Ma­ri­na Su­mić u tri su­bo­te dva­put ku­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (db)

U sa­mo mje­sec da­na uda­le su se tri tro­fej­ne tek­von­da­ši­ce. Naj­pri­je Lu­ci­ja Za­ni­no­vić (30), po­tom Mar­ti­na Zub­čić (28), a za­tim i Ana Za­ni­no­vić (30). A svim tim svad­be­nim slav­lji­ma na­zo­či­la je Ma­ri­na Su­mić, do ju­čer i sa­ma vr­hun­ska tek­von­da­ši­ca, a sa­da dvos­tru­ka vjen­ča­na ku­ma. Naj­pri­je bron­ča­noj olim­pij­ki iz Pe­kin­ga Mar­ti­ni Zub­čić, a po- tom biv­šoj svjet­skoj pr­va­ki­nji Ani Za­ni­no­vić. I dok se jed­ni ša­le da je to Ma­ri­na otvo­ri­la us­luž­ni obrt rent-a-ku­ma, za­ni­ma­nje za nju i u tak­voj ulo­zi nas uop­će ne ču­di jer odu­vi­jek je bi­la do­bri duh re­pre­zen­ta­ci­je. S ob­zi­rom na to da ni na jed­noj od te dvi­je svad­be Ma­ri­na ni­je uhva­ti­la bu­ket, či­ni se da će­mo na nje­nu ma­lo pri­če­ka­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.