Naj­s­naž­ni­ja Oc­ta­vi­ja u Ško­di­noj po­vi­jes­ti ima čak 245 ko­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - San­dra Mi­kul­čić (sm)

Ako je u pi­ta­nju hat­c­h­back iz­ved­ba, stot­ku hva­ta za 6,6 se­kun­di, dok ka­ra­van za is­ti sprint tre­ba 0,1 se­kun­du vi­še No­va sport­ska iz­ved­ba Ško­di­nog naj­pro­da­va­ni­jeg mo­de­la do­la­zi u naj­ja­čoj ver­zi­ji ikad - naj­s­naž­ni­ja Oc­ta­vi­ja u po­vi­jes­ti ovog če­škog pro­izvo­đa­ča ra­zvi­ja bru­tal­nih 245 konj­skih sna­ga. Osim što je moć­ni­ja ne­go ikad, Oc­ta­via vRS 245 je i di­na­mič­ni­ja i emo­tiv­ni­ja. Na ras­po­la­ga­nju je kao hat­c­h­back i ka­ra­van. Nje­zin 2,0 TSI mo­tor sa spo­me­nu­tih 245 KS omo­gu­ća­va joj da od mi­ro­va­nja do stot­ke po­ju­ri za za­mo 6,6 se­kun­di. Od­nos­no, 6,7 se­kun­di ako je ri­ječ o ka­ra­va­nu. No­va svje­tla pru­ža­ju još ve­ću si­gur­nost, a za­hva­lju­ju­ći in­te­gri­ra­nom Wi-Fi hot­s­po­tu put­ni­ci mo­gu uvi­jek bi­ti na in­ter­ne­tu. Broj­ni sus­ta­vi po­mo­ći vo­za­ču po­bolj­ša­va­ju kom­for i si­gur­nost auto­mo­bi­la. Pros­tor u ka­bi­ni i da­lje je iz­da­šan, ka­rak­te­ris­tič­no za Oc­ta­vi­ju.

No­vo li­ce sport­ske Oc­ta­vi­je ima još di­na­mič­ni­ji stav

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.