Po­lo po uzo­ru na no­vi Golf

Me­đu broj­nim teh­no­loškim značaj­ka­ma no­vog Po­la je i sus­tav ko­ji u sluča­ju bo­les­ti vo­zača sa­mos­tal­no za­us­tav­lja auto­mo­bil u spo­ri­jem tra­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - San­dra Mi­kul­čić

Šes­ta ge­ne­ra­ci­ja VW Po­la do­no­si teh­no­lo­gi­ju iz no­vog Gol­fa, a u Hr­vat­skoj se oče­ku­je po­čet­kom stu­de­nog. Ci­je­ne još ni­su poz­na­te Pred sa­mo 400 uzva­ni­ka iz či­ta­vog svi­je­ta, Vol­k­swa­gen je ot­krio no­vi Po­lo. Grad­ski auto­mo­bil šes­te ge­ne­ra­ci­je do­no­si ne­ke od naj­na­pred­ni­jih teh­no­lo­ških zna­čaj­ki da­naš­nji­ce, me­đu nji­ma i sus­ta­ve ko­je drug­dje u ovoj kla­si još ne­ko vri­je­me ne­će­mo vi­dje­ti. To se pri­je sve­ga od­no­si na sus­tav ko­ji re­gis­tri­ra ako vo­za­ču poz­li u vož­nji, pa sa­mos­tal­no skre­ne auto­mo­bil u spo­ri­ji pro­met­ni trak te ga us­po­ra­va do za­us­tav­lja­nja.

Di­gi­tal­ni ins­tru­men­ti

Taj je sus­tav uve­den na Vol­k­swa­ge­no­vu luk­suz­nom mo­de­lu Ar­te­onu, ko­ji je tek ne­dav­no sti­gao na na­še tr­ži­šte. No­vi Po­lo oprem­ljen je - što se­rij­ski, što op­cij­ski - i di­gi­tal­nom ins­tru­ment­nom plo­čom ko­ju vo­zač mo­že pri­la­go­đa­va­ti sa­dr­žaj­no i vi­zu­al­no, po­tom na­pred­nom po­mo­ći pri par­ki­ra­nju, sus­ta­vom asis­ten­ci­je u opas­nos­ti od na­le­ta na vo­zi­lo spri­je­da s pre­poz­na­va­njem pje­ša­ka, adap­tiv­nim tem­po­ma­tom, de­tek­ci­jom vo­zi­la u mr­tvom ku­tu, kao i onih ko­ja na­ila­ze stra­ga... Mo­tor­na ga­ma obu­hva­tit će no­ve mo­to­re - če­ti­ri ben­zin­ska i dva di- zel­ska, sna­ge od 75 do 150 ko­nja, uz GTI od 200 KS - ali i pli­nom po­go­nje­nu iz­ved­bu (TGI od 90 ko­nja). Još ni­je poz­na­to ko­ji će se mo­to­ri nu­di­ti u Hr­vat­skoj. Po­lo je du­ži, s ve­ćim me­đu­oso­vin­skim raz­ma­kom (+94 mm) i 75 li­ta­ra ve­ćim prt­ljaž­ni­kom (sa­da pri­ma 351 l). Ma­lo je du­ži od če­ti­ri me­tra (405,3 cm), od pret­hod­ni­ka je 81 mm du­ži. No­vo­di­zaj­ni­ran je, ali li­ni­je su mu i da­lje pre­poz­nat­lji­ve i tra­di­ci­onal­ne. In­te­ri­jer je go­to­vo pa pre­ne­sen iz no­vog Gol­fa, a no­vi Po­lo do­no­si is­tu teh­no­lo­gi­ju kao i Golf. Sto­ga ne ču­di što VW naj­av­lju­je da će no­vi Po­lo pos­ta­vi­ti no­ve stan­dar­de u seg­men­tu.

Mo­tor­nu ga­mu či­nit će ben­zin­ci i di­ze­la­ši sna­ge od 75 do 200 ko­nja, a u pla­nu je i Po­lo na plin

Pros­tra­ni­ji i udob­ni­ji

- Ovaj Vol­k­swa­gen od­mah se mo­že iz­dvo­ji­ti kao ori­gi­nal unu­tar svo­je kla­se, no on ta­ko­đer pred­stav­lja pot­pu­no no­vu ge­ne­ra­ci­ju. To je Po­lo s eks­pre­siv­nim di­zaj­nom ko­ji ovo kom­pak­t­no vo­zi­lo ople­me­nju­je sport­skim ka­rak­te­rom te ga či­ni jas­ni­jim i je­dins­tve­nim u ok­vi­ru po­nu­de mar­ke. To je auto­mo­bil ko­ji se sa­vr­še­no uk­la­pa u na­še do­ba, ka­ko vi­zu­al­no ta­ko i po teh­no­lo­škim zna­čaj­ka­ma - re­kao je Kla­us Bis­c­hoff, vo­di­telj odje­la za di­zajn mar­ke Vol­k­swa­gen. Ta­ko­đer, naj­no­vi­je iz­da­nje Po­la ve­će je, pros­tra­ni­je i udob­ni­je te će se na­do­ve­za­ti na pri­ču o us­pje­hu kom­pak­t­nog mo­de­la ko­ji je u 42 go­di­ne pro­izvod­nje pro­dan vi­še od 14 mi­li­ju­na pu­ta. U Hr­vat­skoj se no­vi Po­lo oče­ku­je po­čet­kom stu­de­no­ga. Ci­je­ne za na­še tr­ži­šte još ni­su poz­na­te, a u Nje­mač­koj će sta­ja­ti od 12.975 eura.

Ci­je­ne za hr­vat­sko tr­ži­šte znat će se kas­ni­je, a u Nje­mač­koj će sta­ja­ti od 12.975 eura

cen­ti­me­ta­ra od­nos­no 405,3 cm dug je no­vi Po­lo, što je u od­no­su na pret­hod­nu ge­ne­ra­ci­ju po­ve­ća­nje od 8,1 cm. Ve­ći je i raz­mak me­đu oso­vi­na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.