Za­dr­žao je sa­mo ime, sve os­ta­lo je pot­pu­no no­vo

U Hr­vat­sku bi tre­bao sti­ći kra­jem lje­ta po ci­je­ni od 221.000 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - Ivan Cvet­ko­vić auto­mo­to@ve­cer­nji.net HELSINKI

Bez ob­zi­ra na to što je od tla odig­nut 21 cm, Ko­le­os se vr­lo do­bro vo­zi, bez lju­lja­nja, a to je vi­si­na ko­ja omo­gu­ću­je i iz­le­te iz­van asfal­ta Po­nu­da ve­li­kih SUV mo­de­la ni­ka­da ni­je bi­la bo­lja, a s ob­zi­rom da je to seg­ment ko­ji nas­tav­lja s ras­tom, čes­to smo svje­do­ci do­dat­nog po­pu­nja­va­nja po­nu­de. Ta­ko usko­ro mo­že­mo oče­ki­va­ti i Re­na­ul­to­vu za­mje­nu za Ko­le­osa ko­ji već ne­ko vri­je­me ni­je u po­nu­di. Ime os­ta­je is­to, no sve os­ta­lo je u pot­pu­nos­ti no­vo.

U vož­nji ugo­dan i pos­lu­šan

Kao i pret­hod­ni mo­del, i no­vi Ko­le­os sti­zat će iz Sam­sun­go­ve tvor­ni­ce u Ko­re­ji, no auto­mo- bil je u do­broj mje­ri pri­la­go­đen po­tre­ba­ma europ­skih ku­pa­ca. Di­zaj­ner­ski, u pot­pu­nos­ti pra­ti li­ni­je s ko­ji­ma smo se upoz­na­li na Ta­li­sma­nu, ili pak Es­pa­ceu, bez ob­zi­ra go­vo­ri­mo li o pred­njem ili straž­njem di­je­lu, pa čak i u do­broj mje­ri o put­nič­koj ka­bi­ni. Ko­le­osa smo ima­li pri­li­ku vo­zi­ti vr­lo za­nim­lji­vim pro­met­ni­ca­ma Hel­sin­ki­ja i oko­li­ce, ka­ko asfal­ti­ra­ni­ma, ta­ko i oni­ma s vr­lo do­bro uta­ba­nom zem­ljom i pi­je­skom. Ne­ko­li­ko sto­to­ti­na pre­va­lje­nih ki­lo­me­ta­ra os­ta­vi­lo je ja­ko do­bar do­jam. Auto­mo­bil se vr­lo do­bro vo­zi, te pra­ti na­red­be vo­za­ča, pa čak i ti­je­kom br­že vož­nje ne­asfal­ti­ra­nim pro­met­ni­ca­ma, ma­kar je bi­la ri­ječ o iz­ved­bi s po­go­nom sa­mo na pred­nje ko­ta­če. Da, ta iz­ved­ba je pre­dvi­đe­na za oba di­zel­ska mo­to­ra. Ben­zin­ci, ba­rem za sa­da, ne­će bi­ti u po­nu­di. Po­čet­ni di­zel­ski mo­del je 1,6-li- tre­ni dCi sa 130 konj­skih sna­ga, a do­la­zi uz 6-stu­panj­ski ruč­ni ili pak CVT mje­njač, oba s po­go­nom na pred­nju oso­vi­nu.

Snaž­ni di­ze­laš uz 4x4 po­gon

Snaž­ni­ji, dvo­li­tre­ni mo­del sa 175 KS uz ruč­ni mje­njač ide is­klju­či­vo s po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča, dok se kod oda­bi­ra CVT mje­nja­ča mo­že bi­ra­ti po­gon na pred­nje ili

Na ras­po­la­ga­nju su dva di­zel­ska mo­to­ra, ali za­sad u po­nu­di ni­su i ben­zin­ske ina­či­ce

