je is­tak­nu­la ka­ko ovom iz­lož­bom i re­vi­jom po­t­vr­đu­je­mo na­ša nas­to­ja­nja iz proš­los­ti, ko­ja ra­zvi­ja­mo u sa­daš­njos­ti za bu­duć­nost. – Umjet­ni­ci tra­že in­s­pi­ra­ci­ju u se­bi i oko se­be. Tra­di­cij­sko ru­ho uvi­jek je bi­lo iz­a­zov, na ko­ji na­čin iz noš­nje i nje­nih ele­me­na­ta stvo­ri­ti su­vre­me­ni odjev­ni pred­met. Au­to­ri­ca ove iz­lož­be i ko­lek­ci­je je os­tva­ri­la ono što sva­ki di­zaj­ner sa­nja, a to je spoj in­s­pi­ra­ci­je, umjet­nos­ti i ide­je u re­ali­za­ci­ju. Tra­di­cij­ska noš­nja nas­tav­lja pos­to­ja­nje kroz no­ve su­vre­me­ne obli­ke. Uzi­ma­ju­ći tra­di­cij­sku noš­nju i nje­ne ele­men­te kao in­s­pi­ra­ci­ju i pre­no­se­ći je u su­vre­me­ni oblik mo­že­mo re­ći da ni­je vi­še sa­mo “ono što nes­ta­je, već se iz oču­va­nja tra­di­ci­je ra­đa i “ono što nas­ta­je”, a to je u ovom slu­ča­ju no­vi oblik – is­tak­nu­la je Re­na­ta Pe­roš. Na­kon otvo­re­nja je pro­fe­sor Ja­dran Ka­le s Odje­la za et­no­lo­gi­ju i kul­tur­nu an­tro­po­lo­gi­ju Sve­uči­li­šta u Za­dru ini­ci­rao raz­go­vor svo­jih stu­de­na­ta s auto­ri­ca­ma iz­lož­be.

Sred­njo­škol­ke i stu­den­ti­ce u bi­je­loj odjev­noj va­ri­jan­ti sa šlin­gom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.