Če­ti­ri mi­li­ju­na Fa­bia i 500.000 tre­će ge­ne­ra­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus -

Ško­da je pros­la­vi­la dvos­tru­ki ju­bi­lej – pro­izve­de­no je če­ti­ri mi­li­ju­na mo­de­la Fa­bia i 500.000 Fa­bia ak­tu­al­ne tre­će ge­ne­ra­ci­je, ko­ja se pro­izvo­di od 2014. go­di­ne. Ško­da je Fa­bi­ju, ta­daš­nji naj­ma­nji mo­del u svo­joj po­nu­di (kas­ni­je je sti­gao Ci­ti­go) po­če­la pro­izvo­di­ti 1999. go­di­ne. Na­kon 1,79 mi­li­ju­na pro­izve­de­nih pri­mje­ra­ka 2007. go­di­ne je sti­gla dru­ga ge­ne­ra­ci­ja ko­ja se pres­ta­la pro­izvo­di­ti 2014. na­kon 1,71 mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka iz­aš­lih s tra­ke tvor­ni­ce u Mla­doj Bo­les­la­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.