No­vi kom­pak­t­ni SUV na te­me­lju ek­s­tra­va­gant­nog C4 Cac­tu­sa

Fran­cu­ski je pro­izvo­đač pre­mi­jer­no po­ka­zao svoj no­vi mo­del

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - San­dra.mi­kul­cic@ve­cer­nji.net

No­vi­tet in­s­pi­ri­ran kon­cep­tom C-Air­cross Con­cept pro­izvo­di se u Špa­njol­skoj, a u Hr­vat­sku sti­že u si­ječ­nju 2018. San­dra Mi­kul­čić Na­kon tra­vanj­ske pre­mi­je­re no­vog mo­de­la C5 Air­cross, Ci­troën je in­ten­zi­vi­rao svo­ju me­đu­na­rod­nu SUV ofen­zi­vu pre­mi­jer­no po­ka­zav­ši no­vi C3 Air­cross. Kom­pak­t­ni SUV do­no­si svjež pris­tup i do­pad­ljiv di­zajn, uz pa­no­ram­ski stak­le­ni krov. U bi­ti, pra­ti di­zaj­ner­sku nit C4 Cac­tu­sa, na ko­ju se nas­la­nja i no­vi C3.

Pros­tra­nost pri­je sve­ga

C3 Air­cross no­va je ge­ne­ra­ci­ja SUV mo­de­la, a me­đu glav­nim mu je adu­ti­ma ko­li­či­na pros­to­ra u in­te­ri­je­ru, za ko­ju fran­cu­ski pro­izvo­đač ka­že da je u tom seg­men­tu ne­nad­ma­še­na. Prt­ljaž­nik mu pri­ma 410 li­ta­ra, a za­hva­lju­ju­ći kliz­noj, dje­lji­voj i sklo­pi­voj straž­njoj klu­pi pros­tor za prt­lja­gu mo­že se pro­ši­ri­ti do 520 li­ta­ra. No­vi­tet ko­ji se u Hr­vat­skoj oče­ku­je u si­ječ­nju idu­će go­di­ne pred­stav­lja evo­lu­ci­ju pro­gra­ma Ci­troën Advan­ced Com­fort®. No­vi C3 Air­cross, na­ime, osmiš­ljen je ka­ko bi se vo­zač i put­ni­ci u nje­mu do­bro osje­ća­li. Nu­di ši­ro­ka i udob­na sje­da­la te se is­ti­če iz­daš­nim pros­to­rom za no­ge. S jed­na­kom la­ko­ćom svla­da­va grad­ske iz­a­zo­ve i otvo­re­nu ces­tu, jer je oprem­ljen sus­ta­vi­ma po­put Grip Con­tro­la i Hill Des­cent Assis­ta. Ima 12 sus­ta­va po­mo­ći vo­za­ču (uklju­ču­ju­ći he­ad-up dis­play u bo­ji) i če­ti­ri teh­no­lo­gi­je po­ve­zi­vos­ti (uklju­ču­ju­ći be­žič­no pu­nje­nje pa­met­nog te­le­fo­na). Mo­du­lar­ni di­zajn i obi­lje na­pred­nih teh­no­lo­gi­ja ugra­đe­nih u C3 Air­cross ne ču­de zna li se da ula­zi u naj­na­pu­će­ni­ji i naj­br­že­ras­tu­ći seg­ment u svi­je­tu, onaj kom­pak­t­nih SUVo­va.

Broj­ne op­ci­je per­so­na­li­za­ci­je

Za­štit­nič­ki ka­rak­ter ek­s­te­ri­je­ra pro­te­že se na ukup­no 415 cen­ti­me­ta­ra. ko­li­ko je dug C3 Air­cross. Ši­rok je 176, a vi­sok 164 cen­ti­me­ta­ra, uz 260 me­đu­oso­vin­skog raz­ma­ka. Ro­bus­tan mo­del ima po­vi­še­no po­dvo­zje, vo­zač­ka po­zi­ci­ja ta­ko­đer je po­vi­še­na, ima za­štit­ne oblo­ge od­boj­ni­ka spri­je­da i stra­ga, kao i na lu­ko­vi­ma ko­ta­ča. Op­ci­je per­so­na­li­za­ci­je su broj­ne, s go­to­vo 90 kom­bi­na­ci­ja bo­ja vanj­šti­ne, uklju­ču­ju­ći če­ti­ri bo­je kro­va za dvo­boj­ne iz­ved­be. Na ras­po­la­ga­nju su i če­ti­ri pa­ke­ta bo­ja ko­ji­ma se mi­je­nja bo­ja krov­nih no­sa­ča, ele­me­na­ta straž­njih sve­ta­la, re­tro­vi­zo­ra, ok­vi­ra pred­njih svje­ta­la i cen­tral­nog di­je­la na­pla­ta­ka. No­vi C3 Air­cross na tr­ži­štu će se nu­di­ti s ga­mom učin­ko­vi­tih ben­zin­skih i di­zel­skih mo­to­ra.

Ko­li­či­nom pros­to­ra u ka­bi­ni no­vi se C3 Air­cross stav­lja uz bok i ve­ćim mo­de­li­ma. Straž­nja klu­pa je kliz­na, dje­lji­va i sklo­pi­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.