Ne­mo­gu­će je za­dr­ža­ti di­je­te u ru­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus -

Čak i naj­lo­ši­ja sje­da­li­ca bo­lja je od ni­kak­ve i nje­zi­nim se ko­ri­šte­njem zna­čaj­no sma­nju­je mo­guć­nost za­do­bi­va­nja te­ških oz­lje­da pri­li­kom pro­met­ne ne­sre­će. Dje­čju auto­sje­da­li­cu tre­ba ko­ris­ti­ti i na naj­kra­ćem pu­to­va­nju ili od­la­sku do lo­kal­ne tr­go­vi­ne. Sta­tis­ti­ka po­ka­zu­je ka­ko se naj­ve­ći broj pro­met­nih nez­go­da do­ga­đa upra­vo na krat­kim re­la­ci­ja­ma unu­tar ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra od ku­će. Dr­ža­nje dje­te­ta u ru­ka­ma ni­je si­gu­ran na­čin pu­to­va­nja jer pri­li­kom su­da­ra pri br­zi­ni od sa­mo 50 km/h di­je­te te­ško 5 ki­lo­gra­ma pos­ta­je te­ško 20 pu­ta vi­še ili čak 100 kg. Pro­met­ne ne­sre­će je­dan su od glav­nih uz­ro­ka smr­ti dje­ce is­pod 14 go­di­na, a pro­cje­nju­je se da bi 70 pos­to dje­ce pre­ži­vje­lo ili iz­bje­glo oz­bilj­ni­je oz­lje­de da su bi­li ve­za­ni u od­go­va­ra­ju­ćoj sje­da­li­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.