Je­že­va ku­ća po­bi­je­di­la u An­necyju

Na naj­u­gled­ni­jem fes­ti­va­lu ani­ma­ci­je na­tje­ca­le se još tri hr­vat­ske ko­pro­duk­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Os­ta­je sa­mo da na­ci­onal­na te­le­vi­zi­ja pro­na­đe na­čin da no­ve na­de hr­vat­ske ani­ma­ci­je pri­ka­že svi­ma ko­ji ih ne mo­gu vi­dje­ti u ki­nu

Krat­ko­me­traž­nom ani­mi­ra­nom fil­mu “Je­že­va ku­ća” nas­ta­lom po slav­noj pri­či Bran­ka Ćo­pi­ća u re­ži­ji Eve Cvi­ja­no­vić pri­pa­la je na­gra­da za naj­bo­lji film u ka­te­go­ri­ji Yo­ung Au­di­en­ce na naj­u­gled­ni­jem svjet­skom fes­ti­va­lu ani­ma­ci­je u An­necyju. No­vo je to ve­li­ko priz­na­nje “Je­že­voj ku­ći”, ko­ja je svoj fes­ti­val­ski put za­po­če­la na­gra­dom u ka­te­go­ri­ji Ge­ne­ra­ti­on Kplus na Ber­li­na­leu, a ne­dav­no je osvo­jio i na­gra-

Hr­vat­sku ani­ma­ci­ju su­ve­re­no pre­dvo­de mla­de auto­ri­ce s ja­kim ino­zem­nim za­le­đem

du pu­bli­ke te po­seb­no priz­na­nje ži­ri­ja na Ani­ma­fes­tu. Ra­di se o još jed­nom do­ka­zu da su hr­vat­sku ani­ma­ci­ju su­ve­re­no pre­uze­le re­da­te­lji­ce s me­đu­na­rod­nim za­le­đem ko­je se u ra­du os­la­nja­ju na ko­pro­duk­ci­je s hr­vat­skom: na An­necyju su ove go­di­ne hr­vat­sku pred­stav­lja­li i ta­ko­đer vr­lo us­pješ­na “Noć­na pti­ca” Špe­le Ča­de, “Ma­ni­vald” Chin­tis Lund­gren te “Aero­drom” re­da­te­lji­ce Mic­ha­el­le Mül­ler, odre­da fil­mo­vi ko­ji su nas­ta­li uz po­dr­šku Hr­vat­skog audi­ovi­zu­al­nog cen­tra, ali i film­skih cen­ta­ra bo­ga­ti­jih dr­ža­va po­put Ka­na­de, Švi­car­ske ili Slo­ve­ni­je. Osim na Ani­ma­fes­tu, ima­li smo ih pri­li­ke vi­dje­ti i na upra­vo za­vr­še­nim Da­ni­ma hr­vat­skog fil­ma, a tem­pom ko­jim su kre­nu­li osva­ja­ti fes­ti­val­ske na­gra­de sa­svim je iz­vjes­no da će hr­vat­ska pu­bli­ka još mno­go ču­ti o nji­ma. Os­ta­je sa­mo da na­ci­onal­na te­le­vi­zi­ja pro­na­đe na­čin da ih pri­ka­že svi­ma ko­ji ne­ma­ju mo­guć­nost gle­da­ti ih u ki­nu.

BONOBO

Je­že­va ku­ća Re­da­te­lji­ca Eva Cvi­ja­no­vić oži­vi­la je omi­lje­nog ju­na­ka iz dje­tinj­stva uz po­dr­šku HAVC-a i Na­ti­onal Film Bo­ard of Ca­na­da

Aero­drom R: Mic­ha­ela Mül­ler

Ma­ni­vald R: Chin­tis Lund­gren

Noć­na pti­ca R: Špe­la Ča­dež

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.