Ri­je­ča­ni, oprez, sli­je­ta­nje!

Haj­duk će vje­ro­jat­no igra­ti pro­tiv Lev­skog iz So­fi­je či­ji su hu­li­ga­ni otje­ra­li Ivaj­la Pe­te­va s pred­stav­lja­nja, a sad su iz­a­zva­li sus­pen­zi­ju sta­di­ona

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mla­den Mi­le­tić

Ždri­jeb LP-a pos­pa­jao je klu­bo­ve iz biv­še dr­ža­ve – Zrinj­ski igra pro­tiv Ma­ri­bo­ra, a dvo­boj naj­vi­šeg ri­zi­ka če­ka Par­ti­zan i Bu­duć­nost Pr­va­ci Hr­vat­ske, no­go­me­ta­ši Ri­je­ke put u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Li­gu pr­va­ka po­čet će pro­tiv po­bjed­ni­ka dvo­bo­ja 1. pret­ko­la iz­me­đu vel­ških New Sa­int­sa i gi­bral­tar­skog pred­stav­ni­ka jed­nos­tav­na ime­na – Eu­ro­pa. No­vi sve­ci pro­tiv Sta­rog kon­ti­nen­ta. – Ždri­jeb je ne­kad bo­lji, a ne­kad lo­ši­ji. No, bez ob­zi­ra na to tko nam je pro­tiv­nik, mi na te­re­nu mo­ra­mo bi­ti na naj­vi­šoj ra­zi­ni. U sva­kom slu­ča­ju bo­lje je da smo iz­bje­gli Ži­li­nu ili Ho­nved, ali ako na te­re­nu ne bu­de­mo pra­vi, ni­šta nam to ne­će zna­či­ti. Sto pos­to pris­tup i sto­pos­tot­na kon­cen­tra­ci­ja, kao da igra­mo fi­na­le Li­ge pr­va­ka! – ko­men­ti­rao je za­mje­nik sport­skog di­rek­to­ra Ri­je­ke Ivan Man­ce.

Mar­kus Bab­bel če­ka Osijek

Vel­ša­ni su na pa­pi­ru nez­god­ni­ji, no do­ne­dav­ni tre­ner Spli­ta Bru­no Akra­po­vić, ko­ji je jed­nu se­zo­nu u ka­ri­je­ri vo­dio klub s ču­ve­ne sti­je­ne, upo­zo­ra­va za Go­al.com da je Eu­ro­pa za­pra­vo “špa­njol­ski pred­stav­nik” bu­du­ći da je ve­ći­na igra­ča sti­gla iz Se­gun­de Di­vi­si­ona. Ipak, ni jed­ni ni dru­gi ne bi smje­li bi­ti pre­ve­li­ka opas­nost za hr­vat­skog pr­va­ka za­gri­je li na vri­je­me mo­to­re. Na Gi­bral­ta­ru je za­pra­vo naj­ve­ća opas­nost da ne­ko­ga zga­zi avi­on bu­du­ći da je sta­di­on od­mah uz aero­drom­sku pis­tu i ne­kad tre­ba pri­če­ka­ti na ram­pi dok se ne spus­ti ne­ki Bo­eing Bri­tish Airwaysa. Ta­ko­đer, ko­pač­ke ne tre­ba po­ni­je­ti u obič­noj vre­ći­ci jer maj­mu­ni sa sti­je­ne mis­le da je u nji­ma hra­na pa čo­vjek la­ko nas­tra­da, na­ro­či­to ako na­pad­nu u čo­po­ru. Ma­sa je bri­tan­skih mor­na­ra, po­ne­ka da­ma, lu­ka s tan­ke­ri­ma i par li­je­pih pla­ža. Bi­lo bi to Ri­je­ča­ni­ma li­je­po pu­to­va­nje iako je iz­gled­ni­je ono na gra­ni­cu Wa­le­sa i En­gle­ske bu­du­ći da No­vi sve­ci do­la­ze iz dva se­la uda­lje­na 13 ki­lo­me­ta­ra, a di­je­li ih ne­vid­lji­va gra­ni­ca ko­ja je i s Brexi­tom os­ta­la ne­vid­lji­va bu­du­ći da su Vel­ša­ni gla­sa­li po prin­ci­pu “kud En­gle­zi, tud i mi”. Uglav­nom, igra­lo bi se na en­gle­skom tlu, u Oswes­tryju, i to bi bi­la naj­bo­lja vi­jest za ra­dij­ske i TV ko­men­ta­to­re da ne mo­su ra­ju lo­mi­ti je­zik s “jav­lja­mo se iz Llan­san­t­f­fra­id-ym-Mec­ha­ina!”. Eto, ima svo­jih dra­ži što na­ši klu­bo­vi ta­ko ra­no kre­ću u pret­ko­li­ma pa se stig­ne upoz­na­ti sva­ka “špe­lun­ka” Sta­rog kon­ti­nen­ta, ali za naš bi no­go­met ipak bi­lo bo­lje da po­bje­da­ma oja­ča­ju ko­efi­ci­jent, ma­kar zbog du­ljeg od­mo­ra. Osijek će u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Eu­rop­sku li­gu ima­ti pri­li­ku sku­pi­ti ko­ji bo­dić već slje­de­ćeg tjed­na u An­do­ri pro­tiv UE San­ta Co­lo­me. Pri­je šest go­di­na igra­li su pro­tiv FC San­ta Co­lo­me. To je oz­bilj­na raz­li­ka. Deč­ki di­je­le se­lo i te­ren, bi­li su i la­ni u Hr­vat­skoj, igra­li pro­tiv Lo­ko­mo­ti­ve. Sas­tav se za­ču­do ni­je mi­je­njao, jer naj­av­lji­va­na su per­verz­na po­ja­ča­nja. Do­bri gos­ti i ne za­dr­ža­va­ju se du­že od tog jed­nog pret­ko­la u Eu­ro­pi jer ima­ju važ­ni­jeg pos­la u ži­vo­tu. No, kad Ze­ki­će­va eki­pa ri­je­ši An­do­ru, če­ka je u 2. pret­ko­lu Lu­zern, a to već ni­je ša­la. Pe­to­pla­si­ra­nu mom­čad švi­car­skog pred­stav­ni­ka vo­di Mar­kus Bab­bel, zna­me­ni­ti bek Bayer­na iz de­ve­de­se­tih ko­ji je 2000. Ba­var­sku za­mi­je­nio Li­ver­po­olom iz ko­jeg je oti­šao 2004. Za­pra­vo je iz oba klu­ba oti­šao “na vri­je­me”, ta­ko da mo­gu već slje­de­će se­zo­ne osvo­ji­ti nas­lo­ve pr­va­ka Eu­ro­pe.

