Br­zi “ura­di sam” po­prav­ci ogre­bo­ti­na na la­ku, fa­ro­va, sta­ka­la i klima-ure­đa­ja

Tr­go­vi­ne ši­ro­ke po­troš­nje nu­de os­nov­na po­ma­ga­la

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus -

1. Olov­ka za po­pra­vak la­ka

Ne oče­ku­je­te li ču­do­tvor­na svoj­stva, olov­ka za po­pra­vak la­ka mo­že bi­ti do­bar iz­bor za ma­ski­ra­nje ma­njih ogre­bo­ti­na na ka­ro­se­ri­ji.

2. Sred­stvo za po­li­ra­nje fa­ro­va

Na tr­ži­štu se mo­že pro­na­ći ve­ći broj raz­nih sred­sta­va za vra­ća­nje sta­rog sja­ja za­mu­će­nim fa­ro­vi­ma u kuć­noj ra­di­nos­ti. Ci­je­ne su od 70-ak ku­na.

3. Na­no­za­šti­ta za stak­la

Ne­kad do­la­zi kao sa­mos­tal­no sred­stvo, a ne­kad kao kom­bi­ni­ra­no, i za čiš­će­nje i za za­šti­tu. Apli­ka­ci­ja je jed­nos­tav­na i br­za.

4. Sred­stvo za čiš­će­nje “kli­me”

Sprej za čiš­će­nje kli­ma­ure­đa­ja ka­kav se uš­pri­ca­va u sus­tav ven­ti­la­ci­je os­vje­žit će ka­bi­nu na jed­nos­ta­van i brz na­čin.

5. Os­ta­la opre­ma

Kle­me, pu­nja­či aku­mu­la­to­ra, pre­tva­ra­či, lan­ci, kao i raz­ne nav­la­ke za uprav­ljač i pa­pu­či­ce... Sve to se mo­že na­ći na po­li­ca­ma tr­go­vi­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.