Ka­ko je Lyn Mo­ro­ne pos­ta­la kor­po­ra­ci­ja?

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

U ga­le­ri­ji Fi­lo­dram­ma­ti­ca da­nas u 20 sa­ti otva­ra se iz­lož­ba “Jen­ni­fer Lyn Mo­ro­ne™ Inc.” is­to­ime­ne ame­rič­ke umjet­ni­ce ko­ja je 2014. u De­lawa­reu sa­mu se­be re­gis­tri­ra­la kao kor­po­ra­ci­ju. Ti­me za­la­zi u du­gu tra­di­ci­ju su­bver­ziv­ne afir­ma­ci­je, ko­ris­te­ći ra­di­kal­nu iro­ni­ju ka­ko bi jas­no pre­ve­la na­či­ne dje­lo­va­nja ek­s­trem­nog ka­pi­ta­liz­ma u ko­jem ži­vi­mo, ali ko­ji sa­mo ne­ki od nas ra­zu­mi­ju. Po­sje­ti­te­lji će se upoz­na­ti s pro­izvo­di­ma tvrt­ke ko­ji se te­me­lje na proš­lim is­kus­tvi­ma, tre­nu­tač­nim spo­sob­nos­ti­ma, bu­du­ćem po­ten­ci­ja­lu i po­da­ci­ma iz sva­kod­ne­vi­ce Lyn Mo­ro­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.