sve ko­ta­če. Sla­bi­ja iz­ved­ba ras­po­la­že sa 320 Nm okret­nog mo­men­ta, dok je kod ja­čeg mo­de­la tu 380 Nm. Bez ob­zi­ra što je uda­lje­nost pod­ni­ce 21 cen­ti­me­tar od pod­lo­ge, Ko­le­os se vr­lo do­bro vo­zi, bez osje­ća­ja lju­lja­nja, a to je vi­si­na ko­ja omo­gu­ću­je ne­sme­ta­ne iz­le­te iz­van asfal­ta. Ta­da je da­le­ko ve­ća mo­guć­nost za­pr­lja­nja vo­zi­la, no s ob­zi­rom da vra­ta po­kri­va­ju i kom­plet­nu boč­nu stra­nu pod­ni­ce, iz­os­ta­je mo­guć­nost za­pr­lja­nja hla­ča pri ula­sku, od­nos­no iz­la­sku iz vo­zi­la. Dug 467,3, vi­sok 167,8 te ši­rok 206,3 cm, uz me­đu­oso­vin­ski raz­mak od 270,5 cen­ti­me­ta­ra, Ko­le­os nu­di i vi­še ne­go do­volj­no pros­to­ra u put­nič­koj ka­bi­ni. Pri­go­vo­ra bi mo­gli ima­ti - kon­kret­no, na du­lji­nu sje­da­la - put­ni­ci vi­ši od 180 cm. Tu je i sa­svim do­volj­nih 498 li­ta­ra prt­ljaž­nog pros­to­ra pro­ši­ri­vog, prek­la­pa­njem nas­lo­na straž­njih sje­da­la, do 1706 li­ta­ra. Na po­pi­su je do­dat­ne opre­me i in­te­gri­ra­na ku­ka za vu­ču pri­ko­li­ca do dvi­je to­ne. Do­la­zak u do­ma­će sa­lo­ne oče­ku­je se kra­jem lje­ta, i to uz oče­ki­va­nu po­čet­nu ci­je­nu od 221.000 ku­na. Sit­ni­je po­prav­ke po­put ma­njih ogre­bo­ti­na ka­ro­se­ri­je ili po­li­ra­nja za­mu­će­nih fa­ro­va mo­že­te pro­ba­ti uz ma­lo tru­da oba­vi­ti i sa­mi

Da­li­bor Ra­dić

Kak­va je to ogre­bo­ti­na na vo­zač­kim vra­ti­ma, od­mah is­pod kva­ke? Da je na ne­kom dru­gom di­je­lu, go­to­vo da se ne bi pri­mi­je­ti­la, a ova­ko ju vi­di­te sva­kog ju­tra kad ula­zi­te u auto­mo­bil. I baš nekako bo­de oči... A kad smo kod to­ga, i fa­ro­vi vam se u po­s­ljed­nje vri­je­me či­ne ma­lo mut­ni­ji­ma ne­go ina­če. No­ću svje­tla i da­lje obav­lja­ju svoj po­sao i vi­še ne­go za­do­vo­lja­va­ju­će, no da­nju kao da ih je pre­kri­la ne­ka žuć­kas­ta iz­ma­gli­ca, pa vi­še ne iz­gle­da­ju ona­ko bis­tro kao pr­vog da­na. Što či­ni­ti u tak­vim si­tu­aci­ja­ma, kad uobi­ča­je­no odr­ža­va­nje u auto­pra­oni­ci ne po­ma­že? Zar stvar­no tre­ba iz­bro­ji­ti sto­ti­ne, pa i ti­su­će ku­na za po­sjet struč­nja­ku i po­li­ra­nje, bi­lo ka­ro­se­ri­je, bi­lo svje­ta­la? Mo­žda i ne tre­ba... Već i po­li­ce tr­go­vi­na ši­ro­ke po­troš­nje i ve­li­kih rob­nih cen­ta­ra da­nas nu­de či­tav iz­bor raz­nih auto­di­je­lo­va i opre­me te dru­gih sit­nih pro­izvo­da ko­ji – ka­ko ogla­ša­va­ju nji­ho­va, u pra­vi­lu oku priv­lač­na pa­ki­ra­nja – uz ma­lo vre­me­na i tru­da, za re­la­tiv­no ma­lo nov­ca rje­ša­va­nju pro­ble­me slič­ne na­ve­de­ni­ma. No, ko­li­ko se tak­voj rek­la­mi mo­že vje­ro­va­ti? Pre­ma is­kus­tvi­ma ne­ko­li­ko na­ših či­ta­te­lja, to ovi­si o vi­še fak­to­ra, pa su se ne­ki tak­vi pro­izvo­di u odre­đe­nim slu­ča­je­vi­ma po­ka­za­li sa­svim so­lid­ni­ma, a ne­ki baš i ne. Pri­tom, po­ka­za­lo se, ve­lik dio pri­če le­ži u sa­mim oče­ki­va­nji­ma.

Iz Ko­re­je za Eu­ro­pu Po­put pret­hod­nog mo­de­la, i no­vi Ko­le­os sti­zat će iz Sam­sun­go­ve tvor­ni­ce u Ko­re­ji, no pri­la­go­đen je zah­tje­vi­ma europ­skih ku­pa­ca.

Sam svoj maj­stor Bo­lju po­nu­du sred­sta­va za po­prav­ke će­te ipak na­ći u spe­ci­ja­li­zi­ra­nim tr­go­vi­na­ma auto­di­je­lo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.