Bi­je­li pam­te po­top u So­fi­ji

Cu­kar za kraj – Haj­duk! Spli­ća­ni kre­ću od 2. pret­ko­la Eu­rop­ske li­ge, a če­kat će po­bjed­ni­ka dvo­bo­ja iz­me­đu so­fij­skog Lev­skog i Su­tje­ske iz Nik­ši­ća. Bu­ga­ri su sva­ka­ko fa­vo­ri­ti, a bi­je­li ih ne pam­te po do­brom. S Ka­ta­li­ni­ćem na klu­pi i Ple­ti­ko­som na vra­ti­ma raz­bi­je­ni su s 3:0 u So­fi­ji 1999. na sta­di­onu Ge­or­gi­ja As­pa­ru­ho­va. Na klu­pi Lev­skog sje­dio je Ljup­ko Pe­tro­vić u dre­su i ko­pač­ka­ma, kao da će sva­ki čas u igru. Ni­je tre­ba­lo. Iako je ne­kad Haj­duk imao dos­ta na­vi­ja­ča u Cr­noj Go­ri, gos­to­va­nje u Nik­ši­ću ne bi bi­lo ugod­no jer ni­je ni klu­bo­vi­ma iz Pod­go­ri­ce. U onoj li­gi tra­ži­la bi se kar­ta vi­še za utak­mi­ce s bi­je­li­ma sve dok Su­tje­ska u du­plom pa­su Pri­šti­ne i Če­li­ka ni­je is­pra­će­na u ni­ži rang (vri­je­di po­gle­da­ti na Yo­uTu­beu). Od ta­da se vi­še ni­su vi­dje­li.

Lev­ski je fa­vo­rit pro­tiv Su­tje­ske, a Haj­duk bi zbog kaz­ne Ue­fe če­kao na praz­nom sta­di­onu

Haj­du­ko­vi na­vi­ja­či u ne­dje­lju su se dru­ži­li s tre­ne­rom i igra­či­ma na ri­vi

Mo­gu­ći Ri­je­kin su­par­nik u 2. pret­ko­lu Li­ge pr­va­ka FC Eu­ro­pa do­la­zi iz Gi­bral­ta­ra i igra na sta­di­onu kraj aero­drom­ske pis­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.