Pu­la pri­pre­ma pre­mi­je­re se­ri­ja o Ud­bi i Ti­nu Uje­vi­ću

Fes­ti­val u svo­jem 64. iz­da­nju pre­poz­nao svjet­ski trend

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ma­ja.car@ve­cer­nji.net

U Do­ku­men­tar­nom pro­gra­mu su i “Stam­be­no pi­ta­nje” Sil­va­ne Men­đu­šić, “Re­pu­bli­ka” B. D. Bu­ri­ća i “He­ro­ji Vu­ko­va­ra” E. Ga­li­ća Ma­ja Car Hr­vat­ska nje­gu­je tra­di­ci­ju iz­vr­s­nih se­ri­ja još od “Grun­tov­ča­na” i “Ma­log mis­ta”, no ne­mo­gu­će je ne pri­mi­je­ti­ti da i lo­kal­no i glo­bal­no ži­vi­mo u tre­nut­ku ka­da se­ri­je pos­ta­ju sve re­le­vant­ni­ji pop-kul­tur­ni fe­no­me­ni i zna­čaj­na umjet­nič­ka dje­la. S “Igrom pri­jes­to­lja” pro­duk­ci­ja je otiš­la do nes­lu­će­nih vi­si­na, na HBO-u i Net­flixu gle­da­mo glu­mač­ku A li­gu po­put Bra­da Pit­ta, a hr­vat­ska pro­duk­ci­ja po­put Ma­ta­ni­će­vih “No­vi­na” ot­kup­lju­je se za ame­rič­ko tr­ži­šte.

Kao film­ski vr­hun­ci

Na to ne žmi­re ni pres­tiž­ni fes­ti­va­li, po­naj­pri­je ori­jen­ti­ra­ni pro­mo­ci­ji fil­ma, pa ta­ko u go­di­ni ka­da je i fes­ti­val u Can­ne­su pr­vi put u 70 go­di­na pos­to­ja­nja svo­ja vra­ta otvo­rio dvje­ma se­ri­ja­ma “Top of the La­ke” i “Twin Pe­aks”, is­to će uči­ni­ti i na­ša Pu­la od 15. do 22. sr­p­nja. U sklo­pu 64. Pu­la Film Fes­ti­va­la pr­vi će­mo put gle­da­ti i te­le­vi­zij­ske se­ri­je u dvi­je no­ve fes­ti­val­ske ka­te­go­ri­je – Dram­ska se­ri­ja i Do­ku­men­tar­ni se­ri­jal. – U tri go­di­ne ka­ko ni­sam bio umjet­nič­ki rav­na­telj fes­ti­va­la raz­miš­ljao sam ka­ko obo­ga­ti­ti pro­gram i ovo je dio mo­jeg pro­gra­ma zbog ko­jeg sam opet iz­a­bran – go­vo­ri Zlat­ko Vi­dač­ko­vić, umjet­nič­ki rav­na­telj Pu­le. – Pu­la kao sre­diš­nji na­ci­onal­ni fes­ti­val mo­ra va­lo­ri­zi­ra­ti i tu pro­duk­ci­ju kao umjet­nič­ki jed­na­ko vri­jed­nu pa ta­ko sa­da i mi ima­mo naš svo­je­vr­s­ni Em­my! Umjet­nič­ki do­se­zi se­ri­ja su na ra­zi­ni film­skih i to tre­ba adek­vat­no priz­na­ti, a Pul­ski fes­ti­val je pravo mjes­to za to. Pu­la va­lo­ri­zi­ra cje­lo­kup­nu go­diš­nju pro­duk­ci­ju i bit će mi dra­go ove go­di­ne na­gra­di­ti i no­ve ka­te­go­ri­je. Ima­mo tri pre­mi­je­re. U dram­skim se­ri­ja­ma to je “Ču­var dvor­ca”, naj­no­vi­ja se­ri­ja o Ud­bi s Ivom Gre­gu­re­vi­ćem u glav­noj ulo­zi. U do­ku­men­tar­ni­ma to je HRT-ov “Tin – 30 go­di­na pu­to­va­nja” o Ti­nu Uje­vi­ću u re­ži­ji Da­vo­ra Žme­ga­ča, a u Me­đu­na­rod­nom pro­gra­mu sjaj­na ame­rič­ka se­ri­ja “Fe­ud” o ri­val­s­tvu Bet­te Da­vis i Jo­an Crawford s le­gen­dar­nim Su­san Sa­ran­don i Je­ssi­com Lan­ge.

U “Ču­va­ru dvor­ca” Lu­ka­sa No­le Ivo Gre­gu­re­vić je služ­be­nik Ud­be Bo­ris Biš­ćan

Su­rad­nja sa Sr­bi­ma

Osim “Ču­va­ra dvor­ca” u ko­joj se Lu­kas No­la ba­vi Ud­bom osam­de­se­tih ko­ja ne igra vi­še po sta­rim ide­olo­škim pra­vi­li­ma, u kon­ku­ren­ci­ji su i “No­vi­ne” Da­li­bo­ra Ma­ta­ni­ća, “Cr­no-bi­je­li svi­jet” Go­ra­na Ku­le­no­vi­ća i “Pa­tro­la na ces­ti” Zvo­ni­mi­ra Ju­ri­ća. U Do­ku­men­tar­nom pro­gra­mu osim “Ti­na”, nas­ta­log u ko­pro­duk­ci­ji HRT-a i RTS-a te te­le­vi­zi­je BiH, je i “Stam­be­no pi­ta­nje” Sil­va­ne Men­đu­šić, “Re­pu­bli­ka” Bo­ži­da­ra Do­ma­go­ja Bu­ri­ća i “He­ro­ji Vu­ko­va­ra” Edu­ar­da Ga­li­ća. Bit će pri­ka­za­na po jed­na epi­zo­da od sva­ke se­ri­je, a na je­sen će sve bi­ti emi­ti­ra­ne na te­le­vi­zi­ji. O naj­bo­ljoj će od­lu­či­va­ti ži­ri či­ji je pred­sjed­nik Pa­vao Pav­li­čić, ne sa­mo sja­jan pi­sac već i od­li­čan sce­na­rist. Tu je i Va­nja Čer­njul, ko­ji je u Ame­ri­ci do­bio na­gra­du druš­tva sni­ma­te­lja za naj­bo­ljeg sni­ma­te­lja te Ju­re Pav­lo­vić, do­bit­nik Eu­rop­ske film­ske na­gra­de za naj­bo­lji krat­ki film.

MILKO ŠPAREMBLEK: Ne ža­lim što sam se vra­tio iz Fran­cu­ske. U sva­kom sam po­gle­du so­li­da­ran sa zem­ljom u ko­joj ži­vim. Na­ža­lost, na­ša je stvar­nost na ru­bu ap­sur­da

U se­ri­ji o slav­nom pis­cu u re­ži­ji Da­vo­ra Žme­ga­ča vre­meš­nog Uje­vi­ća glu­mi Mi­lan Ple­šti­na

Me­đu­na­rod­ni pro­gram pre­mi­jer­no do­no­si seriju o ri­val­s­tvu Bet­te Da­vis i Jo­an Crawford ko­je glu­me Su­san Sa­ran­don i Je­ssi­ca Lan­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.