Pre­va­ri pa pla­ti mi­li­ju­ne

Zvi­jez­de se ugo­vo­ri­ma šti­te od ne­vje­re, ali i tra­že odre­đe­nu ko­li­či­nu sek­sa u bra­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Ja­na Ba­čić

Mi­la Ku­nis u slu­ča­ju pri­je­va­re mo­gla bi do­bi­ti 25 mi­li­ju­na, a Jen­ni­fer Anis­ton i Jus­tin The­ro­ux pot­pi­sa­li su ugo­vor vri­je­dan 170 mi­li­ju­na do­la­ra sce­na@ve­cer­nji.net Li­panj su obi­lje­ži­la vjen­ča­nja poz­na­tih, po­se­bi­ce na­ših spor­ta­ša. I pri­je ne­go što ka­že­mo “sret­no, mla­den­ci”, za­pi­ta­li smo se: je­su li bu­du­ći brač­ni pa­ro­vi pot­pi­sa­li pred­brač­ni ugo­vor ko­ji vi­še ni­je ba­uk, a ni­je ni re­zer­vi­ran sa­mo za slav­ne.

Pa­pir ne­vje­ri­ce ili?

Taj ugo­vor jam­či ras­po­dje­lu imo­vi­ne ako do­đe do ra­zvo­da, no čes­to se sma­tra po­t­vr­dom ne­vje­ri­ce u du­go­tra­jan brak i me­đu­sob­nu lju­bav. Glu­mi­ca Je­ssi­ca Bi­el i glaz­be­nik Jus­tin Tim­ber­la­ke gla­se za neo­do­ljiv par ko­ji se ne­iz­mjer­no vo­li. Ipak, či­ni se da glu­mi­ca baš ne vje­ru­je do kra­ja su­pru­gu. Na­ime, Je­ssi­ca je pri­je vjen­ča­nja tra­ži­la od Jus­ti­na da pot­pi­še svo­je­vr­s­no osi­gu­ra­nje od pri­je­va­re, tj. pred­brač­ni ugo­vor ko­ji će joj, od­lu­či li se pje­vač za brač­nu ne­vje­ru, do­ni­je­ti po­la mi­li­ju­na do­la­ra. Slav­na Jen­ni­fer Lo­pez bi­la je još ne­mi­lo­srd­ni­ja. Na­ime, u pred­brač­ni ugo­vor ko­ji je tre­ba­la pot­pi­sa­ti s Be­nom Af­flec­kom sta­vi­la je kla­uzu­lu pre­ma ko­joj joj pri­pa­da po­la nje­go­ve imo­vi­ne u slu­ča­ju da je pre­va­ri ti­je­kom bra­ka. No ni on njoj ni­je os­tao du­žan. Do­du­še, ni­je “li­ci­ti­rao” mi­li­ju­ni­ma, ali je tra­žio da se glu­mi­ca i pje­va­či­ca obve­že na re­do­vi­te brač­ne duž­nos­ti, seks naj­ma­nje če­ti­ri pu­ta tjed­no. Glum­ci Mi­la Ku­nis i Ash­ton Kut­c­her pot­pi­sa­li su ugo­vor pre­ma ko­jem će on po­pri­lič­no is­praz­ni­ti ra­čun u slu­ča­ju ne­vje­re. – Ako je Ash­ton pre­va­ri, 25 mi­li­ju­na do­la­ra bit će joj li­je­pa utje­ha – ot­krio je pri­ja­telj pa­ra na­kon nji­ho­va vjen­ča­nja.

Za sva­ku go­di­nu je­dan mi­li­jun

Glum­ci Jen­ni­fer Anis­ton i Jus­tin The­ro­ux du­go su pre­go­va­ra­li o pred­brač­nom ugo­vo­ru. Na­po­s­ljet­ku su us­pje­li do­go­vo­ri­ti ugo­vor ko­ji vri­je­di 170 mi­li­ju­na do­la­ra, što ide na­ru­ku slav­noj glu­mi­ci, s ob­zi­rom na to da je nje­zi­no bo­gat­stvo mno­go ve­će od ono­ga nje­zi­na su­pru­ga. Beyon­cé, ako se ra­zve­de od Jay Z-ja, mo­gla bi do­bi­ti mi­li­jun do­la­ra za sva­ku go­di­nu pro­ve­de­nu s njim. U ugo­vo­ru sto­ji da iz­nos mo­že bi­ti naj­vi­še 15 mi­li­ju­na do­la­ra. Glu­mi­ca Ni­co­le Kid­man 2006. vjen­ča­la se za glaz­be­ni­ka Ke­it­ha Ur­ba­na. Ako se ra­zve­du, glaz­be­nik će za sva­ku go­di­nu bra­ka do­bi­ti 640 ti­su­ća do­la­ra, a s ob­zi­rom na to da je on imao pro­ble­ma s dro­gom, Ni­co­le je sta­vi­la u ugo­vor kla­uzu­lu da, u slu­ča­ju da se po­nov­no poč­ne dro­gi­ra­ti, Ke­ith gu­bi pravo na no­vac. Od do­ma­ćih zvi­jez­da, pri­je vjen­ča­nja pje­va­či­ce Se­ve­ri­ne i Igo­ra Ko­ji­ća me­di­ji su pi­sa­li ka­ko je par pot­pi­sao pred­brač­ni ugo­vor pre­ma ko­jem Igor, u slu­ča­ju ra­zvo­da, ne­će tra­ži­ti ni­kak­vu fi­nan­cij­sku nak­na­du.

Ako se ra­zve­de od Jay-Z-ja, Beyon­ce bi mo­gla do­bi­ti mi­li­jun do­la­ra za sva­ku go­di­nu pro­ve­de­nu s njim

PA/PIXSELL

Ma­ri­na Su­mić naj­pri­je je u Za­gre­bu bi­la vjen­ča­na ku­ma Mar­ti­ni Zub­čić, a po­tom u Spli­tu Ani Za­ni­no­vić Da­nas Ken­dall ži­vi u luk­suz­nom do­mu u Los An­ge­le­su (jb)

SANJINSTRUKIĆ/PIXSELL

Se­ve­ri­na i Igor Ko­jić Me­di­ji su pi­sa­li ka­ko je par pot­pi­sao pred­brač­ni pre­ma ko­jem Igor, u slu­ča­ju ra­zvo­da, ne­će tra­ži­ti ni­kak­vu fi­nan­cij­sku nak­na­du

Seks naj­ma­nje če­ti­ri pu­ta tjed­no tra­žio je Ben Af­fleck u ugo­vo­ru od Jen­ni­fer Lo­pez

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.