Chris Brown objas­nio za­što je pre­tu­kao Ri­han­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (jb)

Ame­rič­ki pje­vač Chris Brown sni­mio je do­ku­men­ta­rac u ko­je­mu je objas­nio za­što je pri­je osam go­di­na na­kon do­dje­le Gram­myja pre­tu­kao ta­daš­nju dje­voj­ku, pje­va­či­cu Ri­han­nu. – Pre­va­rio sam je sa su­rad­ni­com. Ri­han­na je bi­la sum­nji­ča­va i is­pi­ti­va­la me, ali ni­šta ni­sam priz­nao. Ja­ko se na­lju­ti­la. Na­gu­ra­va­li smo se, ona me uda­ri­la, a ja sam je ugri­zao za ru­ku. Ta­ko je po­če­lo – is­pri­čao je re­per. Chris je bio osu­đen na šest mje­se­ci druš­tve­no ko­ris­nog ra­da, a do­bio je pet go­di­na uvjet­ne kaz­ne i za­bra­nu pri­la­ska Ri­han­ni na ma­nje od 50 me­ta­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.