Ma­ju Šu­put odu­še­vi­li mi­ši­ći: Tu mo­žeš sir na­ri­ba­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

jav­na audi­ci­ja Su­per­ta­len­ta oku­pi­la je broj­ne ta­len­te, a osim iz­nim­nih pje­va­ča, ple­sa­ča, pred­stav­ni­ka mo­der­nog cir­ku­sa, ži­ri su odu­še­vi­li i na­tje­ca­te­lji s neo­bič­nim vje­šti­na­ma. Je­dan od njih je i Vla­di­mir Fle­gar (62) ko­ji se pred­sta­vio ta­len­tom re­za­nja i obli­ko­va­nja gr­mo­va u skul­p­tu­re. Na­kon što su bra­ća Švec, stre­etwor­ko­ute­ri poz­na­ti­ji kao Stre­et Brot­hers, proš­lo­go­diš­njim su­dje­lo­va­njem na Su­per­ta­len­tu iz­a­zva­li op­će odu­šev­lje­nje, ove se go­di­ne u show pri­ja­vio nji­hov mla­đi brat, če­tr­na­es­to­go­diš­nji An­ge­lo te po­ka­zao što su ga bra­ća na­uči­la. An­ge­lo je ta­ko­đer osvo­jio ži­ri, a po­seb­no odu­šev­lje­na mi­ši­ći­ma sta­ri­jeg bra­ta Da­ni­je­la bi­la je Ma­ja Šu­put. – Lju­di mo­ji, tu mo­žeš sir na­ri­ba­ti! – uzvik­nu­la je, ne pro­pus­tiv­ši pri­li­ku opi­pa­ti čvr­sto­ću mi­ši­ća. Idu­ćeg vi­ken­da ži­ri oče­ku­ju no­vi ta­len­ti.(jb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.