Bilj­ke i svir­ke od 29. lip­nja do 2. sr­p­nja na Tu­škan­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mc)

Na­kon iz­da­nja u Bo­ta­nič­kom vr­tu, Bilj­ke i svir­ke od 29. lip­nja do 2. sr­p­nja u glaz­be­nu oazu pre­tvo­rit će park Tu­ška­nac. Po­sje­ti­te­lji će uve­čer bes­plat­no uži­va­ti u kla­sič­nim, jazz i rock sklad­ba­ma ili ti­je­kom da­na sa­mi za­svi­ra­ti pred pu­bli­kom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.